Møt­te veg­gen

May Jorun slan­ket bort 59 kilo

Dagbladet - - MØTTE VEGGEN - Tekst: CECI­LIE LOUISE BERG

... og slik vil­le hun slan­ket seg i dag

For to år si­den sto May Jorun Bjøl­ge­rud (39) glede­strå­len­de og stolt på pal­len i T VNor­ge-se­ri­en «The Big­gest Lo­ser Nor­ge».

Etter bein­hard tre­ning og et ri­gid kost­hold gjen­nom et halvt år had­de 39-årin­gen fra San­de i Vest­fold gått ned 59 kilo for åpent ka­me­ra. Det im­po­ne­ren­de tal­let sik­ret hen­ne tredje­plass i rea­li­ty­kon­kur­ran­sen, der 12 del­ta­ke­re kjem­pet om å gå ned mest i vekt.

Den størs­te ut­ford­rin­gen for May Jorun kom imid­ler­tid da hun var vel til­ba­ke i hver­da­gen. Den ble langt tøf­fe­re enn hun had­de ven­tet:

– Jeg var hele ti­den klar over at det vil­le bli en over­gang å kom­me hjem til hver­dags­li­vet, men etter noen må­ne­der sa krop­pen stopp. Jeg gikk ned for tel­ling med dia­gno­sen ut­brent­het, for­tel­ler tre­barns­mo­ren.

Sto­re pla­ner

May Jorun reis­te hjem fra fi­na­len med ny kropp og sto­re pla­ner om å fort­set­te vekt­ned­gan­gen på egen hånd. I be­gyn­nel­sen gikk alt som det skul­le.

– Bare en uke etter fi­na­len løp jeg min førs­te ma­ra­ton. Som­me­ren som fulg­te del­tok jeg i tre syk­kel­ritt, er­ind­rer May Jorun, før hun for­tel­ler om de tøf­fe må­ne­de­ne som fulg­te.

– Jeg flyt­tet gren­ser hele ti­da. Plut­se­lig gikk det opp for meg at det­te var feil. Helt feil. Alt stop­pet bare opp.

Vel hjem­me løf­ter May Jorun syk­ke­len av bi­len, og det er da krop­pen vel­ger å si ty­de­lig ifra om det den i må­ne­de­ne før bare har hin­tet om:

Hun føl­te uvel­het før tre­ning, hode­pine, svim­mel­het og en puls hun ikke klar­te å kon­trol­le­re.

Over­skud­det for­svant

I til­legg til lan­ge, dag­li­ge tre­nings­øk­ter had­de May Jorun også ene­an­sva­ret for tre gut­ter i al­de­ren 5 til 14 år. Hun had­de full jobb som ung­doms­vei­le­der på den lo­ka­le vi­dere­gå­en­de sko­len, og hun had­de star­tet med ut­dan­ning til å bli per­son­lig tre­ner ved Aka­de­mi­et For Per­son­lig Tre­ning.

– Jeg kjør­te også kurs på det lo­ka­le tre­nings­sen­te­ret to kvel­der i uka, og etter val­get i sep­tem­ber 2015 fikk jeg også plut­se­lig plass i kom­mune­sty­ret, for­mann­skap og di­ver­se ut­valg.

I enda noen må­ne­der, et styk­ke inn i vin­te­ren 2016 kjør­te May Jorun på som om in­gen­ting var galt, selv om røde lam­per lys­te og hun in­nerst in­ne viss­te at hun drev et rå­kjør på seg selv.

– Jeg sov tre-fire ti­mer hver natt, fort­sat­te med å stå opp før fem om mor­ge­nen for å løpe en time på møl­la før mor­gen­stund med tre barn, trans­port til sko­le og barne­hage og jobb for meg før klok­ka åtte, for­tel­ler hun.

Som­me­ren 2016, ett år etter fi­na­len i The Big­gest Lo­ser, fikk hun hjelp av fa­mi­lie og na­ere ven­ner til å ta grep. De sat­te May Jorun i kon­takt med lege, noe som for­and­ret li­vet hen­nes:

– Le­gen så meg, han for­sto og han hjalp meg til å kom­me ut av den von­de spi­ra­len jeg var in­ne i. Ut­brent­het var dia­gno­sen han stil­te, sier May Jorun.

De­ret­ter be­gyn­te hun per­son­li­ge snu­ope­ra­sjon.

