Mo­zart strev­de, drakk og kom­po­ner­te

Dagbladet - - SIGNALER - Es­pen.selv­ik@yahoo.com

Nors­ke sym­foni­or­kest­re mot­tar hvert år man­ge hundre­talls mil­lio­ner i of­fent­lig støt­te. Ver­ke­ne de frem­fø­rer er som re­gel kom­po­nert for 100-200 år si­den. Det skjer van­lig­vis i egne kon­sert­hus, i for­ut­sig­ba­re ram­mer. Men må det va­ere slik? NA­SJO­NAL kul­tur­po­li­tikk har am­bi­sjo­ner. Or­kest­re­ne skal va­ere syn­li­ge og spil­le for et bre­de­re pub­li­kum. Til­bu­det er ut­vi­det: Barne­og fa­mi­lie­kon­ser­ter med tema fra film, pop og mye an­net leg­ges jevn­lig inn i pro­gram­met. Ute­kon­ser­ter i par­ker og byrom fun­ge­rer også bra, mens tur­neer er vik­ti­ge for å ska­pe ge­ne­rell in­ter­es­se og le­gi­ti­mi­tet. SER MAN BORT FRA det­te er det ofte noe gam­mel­mo­dig og traust over for­mid­lin­gen. Det er gårs­da­gens his­to­ri­er som pre­sen­te­res i en ste­ril set­ting. Kon­sert­sa­len er prak­tisk vel­fun­ge­ren­de, men uten sa­er­lig rom for spon­ta­ni­tet og over­ras­kel­ser. Kon­sert­pro­gram­met er skre­vet for eli­ten: «De­bus­sy er en vik­tig re­pre­sen­tant for im­pre­sjo­nis­men.» Så fint, men denne kom­po­nis­ten had­de man­ge af­fa­erer med kvin­ner og døde av kreft da 1.ver­dens­krig frem­de­les på­gikk. Hvor­for ik­ke for­tel­le mer om De­bus­sys men­nes­ke­li­ge svak­he­ter og drøm­mer som brast? OR­KEST­RE­NE skjøn­ner at Face­bo­ok er vik­tig. Det å byg­ge et pub­li­kum for klas­sisk mu­sikk er også av­hen­gig av noe mer grense­spren­gen­de. Som fil­men «Ama­deus» (regi Milos For­man) fra 1984, en mega­hit med Os­car-pri­ser og enorm in­ter­es­se langt uten­for den klas­sis­ke me­nig­he­ten. Mo­zarts «Requiem» ble alle­manns­eie og er i dag et verk man­ge har et sterkt for­hold til. In­gen blir ube­rørt når sat­sen «Lacri­mo­sa» bret­ter ut kom­po­nis­tens smer­te og håp. His­to­rie­ne om Mo­zart er selv­sagt re­le­van­te, det­te var en kar som strev­de, drakk, kom­po­ner­te og fes­tet. Han var med and­re ord et men­nes­ke.

Fil­men «Shi­ne» (regi Scott Hicks) fra 1996 om Da­vid Helf­gott gjor­de også inn­trykk. En sann his­to­rie om en ta­lent­full pia­nist som kollapset un­der inn­stu­de­ring av Rach­mani­novs 3.kla­ver­kon­sert, et av de hef­tigs­te ver­ke­ne i sjan­ge­ren. Her be­skri­ves et per­son­lig ne­der­lag knyt­tet opp mot mu­sikk av bes­te sort. «Rach 3» er si­den blitt

et be­grep. ARENAER FOR KLAS­SISK mu­sikk må ik­ke bli av­gren­set til mil­li­ard­bygg i de størs­te by­ene. Da blir dis­se hu­se­ne mau­so­le­er for en ut­da­tert mu­sikk­form. En be­gi­ven­het fant ny­lig sted i Florø. Kom­po­nist Ei­rik Mol­nes Husa­bøs «Requiem» ble ur­opp­ført i en gam­mel rør­leg­ger­hall. Ti pro­sent av by­ens be­folk­ning kom på kon­ser­ten. Husa­bø har selv slitt og va­ert på li­vets skygge­side, hans mu­si­kals­ke bud­skap har de­fi­ni­tivt tro­ver­dig­het. In­du­stri­hal­len var full­stap­pet av folk som fikk opp­le­ve usmin­ket klas­sisk mu­sikk. Da er den best.

FOTO: SF NOR­GE

FORMIDLINGSKRAFT: Fra fil­men «Ama­deus» med Tom Hulce som Wolf­gang Ama­deus Mo­zart.

ES­PEN SELV­IK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.