KULTURUKA

Dagbladet - - LEDER - SIGRID HVIDSTEN shv@dag­bla­det.no

OSLO KOMMUNES

kunst­sam­ling be­står av 18 000 - 19 000 kunstverk. På lis­ta over de 1642 ver­ke­ne Dag­bla­det på side 56–58 i dag kan av­slø­re at kom­mu­nen ikke aner hvor be­fin­ner seg, som er de­fi­nert som «ikke fun­net» av Kul­tur­eta­ten, er det et tre­snitt av Ni­ko­lai Astrup (1880-1928). I Kul­tur­eta­tens lis­te står det ver­ken når det er la­get, hvor stort det er el­ler hva det he­ter. Men li­ke­vel:

– Det er et verk som po­ten­si­elt kan vaere verdt hundre­tu­se­ner, sier kun­st­eks­pert Knut Fors­berg i Blom­qvist kunst­han­del.

Da Blom­qvist solg­te det hånd­ko­lo­rer­te tre­snit­tet «So­lei­e­natt» var til­sla­get 770 000 kro­ner. Farge­tre­snit­tet «Vår­natt og selje­kall» gikk for 370 000.

I 2011 solg­te Grev We­dels plass Auk­sjo­ner tre­snit­tet «St. Hans­bål» for tre mil­lio­ner kro­ner.

Men Astrup-tre­snit­tet til kom­mu­nen kan også vaere verdi­løst. Verdt null og niks. På seksti­tal­let tryk­te nem­lig Astrups sønn opp li­to­gra­fi­er i par­ti­er på 250 styk­ker. Og de har «null kom­mer­si­ell ver­di», for å si­te­re Fors­berg. Men så len­ge Oslo kommune ikke har over­sikt over hvor bil­det be­fin­ner seg, for­blir det et mys­te­ri­um. Ett av man­ge.

FOR ER DET EN GOD

el­ler dår­lig Chris­ti­an Kro­hg som står for de to kunst­ver­ke­ne han har på lis­ta? Og hva med ver­ke­ne av søn­nen Per og sønne­søn­nen Guy?

Oslo kommunes kunstverk er for­delt på of­fent­li­ge kon­to­rer, sko­ler, barne­ha­ger og of­fent­li­ge rom. Ove­r­alt der folk fer­des fin­nes det kunst. Hel­dig­vis. Sam­lin­gen be­står av verk fra 1700-tal­let fram til i dag, men med «en klar ho­ved­vekt av mo­der­nis­tisk kunst fra 1900-tal­let». Det er Kul­tur­eta­tens opp­ga­ve å for­val­te kunst­ver­ke­ne, å sør­ge for at kon­to­rer, sko­ler og barne­ha­ger vet hvor­dan de skal ta vare på kuns­ten sin.

Det er den mang­len­de ev­nen til å ut­fø­re dis­se opp­ga­ve­ne som har ført til kri­tikk fra kom­mune­re­vi­sjo­nen. Kul­tur­eta­ten har brukt nes­ten ti år på å få over­sikt over kuns­ten. Mye er fort­satt i det blå.

Blant an­net hvor man­ge verk som fak­tisk er stjå­let.

DE SIS­TE ÅRENE

har Ni­ko­lai Astrup opp­levd øken­de in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het, mye tak­ket vaere Spare­bank­stif­tel­sen DNB, som ei­er en be­ty­de­lig Astrup-sam­ling. Stif­tel­sen bruk­te 30 mil­lio­ner kro­ner på å set­te sam­men en ut­stil­ling som ble vist i Lon­don, på He­nie On­stad-sen­te­ret og i Em­den i Tysk­land i fjor. 60 000 men­nes­ker var inn­om ut­stil­lin­gen på He­nie On­stad.

«Et­ter­ly­ser Astrup-tre­snitt – Ni­ko­lai Astrup er kjent for sine ny­ska­pen­de og ma­le­ris­ke tre­snitt. Kan­skje du har ett av dem hen­gen­de på veg­gen hjem­me?» står det på hjemme­si­de­ne til kunst­mu­se­et KODE i Ber­gen. Kon­ser­va­tor Ka­ri Gre­ve job­ber med å kart­leg­ge Astrups sam­le­de pro­duk­sjon. I sa­ken for­tel­ler hun om tre­snit­te­ne til Astrup, at han var helt ori­gi­nal i må­ten han job­bet på, at han gjer­ne bruk­te tre­sla­ge­ne rundt ham i Jøl­ster-na­tu­ren, som or, furu og pa­ere­tre. «Ta gjer­ne kon­takt!» av­slut­ter hun.

La oss hå­per Oslo kommune får mu­lig­he­ten til å pluk­ke opp te­le­fo­nen snart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.