AR­BEI­DER­PAR­TI­ET ER SOM FAR­MEN

Dagbladet - - OPPTUR - Trl STALSBERD tst@dAg­blA­det.no

ØST­RE FADERBrRD Ordkrig og Vann­bak­kels Laug (ØFOKOVBL) av­holdt i går kveld, på en hittil ukjent adres­se i Oslo, sitt farge­rike høst­møte med to ind­re og avec. I fjor møt­te tre av lau­gets fem med­lem­mer opp, denne gan­gen var det to. For­kvin­nen, som av hen­syn til egen sik­ker­het og and­res vel­va­ere, øns­ker å va­ere ano­nym, sier i en me­get lang og Krf-ak­tig kom­men­tar at hun er me­get godt for­nøyd på bak­grunn av det som har skjedd si­den sist IUm UTDYPER ik­ke hva som har skjedd si­den sist, men an­ty­der at alle and­re har skyl­da for ver­dens elen­dig­het og at det har va­ert ind­re uenig­he­ter om vei­en vi­de­re mot ly­set og at tre av med­lem­me­ne nå lig­ger trygt be­gra­vet på tre for­skjel­li­ge grav­lun­der i byen, stedt til hvi­le på kom­mu­nens reg­ning.

Vi kan i dag, som enes­te pub­li­ka­sjon på denne si­den av ver­dens størs­te skrem­men­de idio­ti in­nen­for in­ter­na­sjo­nal po­li­tikk, re­to­rikk, trikk for buss og hente­hår, brin­ge til torgs hva lau­get – nes­ten en­stem­mig – ved­tok og hem­me­lig­holdt for of­fent­lig­he­ten.

Nes­te år vil lau­get dra på en ni ukers tur til me­get fjer­ne him­mel­strøk og bo på de bes­te ho­tel­ler med de bes­te fa­si­li­te­ter, kost og angst, hå­pen­de at sta­ten el­ler noen and­re tar reg­nin­gen et­ter denne ves­le folke­fes­ten. Ik­ke helt ulikt mora­len hos et knip­pe syk­kel­pam­per.

Det ble også be­stemt at alle ver­dens ra­sis­ter skal hjel­pes der de bor før de frak­tes ut på en av de man­ge olje­platt­for­me­ne som fa­ses ut. Her kan de leve side om side med sine egne og rope ut slag­ord og hol­de for­dom­me­ne i hevd uten at ten­ken­de men­nes­ker be­hø­ver å høre klage­ro­pe­ne mel­lom storm­kas­te­ne. Un­gra­sis­ter vil bli brukt som åte for mat­auk hvis de har vann­kjem­met hår.

Lau­get av­run­det det vel­lyk­ke­de mø­tet med kara­oke, pis­king på åpen gate, sir­kel­tre­ning, bønne­rop uten inn­hold og tre flas­ker kon­jakk av sim­ples­te sort før de ved­tok at makt­kam­pen in­nen­for Ar­bei­der­par­ti­et er som å føl­ge med på Far­men der Trond Gis­ke fore­lø­pig er det sort får.

PS: Rett et­ter dead­li­ne, haste­mel­ding: Lau­get er ned­lagt. For­kvin­nen har, som førs­te men­nes­ke, hy­brid­kon­ver­tert til islam og ka­to­li­sis­me. Det­te for at hun kan be til to gu­der sam­ti­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.