–Tror vi alle kan bli monst­re

BJØRN SUNDQUIST:

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: KARIANNE GRINDEM kgr@dag­bla­det.no

Jeg har sett folk hel­bre­de, så jeg kan ikke si at jeg ikke tror på det, sier Bjørn Sundquist (69). Den kjen­te skue­spil­le­ren, som har sa­misk slekt på mors­si­den, har ak­ku­rat blitt spurt om sitt for­hold til den gam­le sa­mis­ke na­tur­re­li­gio­nen. 10. ok­to­ber er han igjen til­ba­ke på skjer­men, i rol­len som lens­man­nen Ed Ar­vo­la i NRK-se­ri­en «Mons­ter». Og iføl­ge Sundquist har Ar­vo­la litt av de gam­le sja­mankref­te­ne i seg. Han er ikke en sja­man, men han er sann­drømt, og får vi­sjo­ner om ting som skjer i vir­ke­lig­he­ten.

– Jeg tror at de som har sli­ke ev­ner blir la­ert opp inn­ad i fa­mi­li­en, for det er tek­nik­ker. Det er ikke noe mer mys­tisk enn det. Det er en tek­nisk sak, sier Sundquist, som pre­si­se­rer:

– Men når man er syk skal man gå til le­gen. Man skal ikke gå rundt og høre på små­folk. Det fra­rå­der jeg sterkt. Men den gam­le na­tur­re­li­gio­nen hand­ler jo om kref­ter i verden, og at de fin­nes, det tror jeg på, sier Sundquist.

– Kun­ne stop­pe blod

Han hev­der at han har sett en hel­bre­der stop­pe blod.

– En jeg kjen­ner kun­ne stop­pe blod. Vi var ute i båt, og han var med som sta­tist. Det var en som had­de skja­ert seg, så blo­det fos­set ut. Han jeg kjen­ner så på det og sa «Du må slut­te å blø. Slutt å blø», og man kun­ne se at blo­det lev­ret seg. Så slut­tet det å blø, sier Sundquist.

I til­legg til en lang rek­ke tea­ter­styk­ker, har Sundquist over 120 fil­mer og TV-se­ri­er på CV-en. Nå får han enda en. Å si ja til å spil­le i «Mons­ter» var in­gen vans­ke­lig be­slut­ning.

– Jeg li­ker jo krim. Krim er ar­tig. Se­ri­en star­ter med et vel­dig bes­ti­alsk og na­er­mest ri­tu­elt mord i et lite samfunn nord­på. Så da jeg les­te ma­nu­set ble jeg opp­tatt av hvem som had­de gjort det­te her. Jeg mis­tenk­te ab­so­lutt alle, in­klu­dert min egen rolle­fi­gur, sier han.

– Alle kan bli monst­re

Al­le­re­de før se­ri­en er vist, har ho­ved­for­fat­te­ren bak ma­nu­set, Hans Chris­ti­an Stor­røs­ten, mot­tatt Euro­pean Script Award for bes­te ny­ska­pen­de ma­nus for en T V-se­rie. Se­ri­en er også solgt til USA, hvor den skal vi­ses på ka­na­len Starz i ori­gi­nal ver­sjon. Hand­lin­gen er satt til en fik­tiv små­by. Sundquist sy­nes noe av det mest in­ter­es­san­te med ma­nu­set, er at det vi­ser hvil­ke ring­virk­nin­ger en slik tra­ge­die får på res­ten av et lite samfunn.

– De mis­ten­ker hver­and­re. Man blir kon­fron­tert med de and­re men­nes­ke­ne på en an­nen måte enn man van­lig­vis gjør, og med seg selv, sier Sundquist.

I re­kla­men for se­ri­en står et si­tat av Frie­drich Nietz­sche: «Den som slåss mot monst­re, må pas­se på at han ikke blir et selv». Sundquist me­ner det­te si­ta­tet be­skri­ver se­ri­en per­fekt.

– Vi har alle et mons­ter i oss, og alle har mu­lig­het til å bli monst­re. Det er det som er så skrem­men­de. Når det opp­står kri­ser og opp­le­vel­ser i ens liv må man ta valg. Tar man de gale val­ge­ne kan man fort hav­ne i noe man ikke had­de fore­stilt seg, sier Sundquist, og leg­ger til at det­te te­ma­et ut­fors­kes i se­ri­en.

Tre må­ne­der fe­rie

I som­mer tok Sundquist seg tre må­ne­ders fe­rie, etter å ha job­bet i strekk i to år.

– Å job­be to år i strekk ble litt mye. Da kjen­te jeg at jeg treng­te en pau­se. Det har gjort vel­dig godt, sier Sundquist.

Fram­over har han tenkt å ta det litt mer med ro enn tid­li­ge­re, men å slut­te å job­be som skue­spil­ler har han in­gen pla­ner om. Det pre­si­ser­te han også, da han mot­tok Hed­das aeres­pris tid­li­ge­re i år.

– Så len­ge noen vil ha meg, og jeg li­ker å gjø­re det og fø­ler meg ar­beids­før, har jeg in­gen grunn til å set­te meg i en gynge­stol og se inn i en vegg. Og va­ere fer­dig på en måte, sier han.

– Er du mer kre­sen på rol­ler nå enn før?

– Både ja og nei. Man kan ikke all­tid vite hva man sier ja til. Jeg sier ja for­di jeg tror at det­te kan bli bra, og så ri­si­ke­rer man at det ikke blir det. And­re gan­ger er man i tvil og så vi­ser det seg at det er vel­dig moro å gjø­re det. Man kan ald­ri vite, så man må ta noen sjan­ser, sier Sundquist.

«EN JEG KJEN­NER KUN­NE STOP­PE BLOD» BJØRN SUNDQUIST

FOTO: NRK

LENSMANN: Bjørn Sundquist spil­ler rol­len som lensmann Ed Ar­vo­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.