ARVEN ET­TER BREN

Kam­pen for men­neske­ret­tig­he­te­ne ble nedprioritert un­der Bør­ge Bren­de. Vi hå­per en arv­ta­ker end­rer kurs.

Dagbladet - - SIGNALER - JOHN PEDER EGENAES Ge­ne­ral­sek­reta­er i Am­ne­sty Nor­ge

På tross av fag­re ord om å job­be for men­neske­ret­tig­he­ter i re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen, er det få spor et­ter Bren­des inn­sats på det­te om­rå­det. Ser vi på Nor­ges re­la­sjon til vik­ti­ge land som Ki­na, Russ­land, Saudi-Ara­bia og Tyr­kia, er det tvert imot sva­ert ty­de­lig hvor­dan Nor­ge prio­ri­te­rer snev­re egen­in­ter­es­ser foran men­neske­ret­tig­he­te­ne. DET MEST KJEN­TE ek­semp­let er for­hol­det til Ki­na. Denne som­mer­en ble et trist skue, da re­gje­rin­gen for­hand­let bort freds­pris­vin­ner Liu Xia­o­bo mot noen tonn med norsk laks. Tid­li­ge­re i pe­rio­den vil­le de ik­ke tref­fe Da­lai La­ma av sam­me grunn.

And­re ek­semp­ler er kan­skje mind­re kjen­te, men ik­ke mind­re vik­ti­ge: Pre­si­dent Pu­tins tred­je pre­si­dent­pe­rio­de er kjenne­teg­net av en sys­te­ma­tisk un­der­gra­ving av grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter. Det er blitt sta­dig vans­ke­li­ge­re for rus­se­re å ret­te et kri­tisk søke­lys på myn­dig­he­te­nes makt­mis­bruk.

Fre­de­li­ge po­li­tis­ke pro­tes­ter blir møtt med un­der­tryk­kel­se, og an­tal­let po­li­tisk mo­ti­ver­te retts­sa­ker øker.

Den så­kal­te anti-pro­pa­gan­da­lo­ven som ble ved­tatt av stats­du­ma­en i juni 2013, in­ne­ba­erer stren­ge bø­ter for folk som frem­mer «pro­pa­gan­da for utra­di­sjo­nel­le sek­su­el­le for­hold» foran barn. En kon­se­kvens er at det ik­ke len­ger er lov med po­si­tiv om­ta­le av les­bis­ke, ho­mo­fi­le, bi­fi­le og trans(LHBT) per­soner i Russ­land. Lo­ven le­gi­ti­mer en al­le­re­de om­fat­ten­de hat­kri­mi­na­li­tet mot LHBT-per­soner. VÅR­EN 2017 ble en hel ver­den rys­tet over do­ku­men­ta­sjo­nen av den sys­te­ma­tis­ke for­føl­gel­sen, mis­hand­lin­gen og tor­tu­ren som ho­mo­fi­le el­ler an­tatt ho­mo­fi­le menn ut­set­tes for i den rus­sis­ke re­pub­lik­ken Tsjet­sje­nia. Så langt er det ik­ke iverk­satt noen etter­forsk­ning av over­gre­pe­ne.

En ny norsk uten­riks­mi­nis­ter må va­ere åpent kri­tisk til gam­le og nye lo­ver som kneb­ler yt­rings­fri­he­ten og kri­mi­na­li­se­rer lov­lig op­po­si­sjon og ret­tig­hets­kamp. Nor­ge må også støt­te rus­sis­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner og en­kelt­per­soner som set­tes un­der press fra rus­sis­ke myn­dig­he­ter for­di de kjem­per for egne og and­res ret­tig­he­ter.

Der slik støt­te kan ska­de dem man øns­ker å støt­te, må det fin­nes nye må­ter å gi denne støt­ten. Nors­ke myn­dig­he­ter bør bi­dra til å ska­pe arenaer i Russ­land der men­neske­ret­tig­he­ter og de­mo­kra­ti kan dis­ku­te­res. Vi må også ut­ford­re rus­sis­ke myn­dig­he­ters sta­dig mer auto­ri­ta­ere til­bøye­lig­he­ter i in­ter­na­sjo­na­le set­tin­ger som FN og Europa­rå­det. Nor­ge må også va­ere kla­re til å ta imot rus­sis­ke ak­ti­vis­ter som flykter og til­by dem asyl i Nor­ge. AM­NE­STY IN­TER­NA­TIO­NAL for­ven­ter en mer mo­dig norsk uten­riks­mi­nis­ter. Vi for­ven­ter en uten­riks­po­li­tikk som står prin­sipp­fast opp for ver­net om men­neske­ret­tig­he­te­ne – også når mot­par­ten er en mek­tig nabo i øst, har ster­ke makt­mid­ler og mek­ti­ge ven­ner. Det er nett­opp da ver­di­en av den nors­ke re­to­rik­ken om men­neske­ret­tig­he­ter kan må­les.

Alt ty­der på at Saudi-Ara­bia blir en stør­re del av en norsk uten­riks­po­li­tisk agen­da fram­over. De har en geopo­li­tisk nøk­kel­rol­le i he­le Midt­østen, er av­gjø­ren­de for ver­dens energi­si­tua­sjon og er en kilde til re­li­giø­se og kul­tu­rel­le im­pul­ser over he­le klo­den.

Det er et av de land i ver­den som mest sys­te­ma­tisk kren­ker men­neske­ret­tig­he­te­ne. Myn­dig­he­te­ne hals­hog­ger kri­ti­ke­re i øken­de tem­po, døm­mer men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­re til lan­ge feng­sels­straf­fer, be­nyt­ter tor­tur og ig­no­re­rer retts­stats­prin­sip­per, for­byr de­mon­stra­sjo­ner, or­ga­ni­sa­sjo­ner i det si­vi­le sam­funn og po­li­tis­ke par­ti­er.

De over­vå­ker, kneb­ler og ar­res­te­rer dem som bru­ker yt­rings­fri­he­ten på en måte konge­hu­set mis­li­ker. De de­fi­ne­rer kvin­ner som umyn­di­ge og nek­ter dem del­ta­kel­se i sam­fun­net på lin­je med menn. Lan­det dis­kri­mi­ne­rer re­li­giø­se mi­no­ri­te­ter og står i spis­sen for en krig­fø­ring i nabo­lan­det Je­men som er klart i strid med kri­gens folke­rett.

En ny uten­riks­mi­nis­ter må ta det stren­ge, nors­ke vå­pen­han­dels­re­gi­met på al­vor og slut­te å ut­ste­de li­sen­ser til eks­port av vå­pen­ut­styr til Saudi-Ara­bia og am­mu­ni­sjon til De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter. FRA NÅ AV må hel­ler ik­ke nors­ke mi­nist­re opp­tre på saudisk jord uten å vise konge­hu­set at de­res man­gel på re­spekt for men­neske­ret­tig­he­te­ne er i strid med de

FOTO: LARS EI­VIND BO­NES

NY JOBB: 15. sep­tem­ber kunn­gjor­de stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg at Bør­ge Bren­de blir pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum. Kro­nikk­for­fat­te­ren er mis­for­nøyd med Bren­des inn­sats som uten­riks­mi­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.