–IK­KE REDD FOR DØDEN

«ÅN­DE­NES MAKT»LILLI:

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: KA­RI­AN­NE GRINDEM kgr@dag­bla­det.no

Når jeg står der og ser mer­ke­li­ge ting, hen­der det at jeg ten­ker at jeg er blitt halv­gal. Som da jeg så pi­ra­ter i Kje­vik for ek­sem­pel, sier Lilli Bend­riss (71).

Den sort­kled­de da­men er til­ba­ke på skjer­men, med den 13. se­son­gen av TV­pro­gram­met «Ån­de­nes makt». Si­den pro­gram­met ble sendt på T VNor­ge førs­te gang i 2005, har Bend­riss brukt sine på­ståt­te syns­ke ev­ner til å se ån­der som går igjen uli­ke ste­der, og dri­ve dem over til det hun kal­ler «den and­re si­den».

Pro­gram­met er blitt be­skyldt for å spil­le på over­tro, og for å va­ere rig­get på for­hånd. Men Lilli Bend­riss un­der­stre­ker at de så­kalt klar­syn­te ald­ri vet noe om hvor de skal før de er der, og at hun all­tid først prø­ver å fin­ne en lo­gisk for­kla­ring på ting.

– In­gen i hel­ve­te

– Men den gan­gen jeg var i Kje­vik med «Ån­de­nes makt» og fikk opp por­tu­gi­sis­ke sjø­rø­ve­re og sol­da­ter i år 1600, da tenk­te jeg «Nå Lilli, har det klik­ket for deg». Men så vis­te det seg at det had­de va­ert sjø­rø­ve­re der. I be­gyn­nel­sen var jeg min størs­te kri­ti­ker, men Tom (Strøm­na­ess, pro­gram­le­der red.anm.) har sagt at jeg skal si det som kom­mer til meg. Når den spe­si­el­le in­for­ma­sjo­nen jeg ser vi­ser seg å stem­me, blir det spen­nen­de for meg, sier Bend­riss.

Lilli Bend­riss har all­tid va­ert opp­tatt av te­ma­er som liv og død, og re­li­gion. Som sju­åring tok hun et opp­gjør med fore­stil­lin­ge­ne om him­mel og hel­ve­te, og stemp­let beg­ge som ulo­gis­ke.

– Bi­be­len la­ger et bil­de som i man­ge til­fel­ler, hvis man går til­ba­ke i tid, ble brukt som skrem­sels­pro­pa­gan­da for å opp­rett­hol­de en makt­struk­tur. I vår mo­der­ne tid, med vi­ten­skap og forsk­ning må man va­ere mer ny­an­sert. Og jeg har ald­ri møtt noen som er i hel­ve­te, sier hun, og pre­si­se­rer:

– Jeg har ald­ri møtt noen fra den and­re si­den, som har kom­met til meg og sagt at de er på et sted med en uut­sluk­ke­lig ild, i en evig pine. Ald­ri, sier hun.

Bend­riss tror ik­ke de er i him­me­len hel­ler.

– De har sagt at de er i en til­stand av lyk­ke. Him­me­len er ik­ke et sted, men en til­stand. De ek­sis­te­rer fort­satt. Så for meg er ik­ke døden noe skrem­men­de, sier hun.

– Ik­ke redd for døden

Bend­riss trek­ker bena med de høyhael­te sko­ene len­ger opp i so­fa­en, hvor hun sit­ter om­gitt av Budd­has­ta­tu­er og ly­se­sta­ker, og sto­re ma­le­ri­er på alle veg­ge­ne. Det­te er et tema hun kan snak­ke len­ge om.

– Jeg er redd for hvor­dan jeg skal dø, men ik­ke det å dø. Jeg vet at jeg ik­ke for­svin­ner. Jeg har sto­re pla­ner når jeg kom­mer til den and­re si­den. Det blir stor fest med alle mine kja­ere og kjen­te som har gått før meg! Det er for­de­len med å bli så gam­mel som jeg er, at man­ge har gått før meg, sier hun.

