Gjen­nom 20 dø­rer

Dagbladet - - SIGNALER -

CD/VINYL:

For 50 år si­den de­bu­ter­te The Doors. Sin­ge­len «Break On Through» mar­ker­te star­ten på de­res fire åri­ge kar­rie­re. Den kom 1. ja­nu­ar 1967, tre da­ger før al­bu­met «The Doors». Der­fra kom også nes­te sin­gel, «Light My Fire». På tre år kom 13 sing­ler. Åt­te til ble ut­gitt et­ter at Jim Mor­ri­son døde i 1971.

20 av dis­se er nå gjen­skapt som re­pli­ka­er og ut­gitt på vinyl i en boks som na­er­mest er et lite mø­bel. Unn­ta­ket er en ny­ut­gi­vel­se av «Pe­op­le Are Stran­ge» fra 1980. Den kom opp­rin­ne­lig i 1967, hen­tet fra al­bu­met «Stran­ge Days», som inn­le­der en ut­forsk­ning av frem­med­gjø­ring i Mor­ri­sons teks­ter.

«Break On Through» slår an et an­net tema. Pla­ta og gruppe­nav­net er in­spi­rert av Al­dous Hux­leys es­say «The Doors of Per­cep­tion» fra 1954 (på norsk: «Er­kjen­nel­sens por­ter»). Ut­tryk­ket «the ot­her side» er hen­tet fra John Rechys roman «City of Night» (1963). I den opp­rin­ne­li­ge teks­ten fins ut­tryk­ket «she gets high». Den ble end­ret. I ste­det syn­ger Mor­ri­son «she gets uuggh».

Det er en ny­de­lig fø­lel­se å sit­te med denne sin­gel­bun­ken og høy­ti­de­lig set­te på en låt av gan­gen, ta den av, snu den og få en til. Bok­sen er selv­sagt dyr. For de mer utål­mo­di­ge fins CD-ut­ga­ver med den sam­me mu­sik­ken og vel så det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.