Oslo­sko­len i ut­vik­ling

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: TONE TEL­LE­VIK DAHL By­råd for opp­vekst og kunn­skap (Ap)

In­ger Merete Hobbelstad gir i sin kom­men­tar 26. sep­tem­ber ut­trykk for en be­kym­ring for oslo­sko­lens ut­vik­ling.

Jeg kan for­sik­re om at by­rå­det i Oslo leg­ger fø­rin­ge­ne for hvor­dan den tid­li­ge­re Høy­re-po­li­tik­ken nå end­res, og end­rin­ge­ne gjø­res i et tett og godt sam­ar­beid med en pro­fe­sjo­nell ut­dan­nings­etat. JEG BRU­KER MYE tid på å for­ank­re skole­po­li­tik­ken i møte med eta­ten, skole­le­de­re og la­ere­re på mine ukent­li­ge be­søk ute i sko­le­ne. Jeg hen­ter in­spi­ra­sjon og kor­rek­sjon fra alle sam­men, samt fra uli­ke fors­ke­re i inn- og ut­land, nors­ke og uten­lands­ke skole­ei­ere.

Skole­ut­vik­lin­gen skjer i na­ert sam­ar­beid med dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re helt fra Ut­dan­nings­eta­tens le­del­se og til la­erer­ne ute i klasse­rom­me­ne. Uten de­res kunn­skap og er­fa­ring kun­ne vi ik­ke opp­fyl­le de høye am­bi­sjo­ner

Tone Tel­le­vik vi har på

Dahl veg­ne av fel­les­ska­pet og den en­kel­te elev. Jeg er opp­tatt av å gi le­de­re og la­ere­re bed­re ramme­be­tin­gel­ser, økt hand­lings­rom og få, men ty­de­li­ge mål. BY­RÅ­DET AR­BEI­DER med å inn­føre til­lits­ba­sert le­del­se og kul­tur på bred front i Oslo kom­mu­ne, og vi er godt i gang. Vi har inn­ført nye over­ord­ne­de prin­sip­per og mål for ut­dan­nings­sek­to­ren hvor til­lits­ba­sert le­del­se og hand­lings­rom inn­går som et helt sen­tralt ele­ment. Jeg sam­ar­bei­der godt med eta­tens le­del­se om gjen­nom­fø­ring av de over­ord­ne­de prin­sip­pe­ne og de nye må­le­ne, og di­rek­tø­ren og hen­nes le­der­grup­pe har min ful­le til­lit, om noen skul­le va­ere i tvil om det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.