– Og så har jeg en vel­dig vond rygg, og sli­ter med hel­sa. Tenk å våk­ne opp og ik­ke ha vondt mer. For jeg våk­ner hver mor­gen og har vondt. Tenk å ha en ung kropp igjen, sier Bend­riss.

Skil­te seg

I 2014 skil­te Bend­riss seg fra ekte­man­nen Ka­der, som hun had­de va­ert gift med i 45 år. Den gan­gen sa hun at det had­de lig­get i kor­te­ne len­ge.

– Egent­lig skil­te jeg meg i år 2000. Da flyt­tet vi til for­skjel­li­ge adres­ser, men opp­rett­holdt en form for sam­va­er inn­til jeg fikk ord­net pa­pi­rer i 2013. Det tok litt tid før alt ble ord­net, men nå er jeg of­fi­si­elt skilt, sier Bend­riss, som ik­ke vil si så mye om sitt eget kja­er­lig­hets­liv.

– Jeg da­ter, men jeg har in­gen kom­men­tar ut­over det, sier hun.

Sva­rer kri­ti­ker­ne

Gjen­nom tolv år med pro­gram­met, ser se­er­ne fort­satt ik­ke ut til å gå lei. Snart star­ter inn­spil­lin­gen av enda en se­song. Pro­gram­le­der Tom Strøm­na­ess har også an­non­sert at han gir seg i T VNor­ge, og star­ter pro­duk­sjons­sel­ska­pet ViewMas­ters med «Ån­de­nes makt» som flagg­skip.

– Hva vil du si til dem som sier at ån­der og syns­ke ev­ner bare er tull?

– Så len­ge de ik­ke selv har sett noe, el­ler blir be­rørt av det, for­står jeg at de kan si det. For den da­gen de blir be­rørt, kan de ik­ke løpe fra det, sier Bend­riss.

– Det­te kan du ik­ke løpe fra

Å ik­ke kun­ne røm­me fra det, var akku­rat slik hun selv opp­lev­de det da hun opp­da­get sine på­stått syns­ke ev­ner.

– Jeg var 42 år da jeg åp­net med et pang. Det skjed­de gjen­nom en aku­punkt­ur­be­hand­ling som ak­ti­ver­te mine kref­ter. Jeg had­de all­tid va­ert vel­dig in­tui­tiv, og drøm­te ting som skjed­de.

Men jeg tenk­te ik­ke at jeg had­de noen kref­ter, og jeg var ik­ke in­ter­es­sert i det i det he­le tatt, for­tel­ler Bend­riss.

– Men da det smalt måt­te jeg set­te meg ned og ten­ke, «Ok, Lilli. Det­te kan du ik­ke løpe fra», leg­ger hun til.

Si­den den gang har hun ald­ri øns­ket den gam­le til­va­er­el­sen til­ba­ke, og om­ta­ler de på­ståt­te ev­ne­ne som den størs­te ga­ven hun har fått. For førs­te gang i li­vet for­sto hun hvor­for hun var her i denne ver­den.

«JEG HAR ALD­RI MØTT NOEN SOM ER I HEL­VE­TE» LILLI BEND­RISS Tv-medi­um

– Be­tydd mye

For hen­ne har «Ån­de­nes makt» be­tydd mye. Bend­riss me­ner pro­gram­met har va­ert en platt­form hvor hun har kun­net ut­fø­re den livs­gjer­nin­gen hun er bedt om å ut­fø­re: Å byg­ge bru mel­lom ver­de­ner.

– Det å se et skif­te i men­ta­li­tet fra vi star­tet med «Ån­de­nes makt», og fram til i dag, har va­ert vel­dig spen­nen­de. Så man­ge har kom­met til meg og sagt at «det­te har vi ik­ke turt å snak­ke om før», sier hun.

FOTO: JØRN H. MO­EN

VÅK­NER MED SMERTER: Lilli Bend­riss for­tel­ler at hun våk­ner og har vondt hver dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.