E SÅ OMSTRIDT

Har både svor­ne støtte­spil­le­re og mar­kan­te mot­stan­de­re Maktkampen med Ma­ri­an­ne Mart­hin­sen hand­let ald­ri om kjønn el­ler al­der. Den hand­let om Trond Gis­ke, me­ner Dag­bla­dets kil­der.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: STEI­NAR SUVATNE ssu@dag­bla­det.no AN­NE MARTE BLINDHEIM abl@dag­bla­det.no GRETHE FOSSUM,

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg be­skri­ver Gis­ke som omstridt i sin selv­bio­gra­fi.

«Som stats­råd kun­ne han til ti­der va­ere både egen­rå­dig og sta, men han var blitt ro­li­ge­re og mer sam­len­de, og han var en av de al­ler bes­te til å ut­vik­le og pre­sen­te­re po­li­tikk», skri­ver Stol­ten­berg.

– Det hand­ler ikke om kjønn. Det hand­ler om Trond. Det er in­gen hem­me­lig­het at folk me­ner mye om Trond Gis­ke, sånn har det all­tid va­ert. Han er ty­de­lig og klar, sier en sen­tral Ap-kil­de.

EU-strid

Helt si­den Gis­ke som AUF-le­der gikk mot norsk med­lem­skap i EU, har han hatt sine støtte­spil­le­re på venstre­sida i par­ti­et, i de­ler av fag­be­ve­gel­sen og spe­si­elt Trøn­de­lag Ap. Fle­re i Ar­bei­der­par­ti­et me­ner Gis­ke nå po­si­sjo­ne­rer seg for å bli parti­le­der en gang i fram­ti­da.

– Han har et stra­te­gisk klokt hode. Det kan bru­kes på fle­re må­ter. I noen sam­men­hen­ger opp­fat­ter jeg at han bru­ker det til å skaf­fe seg med­spil­le­re som gjør at hans eget makt­ap­pa­rat blir stør­re, sier Grethe Fossum.

Hun satt i sen­tral­sty­ret med Gis­ke på 90-tal­let og er en av dem som har gått har­dest ut mot ham de siste uke­ne. Parti­sek­reta­er Kjer­sti Sten­seng, Eva Kris­tin Han­sen og Knut Stor­ber­get er blant dem som har tatt Gis­ke i for­svar.

– Det er helt klart at du får både ven­ner og fien­der når du er så ak­tiv i et makt­ap­pa­rat som det han er, sier Fossum.

Hun me­ner det er åpen­bart at Gis­ke har sto­re am­bi­sjo­ner på egne veg­ne.

– Han har nok hatt en guttedrøm om å bli stats­mi­nis­ter, sier hun.

En sen­tral skik­kel­se i da­gens Ap­mil­jø sier seg enig:

– Trond er am­bi­siøs og job­ber for å bli parti­le­der. Men det er in­gen­ting galt i det.

Gis­ke om seg selv

Le­der­strid er ikke noe nytt i Ar­bei­der­par­ti­et. Thor­bjørn Bernt­sen ut­ford­ret Gun­nar Ber­ge om nest­le­der­ver­vet i 1989, og Jens Stol­ten­berg og Thor­bjørn Jag­land lå i en of­fent­lig kamp om parti­le­der­po­si­sjo­nen i 2002.

– Jeg har vel mine til­hen­ge­re og mot­stan­de­re i par­ti­et, som al­le and­re. Det får man bare leve med et­ter 25 år i po­li­tik­ken, sier Trond Gis­ke til Dag­bla­det.

– Jeg har ikke hatt kon­takt med Fossum si­den hun gikk ut av Stor­tin­get for 12 år si­den. Jeg er glad for at vi nå er et sam­let par­ti, leg­ger han til.

Me­die­sen­tra­len

Det skal ha stor­met rundt Gis­ke al­le­re­de før val­get. Han had­de det po­li­tis­ke an­sva­ret for valg­kam­pen og le­det Aps medie­sen­tral, hvor det var uro, et­ter hva Dag­bla­det kjen­ner til. Et­ter hvert som me­nings­må­lin­ge­ne ble dår­li­ge­re, økte tem­pe­ra­tu­ren.

Man­ge i par­ti­et rea­ger­te på in­ter­vju­er Gis­ke ga valg­nat­ta, og me­ner han for­søk­te å fra­skri­ve seg an­svar for det sva­ke valg­re­sul­ta­tet og leg­ge skyl­da på and­re. Ap-nes­tor Mar­tin Kol­berg skal iføl­ge Dag­bla­dets opp­lys­nin­ger ha ref­set Gis­ke fra ta­ler­sto­len under den lukkede de­len av lands­styre­mø­tet. Kol­berg øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

Grethe Fossum me­ner Gis­ke har hatt skyld i par­ti­ets sva­ke valg.

– Han har la­get stra­te­gi­en som Ap har fulgt i man­ge år. Jeg er av den opp­fat­ning at han og par­ti­et har bom­met stra­te­gisk både gjen­nom fire år i op­po­si­sjon og i gjen­nom­fø­rin­gen av val­get, sier hun.

– Det er selv­føl­ge­lig ikke én per­son som la­ger po­li­tik­ken til Ap, men med­lem­me­ne og or­ga­ni­sa­sjo­nen. Vi er et fel­les lag som øns­ker inn­fly­tel­se for å gjø­re sam­fun­net bed­re for folk, sva­rer Trond Gis­ke.

«HAN HAR NOK HATT EN GUTTEDRØM OM Å BLI STATS­MI­NIS­TER.»

– Uri­me­lig kri­tikk

Dag­bla­det er kjent med at det er miljøer rundt Oslo Ap som er mest mot Trond Gis­kes fram­ferd i par­ti­et.

Anet­te Trette­berg­stu­en, stor­tings­re­pre­sen­tant fra Hed­mark, ber Gis­kes kri­ti­ke­re ta seg ei bol­le.

– Kri­tik­ken mot ham er uri­me­lig. Han er en av de al­ler bes­te vi har. Man kan va­ere uenig i og dis­ku­te­re det kon­kre­te skif­tet, men å an­gri­pe Trond per­son­lig på den­ne må­ten vi har sett den siste uka er helt uri­me­lig, sier hun.

Nors­ke makt­po­li­ti­ke­re

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Si­gurd Gryt­ten, som selv har bakgrunn fra Ar­bei­der­par­ti­et, me­ner vi skal set­te pris på po­li­ti­ke­re som øns­ker makt.

– En po­li­ti­ker som ikke øns­ker makt og po­si­sjon er ikke en god po­li­ti­ker. Det er na­tur­lig at po­li­ti­ke­re øns­ker seg kon­troll og inn­fly­tel­se, sier han.

– Vi tren­ger le­de­re om har troa på at «jeg er best, det­te kan jeg ord­ne». Er­na Sol­berg er lik. Hun bet seg fast i Høy­re tross mye mot­stand og sva­ke må­lin­ger, leg­ger han.

tid­li­ge­re Ap-topp, om Trond Gis­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.