IKKE GÅ I RE­GJE­RING MED FRP

Av­stan­den mel­lom Ven­st­re og Frp er for stor i fle­re sa­ker som er vik­ti­ge for Ven­st­re.

Dagbladet - - SIGNALER - GAU­TE GAASEMYR Skri­bent og Ven­st­re-med­lem

Etter årets stor­tings­valg, hvor Ven­st­re for førs­te gang si­den 1960-tal­let kom over fire pro­sent to valg på rad, har det va­ert mye spe­ku­la­sjon om par­ti­et vil gå inn i da­gens H/Frp-re­gje­ring. Om Ven­st­re skal gå inn i da­gens re­gje­ring, bør det va­ere uten Frp på la­get. AV­STAN­DEN MEL­LOM Ven­st­re og Frp er for stor i fle­re sa­ker som er vik­ti­ge for Ven­st­re. To av sa­ke­ne er mil­jø og inn­vand­ring. Frp har en re­strik­tiv inn­vand­rings- og asyl­po­li­tikk. Par­ti­et vi­ser i pro­gram­met sitt at det vil sat­se mer på pe­tro­le­ums­virk­som­het, og øns­ker forsk­ning på al­ter­na­ti­ve år­sa­ker til glo­bal opp­var­ming. I mot­set­ning til Ven­st­re, som er po­si­ti­ve til et fler­kul­tu­relt sam­funn og ar­beids­inn­vand­ring, og som vil trap­pe ned olje- og gass­virk­som­het til for­del for for­ny­bar ener­gi.

I til­legg har de to par­ti­ene tem­me­lig uli­ke syn på kul­tur og bi­stand. Frp vil ha mer mar­keds­styrt kul­tur­sek­tor, og be­gren­se bi­stan­den til fat­ti­ge land. Ven­st­re vil ha et sterkt of­fent­lig en­ga­sje­ment in­nen kul­tur­sek­to­ren, og et nivå på stat­lig ut­vik­lings­hjelp på minst en pro­sent av BNI.

Ue­nig­het i dis­se sa­ke­ne, og fle­re til, vil kun­ne gjø­re det vans­ke­lig for Ven­st­re og Frp å sit­te i re­gje­ring sam­men. Norsk med­bor­ger­pa­nels un­der­sø­kel­se fra vår­en 2017 vi­ser at 85 pro­sent av Ven­st­res vel­ge­re mis­li­ker Frp. Det sig­na­let må Ven­st­res le­del­se ta på al­vor. At Ven­st­re kan ri­si­ke­re ut­mel­din­ger og tapt opp­slut­ning på grunn av re­gje­rings­sli­ta­sje gjør at det kan va­ere vel så lurt å sat­se på en ak­tiv op­po­si­sjons­rol­le fram­over der­som par­ti­et ikke får gjen­nom­slag for sitt første­valg om H/KrF/V-re­gje­ring. Slik kan Ven­st­re byg­ge seg opp som et selv­sten­dig so­sial­li­be­ralt al­ter­na­tiv fram mot 2021. MARTINE AURDAL vi­ser i sin kommentar 15. sep­tem­ber til at Ven­st­re kan søke makt som del av en sen­trums­al­li­an­se. Jeg tror også det kan va­ere en god løs­ning for Ven­st­re, i til­legg til oven­nevn­te for­slag. Ven­st­re har sam­men med KrF og Sp fle­re gan­ger inn­tatt stand­punk­ter in­nen­for blant an­net øko­no­misk po­li­tikk som kan sies å lig­ge et sted mel­lom Ap og Høy­re/Frp. I til­legg har sen­trums­par­ti­ene til fel­les at de er opp­tatt av na­tur- og miljø­vern, de­sen­tra­li­se­ring, fri­vil­lig­he­tens be­tyd­ning i sam­fun­net og gode vil­kår for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter.

Li­be­ra­le ver­di­er og miljø­be­visst­het er ty­pis­ke kjenne­tegn for Ven­st­re-vel­ge­re. Men skal den­ne vel­ger­grup­pen få mest mu­lig gjen­nom­slag for mil­jø og li­be­ra­le ver­di­er, ikke minst in­nen­for asyl- og flykt­ning­po­li­tikk, kre­ves det at re­gje­rin­gens po­li­tikk leg­ges mer mot sen­trum. Det kan vans­ke­lig skje med Frp i re­gje­ring. SELV OM EN­TEN Ap el­ler Høy­re i de fles­te til­fel­ler trengs for å kun­ne ska­pe et rea­lis­tisk re­gje­rings­al­ter­na­tiv, be­tyr ikke det at Ven­st­re nød­ven­dig­vis må slut­te seg til der­som et fløy­par­ti i form av Frp er med. At Frp i noen til­fel­ler har va­ert del av lo­ka­le bor­ger­li­ge sam­ar­beids­kon­stel­la­sjo­ner her til lands, be­tyr ikke at en slik mo­dell auto­ma­tisk kan over­fø­res til riks­po­li­tisk plan. Å byg­ge fel­les re­gje­rings­platt­form for­ut­set­ter at par­ti­ene har et fel­les verdi­grunn­lag på na­sjo­nalt plan, noe det er vans­ke­lig å se at Frp og Ven­st­re pr. dags dato har. Der­for bør ikke Ven­st­re gå inn i da­gens re­gje­ring så len­ge Frp er en del av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.