Ti­da er ennå ikke mo­den

Dagbladet - - LEDER -

D en kurdiske re­gio­nal­re­gje­rin­gen, KRG, fikk

som ven­tet et stort fler­tall av inn­byg­ger­ne i Nord-Irak med seg un­der folkeavstemningen om uav­hen­gig­het man­dag. Selv om av­stem­nin­gen ikke er bin­den­de, vil pre­si­dent Massoud Barza­ni inn­le­de for­hand­lin­ger med den ira­kis­ke sen­tral­re­gje­rin­gen i Bag­dad. Men sva­ret han får der­fra, er et run­gen­de nei.

Kur­der­ne, som bor i Tyr­kia, Sy­ria, Irak og Iran, ble fore­spei­let en egen stat un­der Sèvres­kon­fe­ran­sen i 1920, men sei­er­her­re­ne fra førs­te ver­dens­krig la sa­ken død i Lau­san­ne tre år sei­ne­re. I 1946 ble det med sov­je­tis­ke hjelp etab­lert en kur­disk stat i Ma­ha­bad-re­gio­nen i Iran, men den falt sam­men etter noen må­ne­der. Da USA og dets al­li­er­te opp­ret­tet en så­kalt sik­ker sone for kur­der­ne i Nord-Irak etter Golf­kri­gen i 1990 og 1991, etab­ler­te de to sto­re par­ti­ene KDP og PUK en si­vil ad­mi­ni­stra­sjon, etter­fulgt av par­la­ments­valg. Etter at Sad­dam Hussein ble styr­tet i 2003, ble Nord-Irak en del av den nye ira­kis­ke fø­de­ra­sjo­nen, men kur­der­ne der har hele ti­da job­bet for full uav­hen­gig­het. S om ven­tet har nabo­lan­de­ne rea­gert med harme over den kurdiske folkeavstemningen. Høy­este­rett i Bag­dad har er­k­la­ert den for ulov­lig. FN li­ker ikke det som skjer, det gjør hel­ler ikke USA og de fles­te and­re land. Men USA har et spe­si­elt an­svar si­den lan­det nø­ret opp om kur­der­nes fri­hets­øns­ker da den sik­re sona ble opp­ret­tet i 1991. K urder­ne er et for­fulgt folke­slag som har lidd mye opp gjen­nom his­to­ri­en, og mye ta­ler for at kur­der­ne i Nord-Irak bør få sin uav­hen­gig­het. Det er imid­ler­tid ikke ti­da for noe slikt nå. Det på­går frem­de­les krig i Sy­ria og i Irak, og en kur­disk alene­gang vil kun­ne føre til yt­ter­li­ge­re blods­ut­gy­tel­ser og et enda stør­re po­li­tisk og mi­li­ta­ert kaos. Kur­der­ne in­ternt i Nord-Irak er split­tet, men split­tel­sen er enda stør­re mel­lom de ira­kis­ke kur­der­ne og de­res et­nis­ke brød­re i Tyr­kia og Sy­ria. I Sy­ria kjem­per den tyr­kisk-kurdiske PKK­ge­ril­ja­en sam­men med den sy­risk-kurdiske YPG­mi­lit­sen. På slag­mar­ken i Irak står PKK og den nor­di­ra­kis­ke persh­mer­ga­en mot hver­and­re. F or at det kurdiske selv­styre­pro­sjek­tet i NordIrak skal få et le­gi­timt skja­er over seg, må det va­ere dia­log og enig­het in­nen den ira­kis­ke fø­de­ra­le re­gje­rin­gen, der kur­der­ne også sit­ter. FN, nabo­land og stor­mak­te­ne må også in­volve­res. Det­te vil selv­føl­ge­lig ta tid, men en kort­sik­tig kur­disk po­li­tikk kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, ikke bare for freds­be­stre­bel­se­ne i om­rå­det, men også for pre­si­dent Barza­ni og hans un­der­såt­ter i NordIrak.

«HARME OVER DEN KURDISKE FOLKEAVSTEMNINGEN»

VIL FORHANDLE: Pre­si­dent Massoud Barza­ni

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.