«VI TENKER PÅ DET­TE SOM JUKS OG TROR ALLE DE

Dagbladet - - NYHET -

te­ten, og be­gyn­te å ving­le vold­somt på syk­ke­len før han gikk i bak­ken.

Team-ma­na­ge­ren og en me­ka­ni­ker for­søk­te å over­tale ham til å bry­te, men Simp­son in­sis­ter­te på å fort­set­te.

500 me­ter sei­ne­re kol­lap­set han igjen og døde av hjerte­stans. Fort­satt var det ikke noe for­bud mot do­ping i syk­kel. I bak­lom­ma på Simp­sons drakt ble det fun­net tre tu­ber med am­fe­ta­min.

Lil­jen­walls pil­stab­be

Det som der­imot sto på for­buds­lis­ta i 1968, var al­ko­hol. Det er kan­skje ikke så over­ras­ken­de, men al­ko­hol var det førs­te stof­fet en ut­øver tes­tet po­si­tivt for i OL.

Svens­ke Hans-Gun­nar Lil­jen­wall var man­nen som fikk den tvil­som­me aeren av å bli den førs­te olym­pi­er til å bli dis­kva­li­fi­sert for do­ping.

Før den av­gjø­ren­de pis­tol­sky­tin­gen i lag­kon­kur­ran­sen i mo­der­ne fem­kamp, drakk Lil­jen­wall iføl­ge seg selv to pils for å roe ner­ve­ne. Det skul­le han ikke gjort.

Lil­jen­wall og de svens­ke her­re­ne skjøt seg til OL-bron­se, men etter Lil­jen­walls po­si­ti­ve test, måt­te de som his­to­ri­ens førs­te do­ping­syn­de­re i OL gi fra seg me­dal­je­ne til Frank­ri­ke.

For Lil­jen­wall ble det en eks­tra bit­ter dis­kva­li­fi­ka­sjon, da han i lag­kon­kur­ran­se­ne un­der le­ke­ne i 1964 og 1972 ble num­mer fire og fem. I dag er al­ko­hol bare for­budt un­der kon­kur­ran­ser i luft­sport, bil­sport, båt­sport og bue­sky­ting, iføl­ge WADA-for­buds­lis­ta for 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.