Kan bli vra­ket

To Høy­re-top­per stil­ler seg til dis­po­si­sjon for å bli stor­tings­pre­si­dent.

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: STEINAR SUVATNE ssu@dag­bla­det.no AN­NE MARTE BLIND­HEIM abl@dag­bla­det.no TORUN STØBAKK tsto@dag­bla­det.no

Olemic Thom­mes­sen kan bli vra­ket fra job­ben som stor­tings­pre­si­dent. Kil­der i Høy­re for­tel­ler Dag­bla­det at de­ler av stor­tings­grup­pa i par­ti­et er mis­for­nøyd med Thom­mes­sen. I lø­pet av sine fire år som pre­si­dent på Stor­tin­get har Thom­mes­sen fle­re gan­ger fått flen­gen­de kri­tikk, blant an­net for bud­sjett­sprekk i bygge­sa­ken og mang­len­de åpen­het i EOS-sa­ken.

– Jeg me­ner at Stor­tin­gets pre­si­dent­skap ik­ke har gjort en god jobb, sier en Høy­re-kilde til Dag­bla­det.

– Det har va­ert mye rot. Jeg me­ner sli­ke feil må få kon­se­kven­ser, men det er prag­ma­ti­ke­re som skal be­stem­me. I teori­en er det gruppe­sty­ret, men i prak­sis er det Er­na, sier en an­nen fra sam­me par­ti.

Olemic Thom­mes­sen øns­ker ik­ke å kom­men­te­re sa­ken over­for Dag­bla­det.

Vil fort­set­te

Ons­dag for­ri­ge uke gikk han imid­ler­tid ut i Af­ten­pos­ten og be­kref­tet at han øns­ket å fort­set­te i stil­lin­gen.

– Jeg stil­ler meg til dis­po­si­sjon der par­ti­et øns­ker å bru­ke meg, sa Thom­mes­sen.

Det er tro­lig Ven­st­re og KrF som av­gjør om Thom­mes­sen får be­hol­de ver­vet, etter­som det er stor­tings­fler­tal­let som vel­ger pre­si­dent. Men ver­ken KrF el­ler Ven­st­re har kon­klu­dert i spørs­må­let.

Av Høy­re-po­li­ti­ke­re nev­nes Michael Tetz­sch­ner, Svein Har­berg, Trond Helle­land og nå­va­eren­de vise­pre­si­dent Ingjerd Schou som mu­li­ge kan­di­da­ter til å er­stat­te Thom­mes­sen.

Schou vil ik­ke av­vise at hun kan gjø­re opp­rykk. I så fall blir hun Stor­tin­gets førs­te kvin­ne­li­ge pre­si­dent si­den Kir­sti Kol­le Grøn­dahl gikk av i 2001.

– Er du in­ter­es­sert i å bli ny stor­tings­pre­si­dent, Schou?

– Jeg me­ner vi har en god stor­tings­pre­si­dent i dag, men jeg tar de oppgaver par­ti­et ber meg om å ta, sier Schou til Dag­bla­det.

Michael Tetz­sch­ner sier til Dag­bla­det at han ik­ke øns­ker job­ben. Han har bedt valg­ko­mi­te­en i Høy­re om and­re oppgaver.

– Jeg har nevnt tre fag­ko­mi­te­er som ak­tu­el­le. Pre­si­dent­ska­pet har in­gen po­li­tis­ke oppdrag og er der­for ik­ke på ønske­lis­ta, sier han.

Er­na-for­svar

Svein Har­berg, Høy­res kul­tur­po­li­tis­ke tals­mann, an­ser hel­ler ik­ke seg selv som ak­tu­ell. Trond Helle­land har ik­ke be­svart Dag­bla­dets hen­ven­del­ser.

Høy­re har ik­ke fast­slått at par­ti­et vil no­mi­ne­re Thom­mes­sen på nytt. Valg­ko­mi­te­en i par­ti­et mø­tes man­dag nes­te uke for å av­kla­re si­tua­sjo­nen.

Er­na Sol­berg har tid­li­ge­re tatt Thom­mes­sen i for­svar:

– Det er all­tid stor­tings­grup­pen som be­stem­mer hvem som skal va­ere pre­si­dent, men jeg ser in­gen grunn til at han ik­ke skal va­ere det, sa Sol­berg til NTB i juni.

Ap med i spil­let

Ar­bei­der­par­ti­et had­de stor­tings­pre­si­den­ten sam­men­hen­gen­de fra 1993 til 2013.

Ku­ty­men er at det størs­te re­gje­rings­par­ti­et får pre­si­dent­ver­vet. Dag­bla­det kjen­ner til at Ap-le­del­sen i dis­se da­ger dis­ku­te­rer spørs­må­let om Aps rol­ler i pre­si­dent­ska­pet.

Mar­tin Kol­berg er én som nev­nes i denne sam­men­hen­gen. På spørs­mål fra Dag­bla­det øns­ker ik­ke Kol­berg å ut­ta­le seg om det­te.

«JEG ME­NER VI HAR EN GOD STOR­TINGS­PRE­SI­DENT I DAG, MEN JEG TAR DE OPPGAVER PAR­TI­ET BER MEG OM Å TA.» INGJERD SCHOU, Høy­re

FOTO: LARS EI­VIND BO­NES

VIL FORT­SET­TE: Men Dag­bla­det er­fa­rer at kref­ter i Høy­re øns­ker en an­nen stor­tings­pre­si­dent. Kref­ter i Høy­re vil byt­te ut Olemic

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.