SNIPP, SN

Ca­esar» enn et even­tyr­rike.

Dagbladet - - SIGNALER - «Aske­lad­den–I Dovre­gub­bens IN­GER MERETE HOBBELSTAD imh@dag­bla­det.no

Norsk. Regi: Mik­kel Braen­ne San­de­mo­se. Hul her­jing med even­ty­re­ne.

FILM:

Det er ik­ke all­tid man­gel på er­fa­ring er et mi­nus. Folke­even­ty­re­nes Aske­ladd er en glad ama­tør, men med det­te glim­tet i øyet som får vilt frem­me­de prin­ses­ser til å bli myke i blik­ket og ik­ke minst et be­ty­de­lig ta­lent for å im­pro­vi­se­re. Men den nye fil­men om ham, «Aske­lad­den – I Dovre­gub­bens hall», fram­står dess­ver­re også som ama­tø­rers verk, og uten sjar­men el­ler tef­ten som kun­ne holdt det fly­ten­de. Pro­sjek­tet er en pus­sig saus av fi­gu­rer og si­tua­sjo­ner fra As­bjørn­sen og Moes even­tyr, men vir­ker la­get med en be­klemt mot­vil­je mot nett­opp det even­tyr­li­ge. Her er det for­un­der­li­ge, høy­ti­de­li­ge og be­sver­gen­de som pre­ger even­ty­re­ne er­stat­tet med et platt og an­spent mo­der­ni­sert tv-språk.

Dår­lig selv­fø­lel­se

Prin­ses­sen Kris­tin (Ei­li Har­boe), som visst­nok blir nødt til å gif­te seg med Dovre­gub­ben hvis hun ik­ke fin­ner en an­nen ekte­mann før burs­da­gen sin, ro­per «Du for­står jo in­gen ting!» til konge­fa­ren og slam­rer med dø­re­ne. Es­pen Aske­ladd (Ve­bjørn Enger), som blir be­tatt av Kris­tin et­ter et kli­sjé­krang­le­te førs­te møte, for­kla­rer gjer­ne brød­re­ne hvor­for en­hjør­nin­ger ik­ke fin­nes – «Det vil­le va­ert helt ab­surd». Ik­ke len­ge et­ter får han en selv­fø­lel­ses­kri­se og må for­sik­res av store­bro­ren om at han egent­lig er unik. Både ko­me­di­en og de emo­sjo­nel­le kli­mak­se­ne med skjel­ven­de un­der­lep­per gir en flau bi­smak.

Ri­va­len hans om prin­ses­sens gunst, prins Fred­rik (Al­lan Hy­de), som in­sis­te­rer hardt på å va­ere både ond, for­fen­ge­lig og dansk, li­rer i fullt al­vor av seg re­plik­ken: «Du er en­ten den mo­digs­te el­ler den dum­mes­te jeg har møtt». Det er så en får lyst til å skru ti­den til­ba­ke og tryg­le de som var på ma­nus­mø­tet om å ten­ke seg om i tret­ti se­kun­der til for å se om de kun­ne fin­ne litt hvas­se­re for­mu­le­rin­ger. At den nors­ke kul­tur­ar­ven for­val­tes så do­vent og fan­tasi­løst, er bare til å bli lei seg av.

Det er, så klart, ik­ke nød­ven-

STOR SKUFFELSE: Ve­bjørn Enger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.