NÅ SVINGER DE PÅ SEIDELEN IGJEN

Dagbladet - - REISE - Tekst: TORMOD BRENNA tbr@dag­bla­det.no

Idag, lør­dag 16. sep­tem­ber, er det på'n igjen – for 184. gang. Ved lunsj­tid åp­ner Mün­chens ord­fø­rer på tra­di­sjo­nelt vis øl­kra­na og tap­per den førs­te li­te­ren med skum­men­de øl i det enor­me Schot­ten­ha­mel-tel­tet.

Der­med er øl­fes­ti­va­len – el­ler Oktoberfest, som det he­ter – i gang igjen. Helt fram til 3. ok­to­ber vil fes­ten vare, og ar­ran­gø­re­ne reg­ner med opp mot seks mil­lio­ner øl­tørs­te kun­der.

I alt 14 sto­re og ikke fullt så sto­re telt vil inn­gå i årets fes­ti­val som fin­ner sted på den 420 000 kvad­rat­me­ter sto­re The­re­sien­wie­se­plas­sen i Mün­chen.

Over 100 kro­ner li­te­ren

Så er du glad i bay­ersk øl, bra­t­wurst, sau­er­kraut, le­der­ho­sen og om­pa-mu­sikk kan det­te de­si­dert vaere ste­det å be­sø­ke de nes­te uke­ne.

Selve ølet er spe­sial­bryg­get for fes­ti­va­len, og selv om det har va­ert en del re­ak­sjo­ner i Tysk­land på årets pri­ser, er det fort­satt re­la­tivt sett ri­me­lig sett med nors­ke øyne.

De of­fi­si­el­le pri­se­ne er 10,95 euro li­te­ren, mel­der The Lo­cal. Det til­sva­rer etter da­gens kurs en drøy hundre­lapp og er en pris­opp­gang på 2,3 pro­sent­po­eng fra for­ri­ge år.

Sver­ger du der­imot til Weiss­bier, må du gra­ve dju­pe­re i lomme­boka, ei li­ters­mug­ge kos­ter 15,60 Euro – rundt 150 kro­ner.

Til sam­men­lig­ning kos­ter en li­ter vann 85 kro­ner.

Lan­ge tra­di­sjo­ner

Si­den fes­ti­va­len start i 1810, har øl­fes­ti­va­len, el­ler Wie­sn som tys­ker­ne kal­ler den, blitt et vik­tig inn­slag i bay­ersk kul­tur.

Selv om ølet fort­satt er i fo­kus, har det hele ut­vik­let seg til en enorm folke­fest med ti­vo­li, man­ge for­skjel­li­ge at­trak­sjo­ner og ikke minst mat. Her kan du vel­ge og vra­ke i tra­di­sjo­nel­le tys­ke ret­ter som Schweins­haxe, Schwei­nen­bra­ten, Hendl, Bre­zen, Knödl og mye an­net.

En skul­le tro at fes­ti­va­len kom i stand for å fei­re årets korn­av­lin­ger, og ølet som skul­le bryg­ges på det. Men slik er det fak­tisk ikke.

Fes­ti­va­len opp­sto da kron­prins Lud­wig (1786-1868) gif­tet seg med prin­ses­se The­re­se av SaxenHild­burg­hau­sen den 12. ok­to­ber i 2010. Kron­prin­sen, som se­ne­re re­gjer­te som kon­ge fra 1825 til 1848, ville at fol­ket skul­le få ta del i fei­rin­gen og in­vi­ter­te like godt hele byen til plas­sen som han døp­te The­re­sien­wie­se til aere for sin bli­ven­de kron­prin­ses­se.

Slik ble det - og si­den har fes­ten fort­satt.

PS: I fjor ble det kon­su­mert 6,3 mil­lio­ner li­ter øl i lø­pet av fes­ti­va­len. Det er på in­gen måte noen re­kord, i 2013 gikk det med 7,7 mil­lio­ner li­ter.

Det kre­ver ster­ke ar­mer om du skal vaere ser­vi­tør un­der øl­fes­ti­va­len i Mün­chen.

PÅ'N IGJEN:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.