Nei, Gud gjør ik­ke mo­ral umu­lig

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: MOR­TEN LANGFELDT DAHLBACK Ph.d i fi­lo­so­fi

20. sep­tem­ber på­pe­ker Ole Mar­tin Mo­en at mo­ral kan fin­nes, selv om Gud ik­ke ek­sis­te­rer. Som ate­ist og mo­ralsk rea­list, er det godt å se noen på­pe­ke at Gud ik­ke føl­ger med mora­len som nis­sen på las­set. MO­EN VIL OGSÅ vise at hvis Gud ek­sis­te­rer, så er mo­ral umu­lig. Som han skri­ver, til­si­er man­ge fore­stil­lin­ger om Gud at Gud vil «la de onde få sin straff og of­re­ne få sin opp­reis­ning». Iføl­ge Mo­en gjør det at alle umo­rals­ke hand­lin­ger nul­les ut. Da, hev­der Mo­en, spil­ler det in­gen rol­le hvor­dan vi hand­ler og mora­len er uten be­tyd­ning.

Had­de det va­ert så lett å gjen­dri­ve kris­ten etikk, vil­le noen ha gjort det for lengst. Mo­ens ar­gu­ment over­ser nem­lig for­skjel­len mel­lom at noen hand­ler umo­ralsk og at ofre får opp­reis­ning og onde blir straf­fet.

Tenk at noen gir deg en på try­net. Se­ne­re blir volds­man­nen straf­fet, du får lege­hjelp og en er­stat­ning som kom­pen­se­rer for ska­den. La oss si at det er helt sik­kert at det­te vil skje. Be­tyr det at det var mo­ralsk upro­ble­ma­tisk å gi deg en ki­le­vink? Hvis sva­ret er «nei», er det feil at det enes­te som har mo­ralsk be­tyd­ning er hvor­dan to­tal­bud­sjet­tet ser ut på den yt­ters­te dag. Da er Mo­ens ar­gu­ment ugyl­dig. MO­ENS AR­GU­MENT for­ut­set­ter at det enes­te som be­tyr noe, er om det fin­nes mer lyst enn smer­te i ver­den, sett fra evig­he­tens syns­vin­kel. And­re syn sier at mora­len er mer enn å sør­ge for en po­si­tiv ba­lan­se i ver­dens­bud­sjet­tet, for ek­sem­pel en plikt til å re­spek­te­re and­re, f.eks. ved å ik­ke slå dem i fje­set. De står ik­ke åpen­bart sva­ke­re enn Mo­ens he­do­nis­me. En tro­en­de som vil av­vise ar­gu­men­tet, tren­ger alt­så bare å ak­sep­te­re en teori av den sis­te ty­pen. Med alle de etis­ke teori­ene som fin­nes på mar­ke­det i dag, er det nok å ta av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.