DEKK-OPERASJON

Dyk­ti­ge tol­le­re ved Svine­sund av­dek­ket et spek­ta­ku­la­ert for­søk på å smug­le fle­re hund­re li­ter sprit over gren­sen.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: LARS O GULBRANDSEN lar­so@dag­bla­det.no

NDETTE KAN DU LOVLIG TA MED TIL NOR­GE

Der­som du har va­ert uten­for Nor­ge i mer enn 24 ti­mer, kan du ta med deg va­rer for inn­til 6000 nors­ke kro­ner uten å be­ta­le toll og av­gif­ter. Den­ne verdi­gren­sen er den to­ta­le sum­men på va­re­ne du har hand­let, in­klu­dert kvote­va­re­ne. Du kan ta med til sam­men 10 kg kjøtt­va­rer, ost og fôr­va­rer. vi skar opp, inne­holdt 70 li­ters­flas­ker med vod­ka.

Hvil­ke and­re spek­ta­ku­la­ere ste­der har dere fun­net smug­ler­sprit den se­ne­re tid?

– Det er bare fantasien som set­ter gren­ser. Tid­li­ge­re har vi av­dek­ket at spy­ler­va­eske­tan­ken er fylt med sprit. Både i stør­re laste­bi­ler og i per­son­bi­ler har vi opp­da­get at driv­stoff-tan­ken er delt i to, der den ene er for­be­holdt brenne­vin.

Re­kord­be­slag

Toll­eta­ten har hatt man­ge sto­re be­slag av brenne­vin og øl de sis­te årene - og an­tal­let hol­der seg sta­bilt høyt. I 2016 be­slag­la tol­ler­ne 566 441 li­ter øl, den størs­te meng­den øl be­slag­lagt på man­ge år. Be­slag av brenne­vin var på 61 113 li­ter i 2016, og be­slag­lagt meng­de brenne­vin hol­der seg sta­bilt.

– Fore­lø­pig ser det ut til at vi får høye be­slags­tall også i 2017, be­kref­ter Eli­sa­beth Net­tum i Toll- og av­gifts­di­rek­to­ra­tet.

Som fag­an­svar­lig i di­rek­to­ra­tets kon­troll­av­de­ling har Eli­sa­beth Net­tum stor kunn­skap om hvor­dan tol­ler­ne sta­dig er­ver­ver seg ny kunn­skap for å kun­ne av­dek­ke kri­mi­na­li­tet over lande­gren­se­ne:

– Toll­eta­ten har tje­neste­menn på jobb i alle døg­nets 24 ti­mer. Vi er ikke alle ste­der sam­ti­dig, men vi job­ber ri­siko­styrt og mål­ret­tet, for å fan­ge opp ude­kla­rer­te va­rer og far­li­ge va­rer som pas­se­rer gren­sen, for­tel­ler Net­tum. Toll­eta­ten har man­ge gode hjelpe­mid­ler som gjør det enk­le­re for dem å vel­ge ut ret­te kon­troll­ob­jekt, og gjen­nom­føre kon­trol­ler av sto­re vare­par­ti­er og å lete etter va­rer skjult i las­ten el­ler pre­pa­rert og skjult i kjøre­tøy.

Ka­mera­over­vå­king på gren­sen gjør Toll­eta­ten bed­re i stand til å vel­ge ut rett kon­troll­ob­jekt, og bi­drar til stør­re treff­sik­ker­het. Scan­ne­re som både er fast sta­sjo­nert på en­kel­te tje­neste­ste­der, samt mo­bi­le scan­ne­re, gir tol­ler­ne en god in­di­ka­sjon på hva las­ten kan inne­hol­de.

«DET ER BARE FANTASIEN SOM SET­TER GREN­SER.»

PER KRISTIAN GRANDAHL ved Svine­sund toll­sta­sjon

I 2016 gjor­de tol­ler­ne re­kord­be­slag av øl, og tal­le­ne blir også høye i 2017. FOTO: TOLL­VE­SE­NET

STO­RE BE­SLAG:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.