– Tak­ket va­ere et godt nett­verk, av­last­ning til bar­na og en dyk­tig lege har jeg klart å få ho­det til­strek­ke­lig over vann igjen. Jeg har va­ert syke­meldt i litt over et år, og det er fort­satt en lang vei til­ba­ke. Det vil si, til­ba­ke til der jeg var skal jeg ald­ri, be­dy­rer hun.

May Jorun er takk­nem­lig over­for TVNor­ge for de­res umid­del­ba­re re­spons da hun ett år etter The Big­gest Lo­ser-fi­na­len ba om å på sin få kom­me i kon­takt med psy­ko­lo­gen Pe­der Kjøs, som hun kjen­te fra inn­spil­lin­gen av se­ri­en.

– De sør­get for at jeg fikk sam­tale­ti­mer med ham, og dek­ket ut­gif­te­ne for meg, sier May Jorun.

Gnis­ten på vei til­ba­ke

Nå job­ber hun med å for­me en hver­dag hun kan leve med.

Al­ler mest sav­ner May Jorun tre­nin­gen. Spe­si­elt syk­lin­gen.

– Men en dag skal jeg va­ere i gang med re­gel­mes­sig tre­ning igjen. Det både må og vil jeg.

Et stille­sit­ten­de liv kom­bi­nert med pe­rio­der med medi­si­ne­ring har ført til at vekt­nåla har gått den gale vei­en igjen for May Jorun.

– Selv­sagt er ikke det­te noe jeg vil, men jeg tren­ger ho­det mitt mer enn krop­pen nå i førs­te om­gang.

Nå, når som­me­ren er blitt høst, er hun mer op­ti­mis­tisk enn på len­ge:

– Jeg er så vidt i gang med tre­ning hos et nytt tre­nings­sen­ter. Der får jeg hjelp til å fin­ne rik­tig ba­lan­se mel­lom tre­ning og hvi­le, for­tel­ler hun.

– Kre­ven­de pro­sjekt

– Å star­te en dras­tisk slanke­pro­sess som det­te en­der dess­ver­re for de fles­te med nok en opp­le­vel­se av ikke å mest­re. Det­te er utro­lig tøft for selv­fø­lel­sen, sier Jor­unn Sund­got Bor­gen, pro­fes­sor i fy­sisk ak­ti­vi­tet og helse, sek­sjon for idretts­me­di­sin, NIH.

Sund­got Bor­gen me­ner at man gjen­nom eks­po­ne­ring i en T V-se­rie som The Big­gest Lo­ser Nor­ge set­ter seg selv i en ut­satt og kre­ven­de si­tua­sjon:

– Kon­se­kven­se­ne av pro­ses­sen og ut­fal­let kan bli langt mer al­vor­lig enn om man går inn i en slik pro­sess ale­ne, med trygg fag­lig vei­led­ning og opp­føl­ging over lang tid.

Her er tip­se­ne til al­le som vil ned i vekt på en mer skån­som måte.

Legg om va­ne­ne dine over tid. Finn et pro­gram med kost og tre­ning som pas­ser til din kropps­type og hver­dag. Plan­legg mål­ti­de­ne for hele uka. Skriv handle­lis­te og hold deg til den. Lytt til krop­pens sig­na­ler. Kan­skje er det stress og trav­le da­ger som får deg til å spi­se feil og for mye? Bruk sølv­tøy og stett­glass i hver­da­gen. Gjør litt stas på deg selv. Re­gel­mes­sig fy­sisk ak­ti­vi­tet er bra, men nok søvn er også vik­tig. Finn noen å tre­ne og ut­veks­le er­fa­rin­ger sam­men med. Bruk mu­sikk be­visst. Lag spille­lis­ter etter tre­nings­form og hu­mør. Bruk krop­pen i hver­da­gen. Plen­klipp og hu­sar­beid gir også ut­tel­ling. Uten­dørs­tre­ning gir men­talt på­fyll, samtidig som du styr­ker kropp og bed­rer kon­di­sjo­nen. Bruk nett­ver­ket ditt. De fles­te blir gla­de for å bi­dra med hjelp og opp­munt­ring hvis du stre­ver.

AL­LE FOTO: TVNOR­GE

FØR OG ETTER: May Jorun ved TV­se­ri­ens start. Et halvt år etter had­de hun gått ned nes­ten 60 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.