SNEVER NORMALIT

Nor­ge kan lyk­kes som grün­der­land. Vårt pro­blem er ik­ke jante­lo­ven, men at vi har en for snever de­fi­ni­sjon av hva som er nor­malt.

Dagbladet - - SIGNALER - NICOLAI STRØM-OL­SEN

som har lyst til å star­te be­drif­ter i Est­land tre gan­ger så høy og i Is­rael he­le fire gan­ger så høy som i Nor­ge?

Jeg tror noe av år­sa­ken er å fin­ne i en vik­tig kul­tu­rell for­skjell mel­lom Nor­ge og Is­rael. Is­rae­le­re els­ker å dis­ku­te­re. Mick­ey Stei­ner, som ar­bei­der for den tys­ke energi­kjem­pen In­no­gy i Tel Aviv, me­ner det star­tet da den ro­mers­ke ge­ne­ra­len Ti­tus øde­la tem­pel­et i Je­ru­sa­lem i år 70. Da mis­tet jø­de­ne sin sen­tra­le teo­lo­gis­ke auto­ri­tet. Si­den har de la­er­de måt­tet dis­ku­te­re teo­lo­gi. Det har va­ert uenig­het om hva som er rett og hva som galt.

Det in­ter­es­san­te med his­to­ri­en er ik­ke det his­to­ris­ke fak­tum, men at den un­der­stre­ker uenig­het er både bra og van­lig. For­skjel­li­ge hold­nin­ger om hva som er det gode liv er helt ok. Det leg­ger til ret­te for en bred nor­ma­li­tet der man­ge livs­stil­svalg er ok.

Å dis­ku­te­re in­ne­ba­erer å ta en ri­si­ko. Du kan ta feil. I en dis­ku­te­ren­de kul­tur vil man­ge opp­le­ve å ta feil, og det er bra, for det re­du­se­rer fryk­ten for å fei­le. I kom­bi­na­sjon med li­ten re­spekt for auto­ri­te­ter og små

FOTO: NTB SCANPIX

UNOR­MALT: Hvis dine ven­ner har tryg­ge job­ber med god inn­tekt vil den opp­lev­de kost­na­den ved å va­ere en fat­tig grün­der bli stør­re, enn hvis dine ven­ner har tryg­ge job­ber med lav inn­tekt – el­ler alle fø­ler en grad av usik­ker­het. Mel­lom 2005 og 2015 ble det unor­malt å ik­ke ha en sta­bil høy inn­tekt, skri­ver Nicolai Strøm-Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.