«DET­TE FRAM­STÅR SOM SLØSING MED OF­FENT­LI­GE MID­LER.»

Dagbladet - - NYHET -

ho­tell­rom for hav­nas an­sat­te, at an­sat­te rei­ser bu­si­ness class, bor på luk­sus­ho­tel­ler og span­de­rer al­ko­hol på eks­ter­ne. Styre­le­der Schjer­va har et­ter spørs­mål fra Dag­bla­det spurt ad­mi­ni­stra­sjo­nen om å un­der­sø­ke om ret­nings­lin­je­ne er fulgt. Før un­der­sø­kel­se­ne er fer­dig, vil han ikke sva­re på fle­re spørs­mål om Ki­na-rei­se­ne.

– Jeg øns­ker at ad­mi­ni­stra­sjo­nen skal gå gjen­nom hva som er fak­ta når det gjel­der reg­le­ment og prak­sis og at sty­ret be­hand­ler sa­ken før vi sva­rer på spørs­mål, skri­ver han i en e-post til Dag­bla­det. Schjer­va vil hel­ler ikke for­tel­le når han ba ad­mi­ni­stra­sjo­nen om å gå gjen­nom ru­ti­ne­ne, og når han for­ven­ter svar.

«Det er den­ne kommentaren jeg har nå», skri­ver han i en epost til Dag­bla­det.

I år, den 15. ok­to­ber til 5. no­vem­ber, går Can­ton­mes­sen igjen av sta­be­len. Dag­bla­det har spurt Oslo Havn om de an­sat­te på nytt har book­et seg fly­bil­let­ter på bu­si­ness class, rom på fem­stjer­ners ho­tel­ler, og om hav­na på nytt plan­leg­ger å span­de­rer mat, øl, vin og brenne­vin på nors­ke for­ret­nings­menn i Ki­na. Vi har også spurt om ho­tell­rom­met også i år er book­et av hav­nas kun­der. Hel­ler ikke det­te øns­ker Oslo Havn å sva­re på.

Ber­gen Havn sier 2016 var siste Ki­na-tur for de­res ved­kom­men­de.

– Fjor­årets ar­ran­ge­ment var det siste i rek­ken, og det fore­lig­ger in­gen pla­ner om ny rei­se til Hong Kong el­ler Ki­na i år, sier Nils Møl­le­rup, le­der for havne­drift.

– Fram­står som sløsing

– Når man nek­ter å sva­re på spørs­mål om hvor­dan et of­fent­lig fore­tak har brukt sli­ke be­ty­de­li­ge be­løp, så fram­står det som at man har noe å skju­le, sier Hans Fred­rik Mart­hi­nus­sen, jusprofessor ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

– Oslo Havn kan ikke la va­ere å sva­re på spørs­mål om de har fulgt reg­le­men­tet, sier Mart­hi­nus­sen vi­de­re. Dag­bla­det har gjen­gitt for­mu­le­rin­ge­ne i kom­mu­nens reg­le­ment for pro­fes­so­ren.

– Det­te er ikke et vel­dig kom­pli­sert ju­ri­disk spørs­mål. Når det står i reg­le­men­tet at det bare er styre­le­de­ren som kan god­kjen­ne kjøp av al­ko­hol og mid­da­ger, og når det står at man skal rei­se på bil­ligs­te måte, så kre­ves det slik god­kjen­nel­se uan­sett hvor gode grun­ner man måt­te mene man har for dis­se ut­gif­te­ne.

Jusprofessor Mart­hi­nus­sen sier han ikke for­står hav­nas be­grun­nel­se for å få fly bu­si­ness class.

– Man kan ikke bru­ke en hel haug med of­fent­li­ge mid­ler for­di man skal stil­le frisk og rask på et møte. Det had­de jo va­ert bil­li­ge­re å ta fly­et da­gen før, og hel­ler book­et seg en eks­tra natt på ho­tell, sier Mart­hi­nus­sen. Han leg­ger til:

– Det­te fram­står som sløsing med of­fent­li­ge mid­ler.

Ho­tell­ra­batt gjen­nom kun­de

Fore­lagt kri­tik­ken fra pro­fes­sor Mart­hi­nus­sen, sier le­der for havne­drift Nils Møl­le­rup føl­gen­de:

– Rei­se­ne had­de som for­mål å gjø­re seg kjent med vare­ei­ere, re­de­ri­er og hav­ner i Asia, og var sva­ert nyt­tig i så måte.

Møl­le­rup har selv del­tatt på fle­re av rei­se­ne, men det var da­va­eren­de havne­di­rek­tør In­ge Tangerås i Ber­gen Havn som tok reg­nin­gen for al­le hav­ne­ne og de seks for­ret­nings­men­ne­ne et­ter be­sø­ket på Mor­ton's res­tau­rant i 2013. Han øns­ker ikke å kom­men­te­re den­ne sa­ken.

