Ny­he­ten om at et ek­te­par har drept og spist 30 men­nes­ker. Men det er slett ikke den første kan­ni­ba­lisme­sa­ken som har rys­tet Russ­land.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: RALF LOFSTAD rlo@dag­bla­det.no

På ek­te­pa­rets mo­bil er det fun­net bil­der av man­nen mens han po­se­rer med et kvinne­hode og en arm. Ett bil­de vi­ser et stekt men­neske­hode på et fat, og blant en rek­ke and­re ma­ka­bre funn er opp­skrif­ter for men­neske­kjøtt.

Flest kvin­ner

Til nå er lev­nin­ge­ne av åtte men­nes­ker fun­net i ek­te­pa­rets hjem, og po­li­ti­et mis­ten­ker at dra­pe­ne og kan­ni­ba­lis­men har på­gått i over 20 år.

De fles­te of­re­ne er kvin­ner, og po­li­ti­et kob­ler det­te med man­nens høye ak­ti­vi­tet på sjekke­si­der på net­tet. Men det­te er langt fra den første kan­ni­ba­lisme­sa­ken i Russ­land. De siste hund­re åra er lan­det rys­tet av en rek­ke stør­re og mind­re sa­ker - og i pe­rio­der har ytre fak­to­rer ført til men­neske­spi­sing i re­la­tivt stor ska­la, som under den sto­re hun­gers­nø­den i 1921/22 og be­lei­rin­gen av Le­nin­grad 1941-44.

Alek­sandr Spe­sivts­ev (47) fra No­vo­kutz­netsk i Si­bir, sam­ar­bei­det med sin mor om å lok­ke gate­barn og unge kvin­ner til sin lei­lig­het, hvor of­re­ne ble tor­tu­rert og drept og noen gan­ger spist. Det­te skjed­de i pe­rio­den 1991-96.

Psy­kia­tri

Han er dømt for fire drap, men til­sto 19 - og po­li­ti­et tror han drep­te til sam­men na­er­me­re hund­re, ba­sert på funn av ei­en­de­ler og kla­er. Han ble er­k­la­ert ikke straffe­retts­lig til­reg­ne­lig og lagt inn på psy­kia­trisk syke­hus.

Her får du et ut­valg av kan­ni­ba­lisme­sa­ker i Russ­land: helt øst i lan­det tok i 2012 li­vet av sin drikke­kom­pis, og for­ta­er­te de­ler av ham sam­men med en an­nen venn, iføl­ge Moscow Ti­mes. Han solgte etter­på res­ten av kjøt­tet på det lo­ka­le mar­ke­det.

fra Be­lin­skij i Vol­ga-dis­trik­tet er dømt for å ha tatt li­vet av ni menn i pe­rio­den 2009-12 - ho­ved­sa­ke­lig eld­re al­ko­ho­li­ser­te og hjem­løse, som ble drept med ham­mer el­ler kniv. Bytsj­kov hev­det selv å ha spist de­ler av of­re­ne. Retten kom til at han li­der av per­son­lig­hets­spalt­ning, men er straffe­retts­lig til­reg­ne­lig. Han so­ner livs­tids­straff i feng­sel, iføl­ge Reu­ters.

en 21-årig mann­lig kokk en 32-årig mann til lei­lig­he­ten sin i Mur­mansk under dek­ke av et sek­su­elt møte. Der kniv­drep­te han gjes­ten, før han til­be­red­te kjøt­tet og spis­te det, skri­ver Te­le­graph. Som mo­tiv opp­ga kok­ken at han rett og slett vil­le sma­ke på men­neske­kjøtt.

tok en ung kvin­ne­lig foto­mo­dell fra Le­nin­grad oblast (fyl­ke) li­vet av sin venn­in­ne ved å druk­ne og kniv­stik­ke hen­ne under en svømme­tur. De­ret­ter spis­te hun de­ler av li­ket. Hun ble dia­gnos­ti­sert med schi­zo­fre­ni og inn­lagt på psy­kia­trisk syke­hus, skri­ver Newizv.ru.

na­er Ural­fjel­le­ne ble i 2009 ar­res­tert for å ha drept og spist de­ler av en 25årig mann. Res­ten av kropps­de­le­ne ble solgt til ei lo­kal ke­bab­sjap­pe, iføl­ge Reu­ters.

fra Sa­ma­ra ved Vol­ga tok i 2008 li­vet av sin mor et­ter en penge­kran­gel. Sei­ne­re bruk­te han lev­nin­ge­ne hen­nes til å lage sto­re meng­der sup­pe og pasta­saus. Han fikk ned­satt straff - 14 år og tre må­ne­ders feng­sel for­di han over­be­vis­te retten om at han sul­tet, iføl­ge Te­le­graph.

(47) fra No­vo­kutz­netsk i Si­bir, sam­ar­bei­det med sin mor om å lok­ke gate­barn og unge kvin­ner til sin lei­lig­het, hvor of­re­ne ble tor­tu­rert og drept og noen gan­ger spist, i åra 1991-96. Han er dømt for fire drap, men til­sto 19 - og po­li­ti­et tror han drep­te til sam­men na­er­me­re hund­re, ba­sert på funn av ei­en­de­ler og kla­er. Han ble er­k­la­ert ikke straffe­retts­lig til­reg­ne­lig og lagt inn på psy­kia­trisk syke­hus.

fra Kazan ved Vol­ga tok sam­men med kja­eres­ten og en venn li­vet av og spis­te minst sju jen­ter og kvin­ner i pe­rio­den 1979-85. Det yngs­te of­fe­ret, som også ble vold­tatt, var el­le­ve år. Et­ter ar­resta­sjo­nen fant po­li­ti­et bl.a. ei halv bøt­te smel­tet fett fra men­nes­ker. Det kom også fram at Sukle­tin had­de solgt men­neske­kjøtt til na­bo­er og ut­gitt det for å va­ere fra dyr. Han ble fun­net straffe­retts­lig til­reg­ne­lig, dømt til dø­den og skutt.

et­ter ne­der­la­get i Sta­lin­grad (1943) ble sendt til lei­rer i Si­bir, hvor de ble sul­tet av sine sov­je­tis­ke fange­vok­te­re; bare 5000 vend­te til­ba­ke til Tysk­land i live. Man­ge hen­falt til kan­ni­ba­lis­me, iføl­ge his­to­ri­ke­ren Ant­ho­ny Be­evors bok «Sta­lin­grad» (2009).

lan­ge be­lei­rin­gen av Le­nin­grad (1941-44) rap­por­ter­te fle­re øyen­vit­ner om kan­ni­ba­lis­me. I eks­tre­me til­fel­ler ble det meldt at folk skar av og spis­te de­ler av sin egen kropp, iføl­ge The Guar­di­an.

rus­sis­ke hun­gers­nø­den i 1921/22 døde an­slags­vis 5 mil­lio­ner me­nens­ker, ho­ved­sa­ke­lig i Vol­ga- og Ural-re­gio­ne­ne.

En rek­ke bøn­der hen­falt til kan­ni­ba­lis­me for å over­le­ve; noen ble sett gra­ve opp ny­lig av­døde for å spi­se dem. En kvin­ne nek­tet å gi fra seg sin døde ekte­manns lik for­di hun bruk­te det som mat, skri­ver Alpha History.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.