MUNN­HOG­GE­RI HOS «SKAVLAN»

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: KNUT-ERIK LINDBLAD kli@dag­bla­det.no

I fre­da­gens Skavlan på NRK ble det am­pert da bok­se­ri­va­le­ne Ceci­lia Bra­ek­hus og svens­ke Mi­kae­la Laurén ble in­ter­vju­et sam­men av Fred­rik Skavlan.

Knock­et ut

Bra­ek­hus knock­et ut Laurén i 2010, og det har ikke va­ert søt mu­sikk mel­lom dem si­den, skal vi tro munn­hog­ge­ri­et på Skavlan.

De to mø­tes i ok­to­ber til et norsk­svensk pre­sti­sje­opp­gjør i Stok­ke, og det ble bråk al­le­re­de un­der kam­pens presse­lan­se­ring for en tid til­ba­ke.

At Fred­rik Skavlan plas­ser­te kamp­ha­ne­ne i en stol rett over­for hver­and­re re­sul­ter­te ikke uven­tet i god tv.

Laurén kal­te nem­lig Bra­ek­hus for ufor­skam­met for­di Bra­ek­hus skal ha va­ert av­vi­sen­de over­for hen­ne i en pe­rio­de de tren­te sam­men i Stock­holm.

– Jeg er en so­si­al person som li­ker å ha det gøy uten­for bok­sin­gen, men det øns­ker ikke Ceci­lia. Vi spar­ret sam­men man­ge gan­ger. Hun kom­mer, tre­ner og går, sa Laurén.

– Ceci­lia er kald

– Tok du ini­tia­tiv til å fin­ne på noe med Ceci­lia, spur­te Skavlan.

– Ja, jeg spur­te om hun ville vaere med på kino, men hun had­de ikke tid. Jeg vil si at hun er kald person.

– Hvor­for skal jeg hen­ge med deg når du bare pra­ter drit om meg? Greit, jeg skal ta deg med på kino, Mi­kae­la, sa Bra­ek­hus.

– Det er jeg ikke in­ter­es­sert i. Jeg an­ser ikke deg som en venn, svar­te hun.

– Tjukk

Munn­hug­ge­ri­et fort­sat­te idet Bra­ek­hus på­står at Laurén kal­te hen­ne tjukk. – Det gjor­de jeg ikke, sa Laurén. – Jo, det gjor­de du, på svensk tv. Jeg ble litt sur når hun kal­te meg tjukk.

– Men du had­de fak­tisk et pro­blem med å nå vek­ta. In­gen røyk uten ild, svar­te svens­ken.

Da så Fred­rik Skavlan nødt til å gå imel­lom.

– Oi, hva er det jeg har hav­net i nå, ut­brøt pro­gram­le­de­ren. seg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.