Tangerås er hel­ler ikke len­ger havne­di­rek­tør. Han ble tvun­get til å gå et­ter at po­li­ti­et sik­tet han og Tru­de Drev­land for grov kor­rup­sjon i den så­kal­te «cruise­dåp-sa­ken» i Ber­gen. Sik­tel­sen ble sei­ne­re fra­falt. Kom­mu­nen valg­te li­ke­vel å spar­ke ham. Tangerås ak­sep­ter­te ikke opp­si­gel­sen, og tok sa­ken til retten. Han inn­gikk ny­lig for­lik med Ber­gen kom­mu­ne. Det end­te med at han får 12 må­ne­der etter­lønn fra kom­mu­nen fra 1. sep­tem­ber i år.

I dag job­ber han som fun­ge­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Crui­se Nor­way, en in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon der kom- mu­na­le hav­ner er sterkt til ste­de. Den nye havne­di­rek­tø­ren i Oslo Havn, Ing­var M. Mat­hi­sen, er styre­le­der her.

I sty­ret sit­ter også as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand Havn, Thomas Granfeldt. Han var med på Mor­ton's i 2013, og var også til ste­de i rom­met da havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len be­svar­te Dag­bla­dets spørs­mål om hav­nas Ki­na-reg­nin­ger. Ag­len be­kref­ter at grun­nen til at det står «Se­ar­un­ner ship­ping li­mi­ted» på ho­tell­kvit­te­rin­gen, er at Se­ar­un­ner book­et rom for hav­na.

Det var Tom Haug­vad i Se­ar­un­ner Ship­ping Li­mi­ted som gjor­de book­in­gen. Til Dag­bla­det for­tel­ler Haug­vad at han fle­re gan­ger har hjul­pet Kris­tian­sand Havn og de and­re hav­ne­ne med å booke ho­tell­rom gjen­nom han. Han opp­gir at The Lang­ham Ho­tel ikke len­ger er hans fas­te ho­tell, men at book­in­ge­ne fra Kris­tian­sand Havn de and­re hav­ne­ne ble re­gist­rert på hans med­lems­num­mer mens han fort­satt var stor­bru­ker ved ho­tel­let.

– Jeg har hatt en av­ta­le med ho­tel­let gjen­nom fle­re år, hvor jeg fikk ra­bat­tert pris. Det ble book­et på den av­ta­len jeg har der. Det er jo hyg­ge­lig for meg at folk book­er på den, for da ble det jo det en bed­re av­ta­le, sier Haug­vad. Han har si­den fe­bru­ar i år sit­tet i sty­ret til Oslo Havn.

Av­vi­ser sløsing

Havne­di­rek­tør Ag­len i Kris­tian­sand Havn sier at han har til­lit til Se­ar­un­ner.

– Det vi job­ber med til en­hver tid er å få det bes­te til­bu­det på de rei­se­ne vi skal ta. Det gjel­der fly og ho­tel­ler. Det er grun­nen til at vi gjør det­te. Noen gan­ger be­stil­ler Oslo Havn ho­tell for oss, noen gan­ger be­stil­ler vi ho­tell­rom.

– Og her er det alt­så en av de­res kun­der som har be­stilt ho­tell for dere?

– Jeg går ikke rundt og hus­ker de­tal­je­ne på reise­reg­nin­ge­ne sånn. Men det er fullt mu­lig at en kun­de har be­stilt ho­tell, også er det slik at man splei­ser på det, og be­ta­ler det man skal be­ta­le. Alt i vårt regn­skap blir re­vi­sor­god­kjent hvert år.

– Sy­nes du det er upro­ble­ma­tisk at en kun­de hos dere book­er ho­tell­rom for dere på sitt med­lem­skaps­num­mer i ho­tell­kje­den?

– For oss så er det upro­ble­ma­tisk. Vi har til­lit til de kun­de­ne vi har, og vi bru­ker de løs­nin­ge­ne vi tren­ger for å få hånd­tert pri­se­ne på et la­vest mu­lig nivå, og be­ta­ler selv.

Havne­di­rek­tør Ag­len av­vi­ser at han har sløst med of­fent­li­ge mid­ler.

- Ja, det blir en del ut­gif­ter i form av re­pre­sen­ta­sjon, mid­dag, ho­tell med mer. Men vi vur­de­rer kost­na­den som for­svar­lig sett opp mot be­tyd­nin­gen av at Kris­tian­sand Havn er til­ste­de der våre vik­tigs­te kun­der er re­pre­sen­tert, sier han.

- Dere har brukt om lag hund­re tu­sen kro­ner i året på en år­lig tur til Ki­na. Har du kon­kre­te ek­semp­ler på nye le­ve­ran­ser som dere har fått som føl­ge av tu­re­ne?

- Det har jeg. Men det kan jeg bare si deg, at det har jeg ikke tenkt til å for­tel­le deg. - Å, nei? Hvor­for ikke det? - For­di at vi dri­ver for­ret­nin­ger. Og vi dri­ver ikke og eks­po­ne­rer de tin­ge­ne vi dri­ver på med, med mind­re vi har et kon­troll­ut­valg som har be­hov for det i kom­mu­nen.

En av ho­tell­reg­nin­ge­ne fra «The Lang­ham» som vi­ser at «Se­ar­un­ner Ship­ping», en kun­de av Oslo Havn, book­et ho­tell­rom for havne­an­sat­te.

KUNDEN BOOK­ET.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.