Gam­le to­ner, ny stil!

Dagbladet - - SIGNALER -

CD:

Den rus­sisk­fød­te pia­nis­ten Ol­ga Konko­va har i 23 år be­ri­ket Nor­ge med sine smi­di­ge piano­fing­re. Hun har sta­dig over­ras­ket med nye, spen­nen­de pro­sjek­ter, for ek­sem­pel «The Gol­dilock Zone» (2015) og fjor­årets jule­pla­te «De­cem­ber Songs», sam­men med gi­ta­ris­ten Jens Thore­sen. Nå kom­mer de to med opp­føl­ge­ren, «Old Songs».

Det vi får høre, er på in­gen måte gam­mel­mo­dig. Sna­re­re får vi ti dogg­fris­ke lå­ter som er in­spi­rert av det vi kan kal­le «gam­le» me­lo­di­er, men som sna­re­re for­tje­ner be­teg­nel­sen evig­unge. Jan Thore­sen fram­fø­rer Mi­les Davis’ «Blue in Gre­en» ale­ne, og Konko­va opp­trer solo med «Sol», bygd på «He­re Co­mes The Sun». De and­re san­ge­ne er fan­get inn i du­ett, med ny­he­tens glød i et bril­jant sam­spill mel­lom de to.

«De­cem­ber Songs» har va­ert en stor suk­sess både hjem­me og ute og ryk­te­ne for­tel­ler at selv­es­te Down Beat er på trap­pe­ne med en sterk an­mel­del­se i sitt de­sem­ber­num­mer. La oss håpe «Old Songs» også når ut­over lan­dets gren­ser.

Mu­sik­ken blir kjent og ukjent på sam­me tid. Gi­tar og pia­no smy­ger seg om­kring hver­and­re, kjaelent som lek­ne katt­un­ger. El­ler som to høst­bla­der, virv­len­de rundt og rundt i vin­den. Ren poe­si, som smy­ger seg ord­løst inn i sje­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.