S Å LEN­GE MÅ DU VEN­TE

BE­STIL­LE EL-BIL?

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: ØYSTEIN FOSSUM oystein.fossum@dag­bla­det.no

Ife­bru­ar i år be­stil­te Caro­li­ne Westrup Opel Am­pe­ra-e, hen­nes førs­te elbil. Westrup ble lo­vet le­ve­ring in­nen som­mer­en 2018.

Si­den har imid­ler­tid Opel slitt med pro­duk­sjon og le­ve­ring av den etter­trak­te­de el­bi­len, og for kort tid si­den fikk Westrup be­skjed om at hen­nes bil ikke kom­mer før en gang i 2019.

– Det opp­le­ves ikke bra. Nå er jeg i tenke­bok­sen, vur­de­rer om jeg skal be­hol­de bi­len el­ler ikke, hun for­tvi­let til Dag­bla­det.

Westrup er ikke ale­ne. Si­den i som­mer har Opel le­vert knap­pe 900 bi­ler til nors­ke kun­der, mens fle­re tu­sen står på vente­lis­te. De som vel­ger å re­ser­ve­re enn Opel Am­pe­ra-e i dag, kan måt­te ven­te i na­er­me­re to år.

– Vi es­ti­me­rer le­ve­rings­tid på cir­ka 16 må­ne­der, for­tel­ler Ope­l­an­svar­lig hos forhandler Mo­bi­le Oslo, Jon In­ge Havre­berg.

Fort­set­ter å ven­te

– Det er klart det er frust­re­ren­de – både for kun­de­ne og for oss. Vi vet ikke mye mer enn dem, og da er det også vans­ke­lig å gi gode til­bake­mel­din­ger til de som spør oss om in­for­ma­sjon, for­kla­rer han.

Caro­li­ne Westrup kjø­rer dag­lig ut og inn av Oslo, da hun har en hest i Nit­te­dal. Med sta­dig dy­re­re bom­rin­ger rundt ho­ved­sta­den ser hun et stort øko­no­misk spare­po­ten­si­al i å skif­te til elek­trisk bil. Sam­ti­dig har hun fa­mi­lie i Sve­ri­ge, og tren­ger der­for en bil med Am­pe­ra-es rekke­vid­de. In­gen av el­bi­le­ne med kor­te vente­lis­ter inn­frir kra­vet. Der­for vel­ger Westrup å sit­te på gjer­det en stund til.

– Det fin­nes bare Te­s­la i dag, men den er jo mye dy­re­re. Om ikke Am­pe­ra’en min kom­mer in­nen den er lo­vet, så hå­per jeg noen kon­kur­ren­ter kom­mer opp med sam­me tek­no­lo­gi snart, sier hun.

Opel er ikke det enes­te bil­mer­ket som stre­ver med å le­ve­re el­bi­ler. Dag­bla­det har la­get en over­sikt over hvor len­ge du som kun­de må reg­ne med å ven­te, før du kan få el­bi­len du øns­ker deg.

Man­ge nye el-mo­del­ler

De lan­ge vente­lis­te­ne er en si­tua­sjon Norsk el­bil­for­ening over­ho­det ikke sy­nes noe om.

– Nei, det­te be­tyr at el­bil­mar­ke­det for­sin­kes be­ty­de­lig. Det er dess­ver­re vel­dig lite vi får gjort med det, an­net enn å pushe im­por­tø­re­ne til å møte etter­spør­se­len best mu­lig, sier se­nior kom- mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Stå­le Fry­den­lund til Dag­bla­det.

Ra­cet om 2019 er godt i gang. In­nen da er det vars­let man­ge spen­nen­de el­bi­ler.

Al­le­re­de på for­som­mer­en nes­te år kom­mer and­re ge­ne­ra­sjon av suk­ses­sen Nis­san Le­af, med en opp­gitt rekke­vid­de på 378 kilo­me­ter. Så kom­mer SUV’ene Ja­gu­ar I-Pace, Au­di e-tron og Hyun­dai Kona.

In­nen Caro­li­ne Westrup har fått sin Opel Am­pe­ra-e, kan også Mi­ni Elect­ric, Mer­ce­des-Benz EQC og Por­sche Mis­sion E ha kom­met på mar­ke­det.

Li­ke­vel vil Opel Am­pe­ra-e, med rekke­vid­de på 520 NEDC­si­er

kilo­me­ter, tro­lig va­ere vel­dig at­trak­tiv om to år også.

– Per dags dato er det den de­si­dert bes­te bi­len i kom­pakt­klas­sen, med tan­ke på rekke­vid­de, og vil nok va­ere det de nes­te par åre­ne.

Det kan va­ere grunn til å ven­te på bi­len du fak­tisk øns­ker deg, sier Fry­den­lund.

For­del Nis­san?

Han me­ner man­ge bil­ei­ere kan å til­la­te seg å ven­te på den el­bi­len de vil ha.

Ver­re er det om man sit­ter på en ut­gå­en­de leas­ing­kon­trakt, og må ten­ke på kort sikt. Slik sett har Nis­san en na­tur­lig for­del i da­gens el­bil­mar­ked, me­ner kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­ren.

– Man­ge er sånn at om de skal byt­te bil, så vil de gjø­re det i mor­gen – gjer­ne litt på im­puls – og for­di det er gøy. Da blir det tøft å ven­te i halv­an­net år.

– Den ene bil­pro­du­sen­tens ulem­pe er den and­res for­del her. Le­af kom­mer, så lang vi vet, til å le­ve­res i sto­re vo­lum, slår Fry­den­lund fast og min­ner om at bi­len også får opp­gra­dert bat­teri­pak­ke mot slut­ten av 2018.

Mye ty­der på at Nis­san Le­af EP­lus får til­sva­ren­de rekke­vid­de som Am­pe­ra-e.

– Et mel­lom­steg kan va­ere en lad­bar hy­brid, med god rekke­vid­de. Det kan va­ere en pas­sen­de bru over til elbil om noen år, sier Stå­le Fry­den­lund.

ØYSTEIN FOSSUM FOTO:

– IKKE BRA: – Vente­ti­den opp­le­ves ikke bra. Nå vur­de­rer jeg om jeg skal be­hol­de bi­len el­ler ikke, sier Caro­li­ne Westrup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.