«VIG­DIS, DEL FOR DEL»

Dagbladet - - SIGNALER - IN­GER BENTZRUD

Her fø­res det en re­flek­tert og kunn­skaps­rik de­batt om gren­se­ne mel­lom fik­sjon og vir­ke­lig­het; om for­fat­te­rens ba­lanse­gang mel­lom er­fa­ring og dikt­ning. Den er til å bli klok av; eg­net til å spen­ne bein under en­hver jour­na­lis­tisk jakt på ob­jek­tiv sann­het. Mol­lerins bok le­ve­rer for­fat­ter­in­ter­vju­et på sitt bes­te, av sam­me høye kva­li­tet som Alf van der Ha­gens sam­ta­ler med Kjell Askild­sen, Dag Sol­stad og Hen­ning Ha­ge­rup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.