2AV3 VIL PÅ SLANKER’N

Dagbladet - - FORSIDE -

Våren 2011 var Sa­lif Ca­ma­ra 25 år gam­mel og 167 kilo tung. Han satt da han var på jobb, og satt seg i so­fa­en da han kom hjem. Han kjør­te heis og spis­te det han had­de lyst på.

For dem som kjen­ner ham, er Ca­ma­ra (31) i dag en skyg­ge av den han var for seks år si­den. På egen hånd har han slan­ket bort 79 kilo fett.

– For meg hand­ler det ikke så mye om tal­let på vek­ta, men om hvor­dan krop­pen fø­les, sier han.

Vil ned i vekt

Dag­bla­det og IPSOS har spurt 1002 nord­menn spørs­mål om de har «pla­ner el­ler øns­ker om å gå ned i vekt». Ja, sva­rer 59 pro­sent av be­folk­nin­gen.

22 pro­sent av de spur­te øns­ker å gå ned mel­lom fem og ti kilo.

23 pro­sent øns­ker å gå ned inn­til 3–4 kilo, mens 14 pro­sent opp­gir at de øns­ker å gå ned mer enn ti kilo.

Men hvor­dan sam­sva­rer tal­le­ne med vek­ta i den ge­ne­rel­le be­folk­nin­gen? Tren­ger 22 pro­sent av oss å gå ned i vekt? Og hvem er det som har godt av å end­re livs­stil?

To pro­sent

Fedme­spe­sia­list Jø­ran Hjelme­saeth ved Sen­ter for sy­ke­lig over­vekt sier at rundt to pro­sent av Nor­ges be­folk­ning, om lag 100 000 nord­menn, har be­ty­de­lig over­vekt og der­for bur­de sva­re «ja» på spørs­må­let.

– Det gjel­der folk med en BMI på 40 og opp­over, og dem med BMI på mel­lom 35 og 40 i til­legg til minst én fedme­re­la­tert syk­dom – som dia­be­tes el­ler høyt blod­trykk.

Body Mass In­dex (BMI) reg­nes ut ved å dele vek­ta di i kilo med kvad­ra­tet av høy­den din (høy­de gan­ger høy­de) målt i me­ter.

Ca­ma­ra reg­net aldri ut BMI-en sin, og vek­ta var ikke den han sto of­test på. At han «kan­skje bur­de gjø­re noe med vek­ta» had­de både le­gen og mo­ren på­pekt. Men det var først da en kol­le­ga spur­te om han ville vaere med på sir­kel­tre­ning på job­ben, at han tenk­te at han jo kun­ne for­sø­ke.

Syk­let når det var fint

På sir­kel­tre­nin­gen lik­te Ca­ma­ra at han kun­ne tre­ne i sitt eget tem­po, gjø­re det så hardt el­ler lett som han selv ville. De førs­te gan­ge­ne var han støl helt fram til nes­te ukes økt. Krop­pen var ikke vant til å røre på seg.

– I star­ten tren­te jeg den ene ti­men, én gang i uka. Jeg mer­ket vekt­ned­gan­gen med en gang, det skul­le ikke så mye til. Jeg syn­tes det var spen­nen­de å se hva jeg fikk til. Han be­gyn­te å syk­le til job­ben. – Men jeg sa ikke «nå skal jeg syk­le hver enes­te dag», for det had­de jeg aldri gjen­nom­ført. Jeg sa til meg selv at jeg skul­le syk­le når det var fint va­er og det kom til å bli en fin tur ut av det.

Ca­ma­ra had­de holdt på med sir­kel­tre­ning i et drøyt halv­år, da en ka­me­rat spur­te om han ville vaere med og prø­ve Cros­sFit – en tre­nings­form med vekt­løf­ting, spenst­tre­ning, turn og tre­ning med egen kropps­vekt. Det pas­set ham per­fekt.

Steg for steg

Han tre­ner på Cros­sFit Ygg­dra­sil på Sin­sen når Dag­bla­det mø­ter ham. Han tror han har lyk­tes for­di han hele vei­en har lagt seg opp­nåe­li­ge del­mål. Hans bes­te råd er å fin­ne en ak­ti­vi­tet man li­ker.

– Tre­ning skal ikke vaere noe du gjør for å straf­fe deg selv. Det kan ikke bare hand­le om å skul­le gå ned i vekt, da slut­ter du etter hvert.

– For meg var litt ak­ti­vi­tet bed­re enn in­gen. Jeg had­de gjort krop­pen min vondt i lang, lang tid, det var åpen­bart at det kom til å ta tid å snu, men de syn­li­ge re­sul­ta­te­ne mo­ti­ver­te meg.

Be­d­ret helse

For sterkt over­vek­ti­ge er det sto­re helse­ge­vins­ter ved å legge om livs­sti­len. Gans­ke raskt får en be­d­ret blod­trykk og ko­les­te­rol, og sjan­sen for fram­ti­dig hjer­te- og kar­syk­dom og dia­be­tes mins­kes be­trak­te­lig. Man­ge so­ver bed­re og får en ge­ne­relt bed­re livs­kva­li­tet, iføl­ge UiO­pro­fes­sor Jø­ran Hjelme­saeth ved Sen­ter for sy­ke­lig over­vekt.

– Men nor­mal­vek­ti­ge bør ikke slan­ke seg. Det bør hel­ler ikke de som er over­vek­ti­ge, alt­så en BMI på mel­lom 25 og 30, men som el­lers er fris­ke. Det er stor fare for at de går raskt opp i vekt igjen, at de slanker seg til fed­me.

Må vaere mo­ti­vert

Spe­sia­list i indre­me­di­sin og er­na­e­ring Fe­don Lind­berg, sier at det er langt mel­lom et øns­ke om å slan­ke seg til det å fak­tisk gjen­nom­føre, slik Ca­ma­ra har gjort.

– Man­ge, sa­er­lig menn, blir mo­ti­vert først når det går helt galt med hel­sa de­res. Kvin­ner kan of­te­re la seg mo­ti­ve­re av å for­bed­re ut­se­en­det, og det sam­me gjel­der yng­re menn, men for man­ge er det vans­ke­lig å fin­ne mo­ti­va­sjo­nen.

Lind­berg rå­der om å opp­søke pro­fe­sjo­nell hjelp og vei­led­ning der­som en ikke får det til selv.

Sa­lif Ca­ma­ra klar­te det på egen hånd. Han han var hel­ler aldri syk av fed­men sin.

– Men jeg var nok hel­dig. End­rin­ge­ne var ikke gjort på en uke el­ler et år. Det kre­ver tid. Men det er verdt det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.