–STAKKARS OSLO

BYANTIKVAREN OM DET NYE REGJERINGSKVARTALET

Dagbladet - - MØTTE VEGGEN -

Igår for­mid­dag kunn­gjor­de Statsbygg at vin­ner av ar­ki- tekt­kon­kur­ran­sen for det nye regjeringskvartalet er for­sla­get «Adapt». Bak for­sla­get står Team Urbis, som be­står av Nor­dic, Ram­bøll, SLA, Bjør­beck & Lind­heim, As­plan Viak, Hap­tic Ar­chitects, COWI, Aas-Ja­kob­sen, Sce­na­rio In­te­ri­ør­ar­ki­tek­ter og Per Ras­mus­sen.

– Ak­ku­rat, sier by­an­tik­var i Oslo, Jan­ne Wil­berg når hun får opp­lyst av Dag­bla­det hvem som har vun­net kon­kur­ran­sen om å teg­ne regjeringskvartalet.

– Stakkars Oslo. Løs­nin­gen blir ikke bed­re for­di man har kå­ret en vin­ner, sier hun.

–Over­di­men­sjo­nert

– Et bygg som blir fire eta­sjer høy­ere er over­di­men­sjo­nert. Høy­blok­ka vil­le va­ert fre­det had­de det ikke va­ert for 22. juli. Nå blir det en usjar­me­ren­de for­len­gel­se av det det var før. Man tar ikke hen­syn til Høy­blok­kas in­tegri­tet,

– Sta­ten har va­ert lite lyd­hør for kri­tik­ken som har kom­met fra fag­folk og Oslo kom­mu­ne. Det er for­fer­de­lig å sit­te og se på at sta­ten trum­fer gjen­nom sine øns­ker. Det er bruk og kast av vik­ti­ge byg­nin­ger som Y-blok­ka når man bru­ker man­ge mil­li­ar­der på det­te, sier Wil­berg.

– Bar­rie­re i by­bil­det

Hun me­ner også at pla­nen for hvor­dan regjeringskvartalet skal bli øde­leg­ger by­bil­det.

– Det lig­ger an til å bli en trøs­tes­løs be­tong­ør­ken. Regjeringskvartalet blir lig­gen­de som en bar­rie­re i by­bil­det, sier hun.

Ue­nig

– Det jeg kan si er at det er to eta­sjer høy­ere. Det lig­ger i opp­ga­ven. De to øvers­te eta­sje­ne er et på­bygg som skal ri­ves, og så skal man byg­ge fire eta­sjer, så net­to blir det to eta­sjer høy­ere. For øvrig øns­ker jeg ikke gå inn i noen po­le­mikk med hen­ne, sier Gud­mund Stok­ke, le­der for ar­ki­tek­te­ne i Team Urbis.

Jury­le­der og bygg­her­re­di­rek­tør i Statsbygg Syn­nø­ve Lys­sand Sand­berg er ue­nig i kri­tik­ken fra Wil­berg.

– Pla­ne­ne er di­men­sjo­nert etter re­gu­le­rings­pla­nen. Det ble ved­tatt at Y-blok­ka skul­le ri­ves og vi har for­holdt oss til det. Jeg sy­nes vi har kå­ret en vin­ner som le­ve­rer etter kri­te­ri­ene for de­sign­kon­kur­ran­sen. Vi har fått gode byrom og ar­ki­tek­tur som gir kvar­ta­let egen­art, sier hun.

FOTO: STATSBYGG

UTEOMRÅDE: Slik skal regjeringskvartalet etter pla­nen bli se­en­de ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.