HUN KAN BLI UTENRIKSMINISTER

I går kom ny­he­ten om at Bør­ge Bren­de slut­ter som utenriksminister. For­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H) kan bli hans etter­føl­ger.

Dagbladet - - NYHET -

Utenriksminister Bør­ge Bren­de slut­ter i Nor­ges re­gje­ring og går til­ba­ke til jobb i World Eco­no­mic Fo­rum, den­ne gan­gen som pre­si­dent.

Førs­te kvin­ne?

Når Bren­de er ut av re­gje­rin­ga i ok­to­ber, blir han sann­syn­lig­vis etter­fulgt av for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de fra sam­me par­ti.

Det sier sen­tralt plas­ser­te kil­der i Høy­re og UD til Dag­bla­det.

– I UD er man­ge tryg­ge på at Sørei­de tar over, sier en UD-kil­de til Dag­bla­det.Det sam­me sier kil­der VG har snak­ket med.Der­som an­ta­kel­sen vi­ser seg å vaere rik­tig, blir Sørei­de den førs­te kvin­ne­li­ge nors­ke uten­riks­mi­nis­te­ren noen­sin­ne.

Ny­he­ten om at Bren­de skif­ter jobb, ble kjent da stats­mi­nis­ter Er­na Solberg og utenriksminister Bør­ge Bren­de holdt en presse­kon­fe­ran­se i re­gje­rin­gens re­pre­sen­ta­sjons­an­legg klok­ka 12 i går.

Da ville Solberg ikke sva­re på spørs­mål om hvem som vil bli Bren­des arv­ta­ker.

– Bør­ge skal vaere utenriksminister i fire uker til, så nå har dere masse tid til å spe­ku­le­re. Husk bare at det er en person som be­stem­mer, og hun kom­mer ikke til å si noe, sa stats­mi­nis­te­ren lurt til pres­sen som var møtt opp.

Hun for­klar­te den plut­se­li­ge of­fent­lig­gjø­rin­gen av Bren­des av­gang på føl­gen­de måte:

– Sån­ne sa­ker har en tendens til å bli kjent, der­for sy­nes jeg det var ryd­dig å si det al­le­re­de nå.

Bren­de skal sit­te som stats­råd fram til etter tron­tale­de­bat­ten i ok­to­ber.

Ine Erik­sen Sørei­de nev­nes som en ak­tu­ell kan­di­dat til job­ben som utenriksminister etter Bør­ge Bren­de. Bør­ge Bren­de blir pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum.

NY UTENRIKSMINISTER? NY JOBB:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.