6 av 10 drar på høst­fe­rie

Dagbladet - - REISE -

60 pro­sent av nord­menn plan­leg­ger fri­tids­rei­ser den­ne høs­ten. Og man­ge nord­menn vel­ger fe­rie­opp­le­vel­ser som inne­hol­der fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Kan­tar TNS Gal­lup har på opp­drag for NHO Rei­se­liv spurt over 1000 nord­menn over 18 år om de­res reise­pla­ner den­ne høs­ten.

Tal­le­ne vi­ser at seks av ti nord­menn plan­leg­ger fe­rie­rei­ser i høst, både in­nen­lands og uten­lands. Av dem som skal på rei­se i høst, skal fire av ti fe­riere i Nor­ge. 7 pro­sent skal til Sve­ri­ge, 60 pro­sent skal til et an­net land i Euro­pa, mens 12 pro­sent skal uten­for Euro­pa.

– Un­der­sø­kel­sen be­kref­ter at nord­menn rei­ser mye, og athøs­ten er en tid der man­ge skal på fle­re rei­ser. Vi ser en trend der nord­menn­tar kor­te­re som­mer­fe­rie, og så for­de­ler de hel­ler fe­rie­da­ge­ne ut­over året, sier Kris­tin Krohn De­vold, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NHO Rei­se­liv.

Seks av ti nord­menn plan­leg­ger fe­rie­rei­ser i høst. Man­ge skal på fri­tids­rei­ser i Nor­ge. FOTO: ERIK JOHANSEN / NTB SCANPIX

HØST-IDYLL:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.