– UTENKELIG AT HUN HAR GJORT DET

Dagbladet - - MØTTE VEGGEN -

Pås­ken 2002 ble en 52 år gam­mel mann fun­net død i hjem­met sitt i Kris­tian­sand. Tolv år sei­ne­re, 6. april 2014, ble en 67 år gam­mel mann fun­net død på et ho­tell­rom i sam­me by. Nå me­ner po­li­ti­et at en 42 år gam­mel kvinne har drept beg­ge to. De av­døde var hen­holds­vis kvin­nens far og kvin­nens eks­sam­bo­er.

Fle­re kil­der opp­ly­ser over­for Dag­bla­det at fa­ren ble fun­net død i bade­ka­ret i sin bo­lig 27. mars 2002.

Po­li­ti­et tar selv­kri­tikk

Den nå draps­sik­te­de dat­te­ra om­tal­te selv fa­rens døds­fall i so­sia­le medi­er tid­li­ge­re i år, i et inn­legg som til­syne­la­ten­de om­hand­let en åre­lang arve­strid. I mel­din­gen skri­ver hun at fa­ren ble fun­net død i bade­ka­ret, og at hun ble bedt om å hol­de seg unna bo­li­gen.

Det ble ald­ri gjen­nom­ført noen ob­duk­sjon av 52-årin­gen. 15 år sei­ne­re tar po­li­ti­et selv­kri­tikk.

– Sett i etter­tid ser vi at vi selv­føl­ge­lig skul­le ha fore­tatt en ob­duk­sjon av av­døde, sier fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Døds­fal­let ble den gang hen­lagt som in­tet straff­bart for­hold. Det var der­for hel­ler ald­ri ak­tu­elt å be­g­ja­ere retts­me­di­sinsk ob­duk­sjon. Po­li­ti­et ori­en­ter­te hel­ler ikke på­rø­ren­de om at det­te var en mu­lig­het, iføl­ge NTB.

I går opp­lys­te Hil­le at det ikke vil bli ak­tu­elt å gra­ve opp fa­ren, si­den det har gått så lang tid. Der­med kan døds­år­sa­ken bli vans­ke­lig å fast­slå.

Dag­bla­det har va­ert i kon­takt med fa­mi­lie­med­lem­mer av fa­ren. De øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

– Styr­ket mis­tan­ken

Det var først i for­bin­del­se med fun­net av den døde 67-årin­gen, på et ho­tell­rom i Kris­tian­sand i 2014, at po­li­ti­et fat­tet mis­tan­ke. Po­li­ti­et fore­tok en ob­duk­sjon av man­nen, og kon­klu­der­te med at døds­år­sa­ken var for­gift­ning.

– Ob­duk­sjo­nen fore­lå et par må­ne­der etter at man­nen ble fun­net død, og den styr­ket mis­tan­ken om at det­te var et mis­ten­ke­lig døds­fall, sa fun­ge­ren­de på­tale­le­der Hil­le til Dag­bla­det tirs­dag.

Fant sin døde venn

I 2014 drev Tor­finn Jo­han­sen det som da het First Ho­tel i Dron­nin­gens gate i Kris­tian­sand. Han sier det var han som fant sin egen ka­me­rat død på et av ho­tel­lets rom den 6. april sam­me år.

– Jeg har kjent ham i man­ge år og fant ham død på et rom på mitt ho­tell. Jeg har hele ti­den sagt at det­te ikke var en na­tur­lig død, og trodd at det har skjedd noe kri­mi­nelt. Nå er jeg let­tet, sa Jo­han­sen til Dag­bla­det etter at kvin­nen ble på­gre­pet.

Sam­me natt som 67-årin­gen ble fun­net død, ble den nå draps­sik­te­de kvin­nen an­meldt av po­li­ti­et for å ha stjå­let bank­kor­tet til av­døde. Det fram­kom­mer av en dom i for­bin­del­se med en si­vil retts­sak som siktede var en del av.

– Jeg møt­te hen­ne på ho­tel­let den nat­ta før han ble fun­net død, hev­der Jo­han­sen, som også sier at han len­ge had­de nek­tet kvin­nen ad­gang til ho­tel­let.

I 2011 ble kvin­nen ilagt et be­søks­for­bud mot man­nen, går det fram av retts­do­ku­men­ter fra en si­vil sak kvin­nen var part i. Kvin­nen var også an­meldt for å ram­po­ne­re bi­len hans.

Opp­he­vet be­søks­for­bud

Den 67-åri­ge eks­sam­bo­eren drev en kiosk i Kris­tian­sand, og an­meld­te kvin­nen bl.a. for å duk­ke opp der og rive ned va­rer fra dis­ken og hyl­le­ne, i til­legg til å skjel­le ham ut foran kun­der. Man­nen var redd opp­trin­ne­ne kun­ne gå ut­over drif­ten.

Han an­meld­te også kvin­nen for å føl­ge etter ham i bil, opp­søke ham hjem­me, og sji­ka­ne­re ham gjen­nom opp­ring­nin­ger og SMSer.

På grunn­lag av det­te ila po­li­ti­et kvin­nen be­søks­for­bud mot eks­sam­bo­eren med virk­ning fra må­neds­skif­tet fe­bru­ar/mars 2011. For­bu­det ble imid­ler­tid opp­he­vet av Kris­tian­sand ting­rett drøye tre uker sei­ne­re, og gjaldt alt­så ikke da man­nen ble fun­net død tre år sei­ne­re.

«Etter ret­tens opp­fat­ning er det på bak­grunn av be­vis­si­tua­sjo­nen ikke grunn til å tro at den for­bu­det er ret­tet mot uten be­søks­for­bud vil begå en straff­bar hand­ling over­for N.N., og hel­ler ikke at hun vil for­føl­ge el­ler på an­net vis kren­ke N.Ns fred», skri­ver ting­ret­ten i kjen­nel­sen av 28. mars 2011.

– Hun var ikke snill mot ham. Jeg vet at hun stjal og løy. Hun ut­nyt­tet ham til det yt­ters­te, hev­der Jo­han­sen.

Kvin­nens for­sva­rer, Ole Andreas Th­ra­na, øns­ker ikke å kom­men­te­re ho­tell­di­rek­tø­rens på­stan­der.

Fikk hjelp av Kri­pos

Det var den vi­de­re etter­forsk­nin­gen av døds­fal­let i 2014, som fikk po­li­ti­et til å mis­ten­ke at døds­fal­let i 2002 hel­ler ikke var na­tur­lig.

Si­den da har po­li­ti­ets mis­tan­ke mot den nå siktede kvin­nen i 40åra bare blitt yt­ter­li­ge­re for­ster­ket. Li­ke­vel har po­li­ti­et hele vei­en holdt tett om etter­forsk­nin­gen.

– Det har va­ert en kre­ven­de og vans­ke­lig etter­forsk­ning, der vi har lagt stein på stein, som grad­vis har ført til at mis­tan­ken mot kvin­nen har blitt styr­ket. Det er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.