Re­gje­rin­gen prio­ri­te­rer men­neske­ret­tig­he­ter

Nor­ge og Ki­na har ny­lig gjen­nom­ført førs­te run­de i en ny år­lig kon­sul­ta­sjons­me­ka­nis­me, der men­neske­ret­tig­he­ter var på dags­or­de­nen.

Dagbladet - - SIGNALER - MA­RIT BERGER RØSLAND Stats­sek­reta­er i Uten­riks­de­par­te­men­tet

Ge­ne­ral­sek­reta­er i Am­ne­sty Nor­ge, John Pe­der Egenaes, hev­der i Dag­bla­det 27. sep­tem­ber at re­gje­rin­gen har ned­prio­ri­tert inn­sat­sen med det in­ter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­hets­ar­bei­det.

Det stem­mer ikke. I noen land er si­tua­sjo­nen for men­neske­ret­tig­he­ter vans­ke­li­ge­re enn på len­ge. Fle­re al­le­re­de ved­tat­te in­ter­na­sjo­na­le re­so­lu­sjo­ner og kon­ven­sjo­ner blir ig­no­rert el­ler di­rek­te mot­ar­bei­det av en­kel­te sta­ter. Det­te er noe Nor­ge job­ber hardt for å mot­vir­ke. NOE AV DET førs­te den­ne re­gje­rin­gen gjor­de, var å leg­ge fram en stor­tings­mel­ding om in­ter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­he­ter, den førs­te på 15 år. Nor­ge har en so­lid og mange­årig po­li­tisk og fi­nan­si­ell støt­te til Europa­rå­dets og til FNs ar­beid for men­neske­ret­tig­he­ter. Uten­riks­tje­nes­ten, med sine rundt 100 sta­sjo­ner, job­ber stra­te­gisk og lang­sik­tig med men­neske­ret­tig­hets­sa­ker over hele ver­den. For ek­sem­pel er inn­sat­sen for yt­rings­fri­het blitt trap­pet opp. Vårt sam­ar­beid med si­vil­sam­funns­or­ga­ni­sa­sjo­ner er vel­dig vik­tig.

Egenaes’ fram­stil­ling av for­hol­det til Ki­na er use­riøs. Etter seks år uten for­mell po­li­tisk kon­takt, er dia­lo­gen nå gjen­opp­ret­tet. Nor­ge og Ki­na har ny­lig gjen­nom­ført førs­te run­de i en ny år­lig kon­sul­ta­sjons­me­ka­nis­me, der men­neske­ret­tig­he­ter var på dags­or­de­nen. NÅR DET GJEL­DER Russ­land, tar nors­ke myn­dig­he­ter jevn­lig opp men­neske­ret­tig­he­ter, både med rus­sis­ke myn­dig­he­ter og i in­ter­na­sjo­na­le fora som OSSE og Europa­rå­det. Vi er be­kym­ret over det sta­dig til­ta­ken­de pres­set mot si­vil­sam­fun­net som fø­rer til sta­dig dår­li­ge­re kår for yt­rings­fri­het, re­li­gions­fri­het, re­ell po­li­tisk op­po­si­sjon og for­svar av men­neske­ret­tig­he­ter. Vi har spe­si­elt tatt opp si­tua­sjo­nen for LHBTI­per­soner. Vi er dypt be­kym­ret over rap­por­te­ne om ar­resta­sjo­ner, mis­hand­ling og drap av an­tatt LHBTI-per­soner i den rus­sis­ke del­re­pub­lik­ken Tsjet­sje­nia. NOR­GE FØL­GER også tett med på ut­vik­lin­gen i Tyr­kia. Se­nest i FNs men­neske­ret­tig­hets­råd i for­ri­ge uke, opp­ford­ret Nor­ge myn­dig­he­te­ne i lan­det til å be­skyt­te men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­re og jour­na­lis­ter.

Egenaes vil ha stans i eks­port av mi­li­ta­ert ut­styr til Saudi-Ara­bia og De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter. De nors­ke reg­le­ne for eks­port av for­svars­ma­te­ri­ell er me­get stren­ge og om­fat­ten­de. Uten­riks­de­par­te­men­tet gjør grun­di­ge vur­de­rin­ger når det gjel­der ri­si­ko for at ma­te­ri­el­let som eks­por­te­res kan bli brukt til brudd på hu­ma­ni­taer­ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.