GUTTEPRAT PÅ H

Dagbladet - - SIGNALER - SONDRE H. BJØRGUM MA­RI­US WULFSBERG ma­ri­us.wulfsberg@gmail.com

me går langs eit djupt tjern der døde dyr flyt opp til over­fla­ta hem­me­leg­hei­tar sei­er du sym rundt der nede i det stil­le mør­ket som djup­vass­fis­kar med ho­vud­lykt tenk kor my­kje me ikkje kjem til å for­tel­ja kvar­and­re Fra «Fyrs­te gong med mø­test som snø» (Asche­houg for­lag 2017) «Lot­he­pus» Sam­la­get Ut­gir for­la­get boka bare for å tje­ne pen­ger?

Lot­he­pus er ar­tist­nav­net og vare­mer­ket til vår nye T V-kjen­dis. Egent­lig he­ter han Leif Ei­nar Lothe og fikk sitt gjen­nom­brudd med sei­e­ren i årets «Kjen­dis­far­men» på T V2. Nå fore­lig­ger hans selv­bio­gra­fi.

I lik­het med ølet og kon­do­me­ne han sel­ger un­der sitt vare­mer­ke, har også den fått tit­te­len «Lot­he­pus».

En mo­der­ne Aske­ladd

Det må va­ere en av de mest hese­ble­sen­de bø­ke­ne jeg har lest. Den skild­rer en strøm av dra­ma­tis­ke anek­do­ter fra han ble født Horda­land i 1969 til da­gens kjen­dis­sta­tus i Har­dan­ger. De kom­mer i et ban­ken­de kjør og er for så vidt både ko­mis­ke og tra­gis­ke. Han kapp­kjø­rer med po­li­ti­et, drik­ker seg full for å gi hjer­nen fri, smug­ler sprit og to­bakk fra Shet­land og er ved en an­led­ning na­er ved å om­kom­me i en ar­beids­ulyk­ke.

Men den enes­te his­to­ri­en som vir­ke­lig gjør inn­trykk, hand­ler om hans lille­bror som døde et­ter en trak­tor­ulyk­ke da han var en ung gutt.

Det er NRK-jour­na­list og Ber­gens Ti­den­de-spal­tist Finn To­kvam som har ført his­to­ri­en i pen­nen, og den teg­ner et bil­de av Lot­he­pus som en mo­der­ne Aske­ladd. Han slet på sko­len og ble mob­bet, men tak­ket va­ere sitt på­gangs­mot og nys­gjer­rig­het fant han sin vei i li­vet.

Som ung gutt ble han in­ter­es­sert i grave­ma­ski­ner og er nå en­tre­pre­nør med eget fir­ma. Et­ter en kon­kurs han ik­ke for­tel­ler de­tal­jer om, går det nå godt. Tak­ket va­ere den kvin­ne­li­ge sje­fen, un­der­stre­ker han fle­re gan­ger. For å kom­me kri­ti­ker­ne av hans tra­di­sjo­nel­le kvinne­syn i møte.

Vi får også vite litt om hans kja­er­lig­hets­liv. Et­ter et leng­re sam­bo­er­skap som end­te med barn og brudd, fikk han til slutt både prin­ses­sen og halve konge­ri­ket. Han bor nå sam­men med Ran­di og hen­nes og sine barn. Og ik­ke bare vant han «Kjen­dis far­men», men se­son­gen sat­te også se­er­re­kord. Mot slut­ten av boka nev­ner han at det nok var hans sans for sam­ar­beid som var nøk­ke­len til suk­ses­sen.

Et spin-off-pro­dukt

Boka pre­sen­te­res som et re­sul­tat av To­kvams man­ge sam­ta­ler med Lot­he­pus for å fin­ne ut «kven han er». Visst fin­nes det nytt stoff her, for den som lu­rer på om han er «eit ekte mann­folk? Ein di­no­saur med for­kvak­la kvinne­syn? Ein snill og hjelp­sam mann?» For­uten de selv­bio­gra­fis­ke anek­do­te­ne, er boka også ut­styrt med pri­va­te fo­to­gra­fi­er for å be­sva­re spørs­må­le­ne.

«DEN HAR IN­GEN HIS­TO­RIE Å FOR­TEL­LE, BARE ANEK­DO­TER.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.