DERER PÅ DEM.»

Dagbladet - - NYHET -

«I sa­er­li­ge til­fel­le kan ved­kom­men­de by­råds­av­de­ling sam­tyk­ke i at 1. klas­se på fly nyt­tes», står det i reg­le­men­tet.

Dag­bla­det har spurt havne­di­rek­tør An­ne Sigrid Ham­ran om hun noen gang inn­hen­tet til­la­tel­se fra styre­le­der el­ler noen i Oslo-by­rå­det til al­le rei­se­ne på bu­si­ness class. Ham­ran øns­ker hel­ler ikke å sva­re på det­te spørs­må­let.

En kil­de i Oslo Havn som Dag­bla­det har va­ert i kon­takt med, opp­lev­de Ham­ran som ube­kvem et­ter Ki­na-tu­ren i 2014.

– Hun fram­sto som ty­de­lig be­klemt. Det vir­ket ty­de­lig på meg at hun for­sto at hun had­de va­ert med på noe hun ikke skul­le ha va­ert med på. Det var mer «vi­ning og di­ning» enn hun var kom­for­ta­bel med, og hun ga ut­trykk for at hun fryk­tet for sitt gode navn og ryk­te der­som ak­ti­vi­te­te­ne i Ki­na ble kjent utad, sier kil­den til Dag­bla­det.

Ham­ran øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re det­te ut­sag­net.

«Jeg har in­gen kom­men­ta­rer», skri­ver hun i en epost til Dag­bla­det.

Havne­kun­de book­et ho­tell­rom

Tid­li­ge­re ter­mi­nal­di­rek­tør for Oslo Havn, Dag Sem, har va­ert med på al­le Ki­na-tu­re­ne med Oslo Havn, Ber­gen Havn og Kris­tian­sand havn. Be­sø­ke­ne har va­ert lagt opp mot Can­ton-mes­sen i Guangzhou, som er ver­dens størs­te vare­mes­se.

– Hit kom­mer al­le. Her tref­fer vi nors­ke im­por­tø­rer, og etab­le­rer kon­takt mel­lom dem og hav­ne­ne. Du tref­fer dem ikke på are­na­ene i Nor­ge, men du tref­fer dem der. Det var hen­sik­ten med dis­se tu­re­ne her, sier Sem til Dag­bla­det. – Hvor­for har dere kon­se­kvent flydd på bu­si­ness class? – For­di vi skul­le gå rett i møter når vi kom fram. Flyr man øko­nomi­klas­se på rei­ser over 12 til 15 ti­mer, kan man ikke stil­le fris­ke og ras­ke på møter. Da tren­ger du en stund på å kom­me deg.

På en av kvit­te­rin­ge­ne han har fått re­fun­dert fra Oslo Havn, har Hong Kong-ho­tel­let The Lang­ham skre­vet «Se­ar­un­ner ship­ping li­mi­ted». Det er nav­net på et in­ter­na­sjo­nalt ship­ping­sel­skap med norsk av­de­lings­kon­tor på Grøn­land i Oslo. De er kun­der av Oslo Havn.

Dag­bla­det har også fun­net nav­ne­ne til and­re havne­kun­der på­ført ho­tell-kvit­te­rin­ge­ne til både Dag Sem og and­re i Oslo Havn.

– Hvor­for står nav­net til hav­nas kun­der opp­ført på di­ne ho­tell­reg­nin­ger?

– Bak­grun­nen for at kun­dens navn står på ho­tell­book­in­gen var at det var de som book­et for oss. På sam­me måte som at det ved and­re over­nat­tin­ger er en av de and­re hav­ne­ne som har stått for book­in­gen. Men det var vi som be­tal­te, for­kla­rer Sem.

Vil ikke sva­re

Dag­bla­det har spurt styre­le­der i Oslo Havn, Ro­ger Schjer­va, om han er kom­for­ta­bel med at hav­nas kun­der book­er

På bu­si­ness­class sit­ter havne­top­pe­ne i se­ter som kan gjø­res om til egne fly­sen­ger. Her fra et fly­sete på SAS Bu­si­ness­class. FOTO: SAS/KARL NORDLUND. Mor­ton’s res­tau­rant i Hong Kong. FOTO: MORTONS.COM. Reg­ning et­ter kunde­mid­dag i Hong Kong i fjor. Fra O

SO­VER GODT: SPIS­TE HER: SPANDERTE: HAVNE­TOP­PE­NE: HAVNE­DI­REK­TØR IN­GE TANGERÅS (BER­GEN HAVN), TER­MI­NAL­DI­REK­TØR DAG SEM OG HAVNE­DI­REK­TØR AN­NE SGIRID HAM­RAN (OSLO HAVN), OG AS­SIS­TE­REN­DE HAVNE­DI­REK­TØR THOMAS GRANFELDT. FOTO: OSLO HAVN. HAVNE­DI­REK­TØ­REN: SPRITSØKNAD:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.