– Ha­tet mot USA var mye ver­re enn jeg trod­de

Svens­ke Mos­se Wal­lén var ny­lig i Nord-Korea og la­er­te mer om li­vet in­ne i den luk­ke­de dik­ta­tur­sta­ten.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: KRISTINE BRANDSDAL BARANE kristine.brandsdal@dag­bla­det.no

Wal­lén, pen­sjo­nert jour­na­list etter 25 år i Da­gens In­du­stri, be­søk­te Nord-Korea sam­men med en grup­pe på 23 per­soner. Han ble over­ras­ket over hvor­dan det var i lan­det.

– Jeg viss­te at ha­tet mot USA og Ja­pan var stort, men det var mye ver­re enn jeg trod­de. I ga­te­ne var det fullt av hat­pro­pa­gan­da. For ek­sem­pel på post­kort, sier Wal­lén til Dag­bla­det.

Da de an­kom Nord-Korea had­de pen­sjo­nis­ten for­ven­tet seg stren­ge­re kon­troll med hva han had­de med seg.

– Jeg had­de hørt om hvor­dan de skul­le gå gjen­nom all ba­ga­sje og inn­hol­det på te­le­fo­nen min, men det gjor­de de ikke. Jeg had­de også fore­stilt meg et sol­brunt land, hvor in­gen­ting vokser. Men det vis­te seg å va­ere vel­dig grønt, med sto­re mais­felt og soya­bøn­ner.

Bare ek­te­par får hus

I Nord-Korea ble tu­rist­grup­pa le­det av en svensk reise­le­der og tre nord­kore­ans­ke guid­er. Wal­lén spur­te den ene guid­en om hvor­dan det var å få seg lei­lig­het i Pyong­yang. Da svar­te hun at de må va­ere gift for å få seg lei­lig­het. Om man ikke er gift må man bo hjem­me hos for­eld­re­ne.

– Her hjem­me kan man flyt­te dit man vil, når man vil. Det kan man ty­de­lig­vis ikke der. Myn­dig­he­te­ne sit­ter på al­le lei­lig­he­te­ne, sier han.

Wal­lén spur­te vi­de­re hva som vil­le skjedd der­som ei kvinne kom hjem og sa hun var gra­vid, men ikke vil­le gif­te seg med barne­fa­ren.

– Det vil­le ikke skjedd, var sva­ret hen­nes.

– Og om det skul­le skjedd så had­de nok fa­mi­lie­ne ringt hver­and­re og ord­net noe, sier han.

– Hvor­dan er inn­byg­ger­nes for­hold til dik­ta­tur­sta­ten?

– Jeg kun­ne fore­stilt meg at jeg kun­ne fått et slikt for­hold til re­gi­met om jeg had­de va­ert der len­ge nok, og vokst opp i den sko­len. De nev­ner de sto­re le­der­ne hele ti­da, sva­rer Wal­lén.

Sto­re kon­tras­ter

– De spa­rer på elek­tri­si­tet. Strøm­men gikk inn­imel­lom og det ble plut­se­lig mørkt, sier Wal­lén.

Han for­tel­ler også om et stort skil­le mel­lom by og lands­bygd, der in­fra­struk­tu­ren på land­byg­da er dår­lig. De pri­vi­le­ger­te bor i ho­ved­sta­den og det er også den de øns­ker å vise fram.

– Tur­bus­sen vår kjør­te også ut på lan­det. Da hum­pet det så hele bus­sen hop­pet, for­tel­ler Wal­lén.

Men for dem som be­sø­ker det luk­ke­de re­gi­met, er det en helt an­nen hver­dag som blir vist fram. Be­sø­ken­de får stren­ge re­strik­sjo­ner. Wal­lén fikk blant an­net ikke lov til å for­la­te øya i Pyong­yang, hvor ho­tel­let hans lå, på kvelds­tid.

Han fikk også stren­ge re­strik­sjo­ner på hvor­dan han skul­le fo­to­gra­fe­re re­gime­venn­li­ge mo­nu­ment. Gjaldt det en sta­tue, måt­te hele sta­tu­en va­ere in­ne i bil­det.

– De øns­ket å vise fram det som var fint. Fine gater og nybygde hus, sier Wal­lén.

«DE ØNS­KET Å VISE FRAM DET SOM VAR FINT. FINE GATER OG NYBYGDE HUS.»

FOTO: NTB SCANPIX

ANTI-USA: Det­te bil­det er tatt 23. sep­tem­ber og vi­ser en anti-USA sam­ling på Kim Il- Sungs plass i Pyong­yang. Ti­tu­sen­vis av nord­korea­ne­re møt­tes.

FOTO: PRIVAT

ULOV­LIG: Å po­se­re som Kim Jong-un og fa­ren Kim Jong-ill gjør her, foran sta­tu­ene, er ikke lov. Man må også ta bil­der av hele sta­tu­er.

TURIST: Svens­ke Mos­se Wal­lén.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.