2

Dagbladet - - TV GUIDE -

øko­no­mi el­ler ener­gi? 1. Dron­ning Eliza­beth av Stor­bri­tan­nia fei­ret 90års­da­gen sin i fjor. Hva het hen­nes enes­te søs­ter? 2. Mol­den­se­ren Kjell Inge Røk­ke har bo­satt seg på Øst­lan­det – i hvil­ken kom­mu­ne? 3. For hvil­ke to idretts­gre­ner fikk Bir­ger Ruud Ege­bergs aeres­pris? 4. I hvil­ket nå­va­eren­de land fore­gikk det så­kal­te påske­opp­rø­ret i 1916? 5. Hvem er det som vel­ges i et kon­kla­ve? 6. Hvil­ken por­se­lens­fab­ri­kant står bak ser­vi­ser som Blå blomst og Brun rose? 7. Hva het bri­te­nes her­tug­in­ne Ka­te til etter­navn før hun gif­tet seg med prins Wil­liam? 8. I hvil­ket land spil­les nes­te års VM i is­hockey for menn? 9. Hva kal­les en fi­gur der alle punk­te­ne på ob­jek­tets over­fla­te har en fast av­stand (ra­di­us) til ett be­stemt punkt? 0. Hvil­ken bil­pro­du­sent har ut­vik­let mo­del­le­ne «S», «X» og 11. Er det ni­ko­tin i tygge­gum­mi­en Nico­ret­te? 12. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Hon­du­ras? 13. Fra hvil­ket land kom­mer FNs ge­ne­ral­sek­reta­er An­tó­nio Gu­ter­res? 4. Hvil­ket band had­de en ver­dens­hit med «How De­ep s Your Love» i 1977? 5. Hvil­ken for­fat­ter vant Ama­lie Skram-pri­sen i 2011 og har tid­li­ge­re skre­vet ro­ma­ner som «Den svar­te gry­te», «Øy­ets sult» og «Ama­zo­nas­por­no­gra­fen»? 16. Hvem spil­te man­nen som ik­ke kun­ne le i fil­men med sam­me navn fra 1968? 17. I hvil­ket fyl­ke lig­ger San­de kom­mu­ne? 18. Går ekva­tor gjen­nom In­dia el­ler In­do­ne­sia – el­ler beg­ge? 19. Hvil­ket land he­ter Hr­vats­ka på sitt eget språk – og har +385 som lands­kode på te­le­fon? 20. Hvil­ket lite, euro­pe­isk land har blant an­net to røde kuer i sitt na­sjo­nal­flagg? 21. Hvil­ken kom­po­nist ble kalt «den røde pres­ten». Mest kjent er han nok for ver­ket «De fire års­ti­der»? 22. Hvem var pro­gram­le­der for NRKs quiz-pro­gram «Tids­bo­nan­za»? 23. Hva er Ska­gerak, Eid­si­va og Lyse ek­semp­ler på? 24. Fram til 1971 – hvor man­ge pen­ce gikk det på et bri­tisk pund? 25. I denne lis­ten mang­ler de to størs­te, men hva kal­ler man Al­der­ney, Sark, Herm, Jet­hou og Brechou med et sam­le­be­grep?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.