LALALALA, THE LOVELY LINDA

Dagbladet - - VAERET I MORGEN MATTIPS - FREDRLK WAmDRUP fwA@dAg­blA­det.no

SELmT PÅ mATTA EL­LER TLDLLD om mor­ge­nen, alt etter som man ser det, duk­ker plut­se­lig kraft­ly­ri­ke­ren Hag­bart Smer­gel opp. På data­skjer­men. Han rin­ger på skype og er ikke til å ta feil av. Alt sit­ter lik­som på tvers, hår, skjegg, bart, flir – og slips, snipp og vest. «Hal­lo, blad­fyk,» støn­ner han. «Er du der? Len­ge si­den sist, men nå har jeg en knall­sak.» «Åh, hvor­dan det? » «Jeg kom­mer rett fra fest. Nach­spiel med Linda. What a par­ty, man!» «Hvor­dan kom du inn der?» «Vet du ikke at jeg er sva­er i Ja­pan, gutt? Der går bø­ke­ne mine i mil­lion­opp­lag, i mot­set­ning til her hjem­me. Ja­pan sik­rer bil­let­ten min. Det gode sel­skap, far, der hvor jeg all­tid har hørt hjem­me.» «VEL rD BRA, SlERDEL,» sier jeg. «Gra­tu­le­rer. Og far­vel.» «Vent, blad­fyk, ikke for­svinn! Jeg må jo få si at Linda har skjønt det.» «Hva da?» «Hva som dri­ver kuns­ten fram­over.» «Og hva er det?» «Mis­un­nel­se, na­tur­lig­vis. Stre­bing og smisk. Klasse­skil­le. Når hun vel­ger ut de an­tatt bes­te, får hun fart på de nest bes­te og de dår­ligs­te. De som er veid og fun­net for let­te. De vil også på fest med Bør­ge Bren­de. Og drik­ke champag­ne med Linda. Jeg spur­te om jeg kun­ne få drik­ke av sko­en hen­nes, men der gikk visst gren­sen. Ser du øyet mitt? Sy­nes blå­far­gen på skjer­men?» JED ER SJELDEm PÅ skype, så jeg fin­ner ikke av-knap­pen. Kraft­ly­ri­ke­ren plap­rer i vei. «Du skjøn­ner po­en­get? Sp­re hat, gift og ondt blod blant kunst­ner­ne, så skjer­per de seg og tråk­ker hver­and­re ned. Kon­kur­ranse­instink­tet eser som en fest­bal­long. Linda kan alt om ka­pi­ta­lis­mens iboen­de me­ka­nikk. Jeg har et dikt, vil du høre?» «Jeg må job­be, Smer­gel.» «Fint, her er det». Kuns­ten er vant til å va­ere for­dømt, dikt­nin­gen hand­ler om noe fordrømt, om rim og ryt­mer som nag­ler så ømt, og som av mar­ke­det blir be­dømt. Al­le fø­ler seg sykt for­sømt, fra kri­tikk og hån har de all­tid rømt, sam­fun­net lig­ner et blo­dig skrømt, men så kom­mer Linda i fest­lig lag, med silke­stem­me til al­les be­hag, hun bal­sa­me­rer ditt ne­der­lag. Hun hvis­ker til sis­te glass er tømt, vil du bli min, må du bli be­rømt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.