EN PAS­SEN­DE OPPVEKKER

Kli­ma­kri­sen vir­ker ald­ri så ekte som på kino.

Dagbladet - - FORSIDE - ANDREAS ØKLAND aok@dag­bla­det.no

«NES­TE GE­NE­RA­SJON vil va­ere be­ret­ti­get til å se til­ba­ke på oss og spør­re: Hva tenk­te dere? Kun­ne dere ik­ke høre hva fors­ker­ne sa? Kun­ne dere ik­ke høre hva mo­der jord skrek mot dere?» Al Go­res tor­den­røst er eg­net til å set­te skam i hvem som helst.

I hans nye film, «En ube­ha­ge­lig opp­føl­ger», min­nes vi igjen på at vi står midt i en kli­ma­kri­se. Fil­men, som har nor­ges­pre­miere i dag, er opp­føl­ge­ren til den Os­car-vin­nen­de «En ube­ha­ge­lig sann­het» fra 2006, og pluk­ker opp trå­de­ne fra for­ri­ge gang. VI TAS MED til is­bre­er på Grøn­land som smel­ter i et enda mer eks­plo­sivt tem­po, et over­svømt Mia­mi og får se kart og gra­fer som vi­ser tem­pe­ra­tur­ut­vik­ling og hva den be­tyr for alt fra spred­ning av Zi­ka-vi­ru­set til styr­ken på or­ka­ner.

Slik går den rett inn i tren­den Al Go­re selv var med å set­te i gang med for­lø­pe­ren i 2006. Gjen­nom å vise fram le­ven­de ek­semp­ler på klima­end­rin­ge­nes kon­se­kven­ser og po­pu­la­ri­se­re sta­ti­stikk og vi­ten hen­tet fra klima­fors­ker­nes tyk­ke rap­por­ter, er klima­do­ku­men­ta­rer som denne blitt en vik­tig bin­de­ledd mel­lom klima­forsk­nin­gen og folk flest. OG SA­ER­LIG gjen­nom­slags­kraft har de når kjen­te fjes som Al Go­re stil­ler opp. En an­nen som har brukt av sin tid og inn­fly­tel­se de sis­te åra for å fron­te klima­sa­ken via ler­re­tet er Le­onar­do DiCaprio.

Helt si­den han for ti år si­den lag­de do­ku­men­ta­ren «El­lev­te time» har han bi­dratt hyp­pig på å løf­te fram kli­ma­kri­sen. Mest kjent er fjor­årets «Før synde­flo­den», som sa­er­lig har gått sin sei­ers­gang på in­ter­nett, med fle­re ti­talls mil­lio­ner vis­nin­ger.

Po­pu­la­er har også do­ku­men­ta­ren «Cow­s­pi­racy» blitt, en an­nen pro­duk­sjon DiCaprio har va­ert in­volvert i. Slik «En ube­ha­ge­lig sann­het» vek­ket klima­en­ga­sje- ment ver­den over for el­le­ve år si­den, har «Cow­s­pi­racys» fram­stil­ling av in­du­stri­ell kjøtt­pro­duk­sjons bi­drag til glo­bal opp­var­ming de sis­te åra fått folk til å kut­te ned på kjøtt­spi­sin­gen, el­ler å kut­te det helt ut. MEN HVOR­FOR har nett­opp klima­do­ku­men­ta­re­ne blitt det som vir­ke­lig får oss til å se rekke­vid­da av vår tids størs­te ut­ford­ring? Bur­de vi ik­ke alle ha tatt den inn­over oss for len­ge si­den?

Tro­lig lig­ger det et udek­ket be­hov for in­for­ma­sjon bak. Vi vet at den er der, men har li­ke­vel ik­ke et for­hold til de kon­kre­te kon­se­kven­se­ne av kli­ma­kri­sen. Det­te be­ho­vet sva­rer klima­do­ku­men­ta­re­ne på, og det på en måte som pas­ser både oss og klima­ut­ford­rin­ge­ne godt. Med både plas­sen og de vi­su­el­le virke­mid­le­ne som trengs for å for­mid­le den om­fat­ten­de og kom­plek­se kri­sen på en kon­kret og for­ståe­lig måte, stje­ler de opp­merk­som­he­ten vår i den halv­an­nen ti­men som trengs.

Så, er du en av dem som vet at un­der­gan­gen er na­er, men fort­satt er litt usik­ker på hvor­for og hvor­dan den kom­mer? Hva med en tur på kino i hel­ga?

FOTO: PARAMOUNT / NTB SCANPIX

KLIMAKAMERATER: I hans nye film får vi blant an­net va­ere med når tid­li­ge­re vise­pre­si­dent og No­bel­pris­vin­ner Al Go­re tref­fer på den ka­na­dis­ke stats­mi­nis­te­ren Jus­tin Trudeau un­der kli­ma­topp­mø­tet i Pa­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.