DET ER SELVE LI­VET DE

Norsk ut­vik­lings­po­li­tikk kan red­de liv.

Dagbladet - - SIGNALER -

er at man­ge av jen­te­ne som re­gje­rin­gen er opp­tatt av at skal få ut­dan­ning, fak­tisk nek­tes skole­gang for­di de nek­tes ret­ten til å be­stem­me over egen kropp.

En stu­die fra Cen­ter for Re­pro­duc­ti­ve Rights vi­ser at mer enn 55 000 gra­vi­de jen­ter i Tan­za­nia har blitt ut­vist fra sko­le­ne de har gått på de sis­te ti åre­ne. WPC kjen­ner også til ek­semp­ler på at kvin­ner som har født ikke får lov å fort­set­te sin skole­gang. I til­legg til ju­ri­dis­ke ret­tig­he­ter er man­gel på en god, kunn­skaps­ba­sert sek­su­al­un­der­vis­ning et hin­der for at jen­ter og kvin­ner kan tref­fe valg som gjør det mu­lig å kom­bi­ne­re fa­mi­lie­plan­leg­ging med jobb og ut­dan­ning. DET­TE TILBAKESLAGET un­der Trump står i di­rek­te mot­sats til of­fi­si­ell norsk ut­vik­lings­po­li­tikk, og tru­er dess­uten rea­li­se-

FOTO: WPC

PRO­TEST: En kvinne po­se­rer med en bal­long med bud­ska­pet «Du vil ald­ri få et barn etter en abort» i for­bin­del­se med «Knus my­ten»-kam­pan­jen til Wo­men Pro­mo­tion Cent­re (WPC) i Tan­za­nia. Or­ga­ni­sa­sjo­nen ble stif­tet i 2002. I det sis­te har det va­ert et til­bake­slag i lan­det for kvin­ners til­gang til tryg­ge og lov­li­ge abor­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.