Sø­vik­nes som­ler

Dagbladet - - LEDER -

«SØ­VIK­NES HAR GITT SEG ENDA EN GRUNN TIL Å SOMLE»

E n vik­tig for­ut­set­ning for å kun­ne kut­te nok i

CO2-ut­slip­pe­ne til at tem­pe­ra­tu­ren på jor­da ik­ke over­sti­ger klima­må­le­ne, er kunn­skap om hvor mye pla­ne­ten tå­ler. De sis­te åre­ne har der­for det så­kal­te «kar­bon­bud­sjet­tet» va­ert sen­tralt i klima­de­bat­ten. Kort sagt er det mo­del­ler som for­sø­ker å be­reg­ne hvor man­ge tonn CO2 vi kan slip­pe ut hvis vi skal nå klima­må­le­ne fra Pa­ris­av­ta­len, som for­plik­ter oss til å hol­de den glo­ba­le opp­var­min­gen «godt un­der to gra­der» sam­men­lik­net med 1990-ni­vå­et. Al­ler helst un­der 1,5 gra­der. L enge har det sett sva­ert

stygt ut for sjan­se­ne våre til å nå 1,5-gra­ders­må­let. Mo­del­le­ne har an­ty­det at vi bare har fem år med da­gens ut­slipps­nivå igjen før det glip­per. Fle­re har be­skre­vet det som både en fy­sisk og po­li­tisk umu­lig­het å få det til.Vi slip­per ut for mye, og vil ik­ke nok. Krys­ser vi gren­sa, er det in­gen vei til­ba­ke.

For­ri­ge uke kom det imid­ler­tid gode nyheter fra ver­dens le­den­de fors­ke­re på sam­men­hen­gen mel­lom CO2-ut­slipp og tem­pe­ra­tur­øk­ning. Nye be­reg­nin­ger vi­ser at 1,5-gra­ders­må­let ik­ke er en umu­lig­het li­ke­vel. Hvis det stem­mer, vil det va­ere en av men­nes­ke­he­tens størs­te mu­lig­he­ter til å ret­te opp i egne feil. Der­som vi har 20 år på oss – ik­ke fem – er det håp. M en det var ik­ke bare klima­be­ve­gel­sen og fors­ker­ne som gle­det seg. Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes så også sitt snitt til å inn­kas­se­re en sei­er. Hvis det vi­ser seg at forsk­nin­gen ving­ler, må det bety at Frem­skritts­par­ti­et har hatt rett i alle år: Det er stor usik­ker­het knyt­tet til de re­el­le kon­se­kven­se­ne av men­neske­skap­te klima­end­rin­ger. Sø­vik­nes tok rap­por­ten til inn­tekt for nett­opp det: «Det hef­ter stor usik­ker­het med det­te, og vi tren­ger mer kunn­skap,» sa Sø­vik­nes til NRK. D et er ren av­led­nings­ma­nø­ver fra en stats­råd, et par­ti og en re­gje­ring som ik­ke er vil­lig til å gjen­nom­føre stør­re kutt i ut­slip­pe­ne. Fram­for å an­er­kjen­ne rap­por­ten som en mu­lig­het til å nå 1,5gra­ders­må­let, bru­ker Sø­vik­nes den til å så tvil om klima­forsk­nin­gen og ar­gu­men­te­re for fort­satt full gass på norsk sok­kel. Han ar­gu­men­te­rer som en for­sent­kom­mer som har fått enda en grunn til å somle. M en som klima­fors­ker­ne i CICERO på­pe­ker er

1,5-gra­ders­må­let fort­satt bare en teo­re­tisk mu­lig­het: «Vir­ke­lig­he­ten kre­ver frem­de­les en stør­re re­duk­sjon i klima­gass­ut­slip­pe­ne enn hva ver­dens land så langt har for­plik­tet seg til i Pa­ris­av­ta­len», skri­ver de. Og selv hvis vi kla­rer å be­gren­se oss til 20 år med ut­slipp er sjan­sen for å lyk­kes bare rundt 66 pro­sent, iføl­ge fors­ker­ne.

MDGs Une Bast­holm har der­for helt rett når hun på­pe­ker Sø­vik­nes mang­len­de ri­siko­vur­de­rings­evne: Vil­le Sø­vik­nes satt seg på et fly der­som bare to av tre nåd­de fram?

VIL IK­KE KUT­TE: Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.