Tid for et olje­skif­te

Dagbladet - - LEDER -

Fal­let i olje­pri­sen høs­ten for tre år si­den for­and­ret norsk øko­no­mi for all­tid. I lø­pet av en storm­full høst og vin­ter var en gull­al­der med su­per­s­terk lønn­som­het for olje­sel­ska­pe­ne på sok­ke­len, le­ve­ran­dør­in­du­stri­en langs kys­ten og ikke minst den nors­ke stat over. I takt med at etter­døn­nin­ge­ne et­ter olje­pris­fal­let, har lagt seg, så «LETEREFUSJONSORDNINGEN

har en ny de­batt opp­stått. Og den hand­ler

ikke bare om hvor­dan HAR FÅTT

vi skal om­stil­le oss, og EN SEN­TRAL «hva vi skal leve av

et­ter ol­jen». Den hand­ler PLASS.» også om hvor­dan vi har inn­ret­tet olje­po­li­tik­ken vår, og hvor­dan vi skatt­leg­ger vår vik­tigs­te bran­sje.

Iden­ne de­bat­ten har leterefusjonsordningen fått en sen­tral plass. Ord­nin­gen kom på plass i 2005, og har som for­mål å like­stil­le etab­ler­te olje­sel­ska­per og ut­ford­re­re uten­for skatte­po­si­sjon. Det gjør den ved at sel­ska­pe­ne får «skatte­ver­di­en» av lete­ut­gif­ter ut­be­talt, før de har tjent en enes­te kro­ne.

At sel­ska­per får ut­be­talt 78 pro­sent av ut­gif­te­ne sine på den må­ten har med ret­te vakt opp­sikt blant man­ge. Det er in­gen and­re na­e­rin­ger hvor opp­starts­be­drif­ter ny­ter godt av lik­nen­de ord­nin­ger. Og i en tid hvor lønn­som pe­tro­le­ums­virk­som­het ikke len­ger er ga­ran­tert, er det grunn til å spør­re seg om sel­ska­pe­ne vil be­ta­le til­ba­ke det de får re­fun­dert.

Men ord­nin­gen er langt fra det mest pro­ble­ma­tis­ke trek­ket ved det nors­ke olje­skatte­sys­te­met. Mer er den en over­ty­de­lig il­lust­ra­sjon av hvor­dan sys­te­met fun­ge­rer. Sta­ten og fel­les­ska­pet sit­ter igjen med største­de­len av ge­vins­ten så len­ge virk­som­he­ten er lønn­som, men må også ba­ere største­de­len av kost­na­de­ne når den ikke er det.

Det be­tyr ikke at leterefusjonsordningen bør be­hol­des. Men de­bat­ten om olje­po­li­tik­ken og olje­skat­ten må se vi­de­re og ikke låse blik­ket på de mest iøyne­fal­len­de ord­nin­ge­ne.

Som øko­nomi­pro­fes­sor Ka­ren He­le­ne Ull­tveit-Moe på­pek­te i gårs­da­gens DN, lig­ger de sto­re sa­er­for­de­le­ne and­re ste­der. Av­skriv­nings­reg­le­ne og den så­kal­te fri­inn­tek­ten kos­ter fel­les­ska­pet år­lig rundt 15 mil­li­ar­der, og mo­ti­ve­rer in­ves­te­rin­ger som ikke nød­ven­dig­vis er de mest lønn­som­me for sam­fun­net.

Åjus­te­re dis­se saer­ord­nin­gen vil va­ere et vik­tig skritt mot en olje­po­li­tikk som er til­pas­set vir­ke­lig­he­ten et­ter olje­pris­fal­let. Og en slik til­pas­ning må til, skal det nors­ke olje­even­ty­ret hus­kes som like vel­lyk­ket i etter­tid som det har va­ert til nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.