2

Dagbladet - - HELG - 1. 4. 7. . 0. 2. . . . . 8. 1. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Hva he­ter den is­lands­ke tats­mi­nis­te­ren som måt­te a av 5. april 2016 – et­ter vslø­rin­ge­ne i de så­kal­te Pa­na­ma-pa­pi­re­ne? Hvem vant Twen­ty20VM i crick­et 2016 – et­ter å a slått Eng­land i fi­na­len? Av­slutt den­ne bok­stav­rek­med en den rik­ti­ge bok­staMTOTFL? ven; Fra hvil­ket land kom­mer fly­sel­ska­pet ANA? Hvis en tre­kant be­står av in­kler på 90, 60 og 30 gra­der – hvor mye len­ger er hy­po­te­nu­sen enn den kor­tes­te ka­te­ten? Hva kal­les til­byg­get til et kon­ge­li­ge dans­ke bi­bo­tek på Slots­hol­men i Kø­ben­havn? Mo­nu­men­tal­byg­get sto fer­dig i 1999. Hva he­ter fot­ball­sta­dion der Strøms­god­set spil­ler sine hjemme­kam­per i norsk opp­fot­ball? Hva he­ter ko­na til ar­ti­sen Jay Z? Her er vi ute tter for­navn. Hva er ver­dens størs­te es­te­rase? Hes­ten Go­li­ath, v den­ne ra­sen, var frem til sin død i 2001 ver­dens høy­es­te hest – 193 cm i manke­høy­de. Hva he­ter mu­se­et i Pa­ris er Le­onar­do da Vin­cis mes­ter­verk Mo­na Li­sa hen­ger? Lig­ger gam­bler­byen Las Ve­gas i Ne­va­da, Co­lo­ra­do ller Ca­li­for­nia? I Dis­neys tegne­film om obin Hood er alle rol­le­ne be­satt av dyr. Hva slags dyr er Ro­bin Hood?

Hva er det som på uli­ke nors­ke dia­lek­ter kal­les bin­ding, bun­ding, spøt og spø­ting?

Hvil­ken far­ge har en fjell­fiol (vio­la bi­flo­ra) – som vokser vilt i fjel­let i hele Nor­ge?

Hva het søs­ken­pa­ret Ger­hard og Mar­grethe til etter­navn? Han var ma­ler og teg­ner, mens hun var dik­ter og la­erer. I alt var de 13 søs­ken.

I hvil­ket land star­tet brus­fab­ri­kan­ten Schwep­pes opp – sent på 1700-tal­let?

Hvem ble i 2012 – som den førs­te kvin­ne noen­sin­ne – an­satt som tea­ter­sjef ved Den Na­tio­na­le Sce­ne i Bergen?

Med et ord på O – hva kal­les et så­kalt lyd­ma­len­de ord?

Nevn et leve­år for den gres­ke fi­lo­so­fen Aris­to­te­les?

Hvil­ke frans­ke ord skju­ler seg bak for­kor­tel­sen TGV i jern­bane-sam­men­heng?

Hvor man­ge land går den nord­li­ge po­lar­sir­ke­len gjen­nom?

Hva he­ter Høy­re-kvin­nen som ble kulturminister i de­sem­ber 2015?

Hvil­ket bil­mer­ke er den så­kal­te «Ray­mo­bi­len» – som Oslos by­råds­le­der Ray­mond Johansen har dis­po­nert (med sjå­før)?

Hva he­ter hoff­sje­fen ved Det kon­ge­li­ge nors­ke hoff?

Hva kal­les det nor­dis­ke miljø­mer­ket – som i Nor­ge for­val­tes av Stif­tel­sen Miljø­mer­king?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.