ASTMAPROSJEKT BRØT LO­VEN KOM­BI­NERT-TANDE GJØR COME­BACK

Dagbladet - - SPORT -

Nor­ges idretts­høg­sko­le (NIH) brøt helse­forsk­nings­lo­ven i for­bin­del­se med to forsk­nings­pro­sjek­ter med idretts­ut­øve­re i 2011 og 2012, kon­klu­de­rer Helse­til­sy­net.

De to pro­sjek­te­ne skul­le stu­de­re ast­ma hos idretts­ut­øve­re. (NTB) Et­ter seks års fra­va­er er kom­bi­nert­lø­per Pet­ter Tande (bil­det) mo­ti­vert og klar for et over­ras­ken­de come­back.

32-årin­gen, som la opp un­der­veis i 2011-se­son­gen, har den sis­te ti­den va­ert å se i hopp­bak­ken i Gran­åsen, mel­der Adresse­avi­sen. Et­ter at kom­bi­nert­kar­rie­ren var av­slut­tet har trøn­de­ren job­bet på sjø­en som fisker og i opp­dretts­bran­sjen. Nå er han mo­ti­vert for å ven­de til­ba­ke til sitt gam­le mil­jø i kom­bi­nert­spor­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.