Crazy lat­ter­pak­ke

Dagbladet - - SIGNALER -

DVD:

Zuck­er, Abra­hams & Zuck­er er be­teg­nel­sen på et av de vil­les­te kom­pa­ni­ska­pe­ne i ame­ri­kansk film­bran­sje. Jim Abra­hams og brød­re­ne Da­vid og Jer­ry Zuck­er var ven­ner fra barn­dom­men i Wis­con­sin. Der gikk de på sko­le sam­men på hjem­ste­det Sho­re­wood og sei­ne­re på uni­ver­si­te­tet i Ma­di­son.

De har utvil­somt ledd mye av de sam­me tin­ge­ne og ut­vik­let en ab­surd crazy­ko­mikk. Den kom først til ut­trykk i Ken­tucky Fried Theatre, ut­gangs­punk­te­tet for de­bu­ten «Ken­tucky Fried Mo­vie» i 1977. Tre år sei­ne­re lag­de de «Airp­la­ne!», en el­le­vill pa­ro­di på ka­ta­strofe­fil­mer, med skue­spil­le­re som Lloyd Brid­ges og Les­lie Ni­el­sen i vik­ti­ge bi­rol­ler.

Brid­ges vend­te til­ba­ke i «Airp­la­ne II» (1982). Ni­el­sen ble et ko­misk ikon i TV-se­ri­en «Po­lice Squad» (1984) og i fil­me­ne «The Na­ked Gun» (1988), «The Na­ked Gun 2 1/2» (1991) og «The Na­ked Gun 33 1/3» (1994). Den nevn­te trio­en sto også bak «Top Secret» (1984), med Val Kil­mer som rock­ar­tist og spion bak jern­tep­pet.

Bort­sett fra de­bu­ten, er dis­se sju nevn­te fil­me­ne er med i en sam­ling som kan red­de hu­mø­ret gjen­nom mørke­tida. Sa­er­lig hvis man har sans for crazy, bløt­kokt, sa­ti­risk hu­mor, en lek med kli­sje­er fra TV-se­ri­er, show og sjan­ger­fil­mer. Used­van­lig mye gal­skap, som det utvil­somt har va­ert van­vit­tig moro å sur­re sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.