–AV­HEN­GIG AV TILSTÅELSER

DØDSGÅTENE I KRIS­TIAN­SAND:

Dagbladet - - FORSIDE - Tekst: NICOLAI ERIK­SEN ner@dag­bla­det.no

JØRN LIER HORST, FOR­FAT­TER OG TID­LI­GE­RE POLITIETTERFORSKER

Jeg skal ik­ke gå så langt som å si at han ble en venn, men jeg had­de man­ge mø­ter med han over fle­re år. Det for­tel­ler Per Flåthe, som i ti­den før og et­ter døds­tids­punk­tet job­bet som fri­lans­jour­na­list til­knyt­tet blant an­net Dag­bla­det.

Denne uka ble det kjent at po­li­ti­et me­ner 67-årin­gen ble drept. Man­nens eks­sam­bo­er, en 42 år gam­mel kvin­ne, er nå sik­tet for drap på både 67-årin­gen og kvin­nens far som ble fun­net død i 2002. Kvin­nen nek­ter straff­skyld.

Flåthe ble kon­tak­tet av den nå av­døde 67-årin­gen rundt år 2009. Man­nen øns­ket å dele sine opp­le­vel­ser av det han selv opp­fat­tet som en åre­lang kran­gel med barne­ver­net i Kris­tian­sand.

– Jeg ble sendt til Kris­tian­sand, der jeg be­gyn­te å gra­ve i sa­ken, sier Flåthe til Dag­bla­det.

– Var ik­ke ond

Over fle­re år møt­te han den nå draps­sik­te­de kvin­nens eks­sam­bo­er et ti­talls gan­ger. Han for­tel­ler om en for­tvi­la far, som kjem­pet for å bli hørt av folk i et sys­tem der han opp­lev­de at in­gen lyt­tet.

– Han had­de in­gen pro­ble­mer med å skjel­le ut folk. Spe­si­elt ik­ke by­rå­kra­ter. Da han re­gel­rett ble kas­tet ut av barne­ver­nets kon­tor, måt­te jeg snak­ke til ham. Jeg sa til ham: «der­som du had­de kom­met til meg og kalt meg for en for­ban­na idiot, så had­de jeg også bedt deg om å ryke og rei­se». Han men­te at de måt­te for­stå hvor for­tvi­la han var. Det var et av våre førs­te mø­ter, sier han og leg­ger til:

– Men det var ald­ri noen signaler på at han var ond el­ler slem mot noen som helst.

– De­pri­mert

Han be­skri­ver 67-årin­gen som en kjent skik­kel­se i Kris­tian­sand, og et an­er­kjent med­lem av by­ens han­dels­stand. Flåthe me­ner imid­ler­tid at det skjed­de en for­and­ring i for­bin­del­se med man­nens krang­ler med myn­dig­he­te­ne.

– Han var de­pri­mert, og gråt i fle­re mø­ter med meg. Han var dypt for­tvi­la, min­nes Flåthe.

Li­ke­vel måt­te han snak­ke hardt til ham noen gan­ger:

– Han for­ven­tet for mye av men­nes­ker rundt seg. Sam­ti­dig var han litt for di­rek­te. Det var nok en av hans størs­te svak­he­ter. Det å kal­le noen på and­re si­den av bor­det for «dum» byg­ger ik­ke venn­skap, sier Flåthe.

– Opp­tok ham sterkt

Jour­na­lis­ten for­tel­ler li­ke­vel at folk han snak­ket med teg­net et po­si­tivt bil­de av 67-årin­gen. Det var iføl­ge Flåthe først og fremst den på­gå­en­de kon­flik­ten i for­bin­del­se med en si­vil retts­sak som opp­rør­te man­nen, som døde i 2014.

– Det var det som opp­tok ham he­le ti­den, døg­net rundt. For å få av­stand til alt det­te så flyt­tet han fra Kris­tian­sand, og fikk seg ny jobb. Det vir­ket som om han ble lyk­ke­li­ge­re da han fikk litt av­stand til sa­ken og kom seg litt vekk.

Retts­do­ku­men­ter vi­ser at man­nens eks­sam­bo­er, den nå draps­sik­te­de 42 år gam­le kvin­nen, ble ilagt et be­søks­for­bud som føl­ge av.

– Han for­tal­te meg ik­ke mye om at sam­bo­eren skul­le ha tra­kas­sert ham. Jeg satt igjen med et inn­trykk av at han for­søk­te å hjel­pe hen­ne så godt han kun­ne.

I denne pe­rio­den pend­let 67årin­gen mel­lom Kris­tian­sand og Oslo.

– Vi møt­tes re­gel­mes­sig på tu­re­ne hans fram og til­ba­ke, er­ind­rer Flåthe.

– Kvin­nen var ald­ri tema

Den nå draps­sik­te­de kvin­nen var ald­ri noe sen­tralt tema i sam­ta­le­ne mel­lom Flåthe og den nå av­døde man­nen.

– Jeg snak­ket også med man­ge and­re men­nes­ker i nett­ver­ket hans, som kun­ne gitt signaler om at vi bur­de sett and­re vei­er. Det var ald­ri noe tema, og hun var ald­ri vir­ke­lig in­ne i bil­det.

Flåthe mis­tet kon­tak­ten med 67-årin­gen et­ter at ar­bei­det med sa­ken var over.

– Jeg send­te jule­hil­sen i 2015, og noen få hil­se­ner et­ter det, men fikk ald­ri noe svar. Jeg prøv­de også å rin­ge ham fle­re gan­ger, men kom ald­ri gjen­nom.

I sitt stil­le sinn tenk­te jour­na­lis­ten at det ik­ke var så una­tur­lig at 67-årin­gen ik­ke len­ger vil­le snak­ke med ham.

– Jeg var tross alt en del av li­vet hans i den pe­rio­den der han had­de det som verst, for­tel­ler han.

Det var først i går, da en tid­li­ge­re kol­le­ga kon­tak­tet ham og lur­te på om den av­døde 67-årin­gen kun­ne va­ere den sam­me man­nen de had­de in­ter­vju­et, at det gikk opp for ham.

– Da måt­te jo va­ere ham. Det var trist. Han had­de vir­ke­lig for­tjent bed­re enn det­te, så aer­lig skal jeg va­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.