– RESPEKTØST OG SENSASJONELT

Dagbladet - - SIGNALER - Tekst: SILJE HELGESEN silje.helgesen@dag­bla­det.no

– Det er klart at det å stil­le ut ekte men­neske­krop­per hvor in­di­vi­de­ne selv har do­nert seg til forsk­ning og ut­stil­ling er vel­dig spe­si­elt. Vi var for­be­redt på de­batt, men nå er vi bare gle­de­lig over­ras­ket over det enor­me en­ga­sje­men­tet, sier for­mid­lings­sjef ved NTNU vi­ten­skaps­mu­se­et, Ran­di Wen­che Hau­gen.

13 men­neske­krop­per

«Body Worlds Vi­tal» er et sam­ar­beid mel­lom NTNU Vi­ten­skaps­mu­se­et, Vi­ten­sen­te­ret i Trond­heim og Det Kon­ge­li­ge Nors­ke Vi­denska­bers Selskab. For­må­let er å la­ere bort fakta­ba­sert og in­ter­es­sant kunn­skap om men­neske­krop­pen.

Ut­stil­lin­gen vi­ser 13 au­ten­tis­ke men­neske­krop­per og en rek­ke or­ga­ner.

Blant an­net kan man se ut­vik­lin­gen av et fos­ter fra første til siste uke i svan­ger­ska­pet, samt for­skjel­len mel­lom en ikke-røy­kers lun­ger og lun­ge­ne til en som har røy­ket.

– Gjør inn­trykk

– Det er helt spe­si­elt. Al­le jeg har snak­ket med for­tel­ler at ut­stil­lin­gen gjør inn­trykk. Jeg me­ner den bi­drar til re­flek­sjon rundt egen kropp, og er med på å gi en bed­re for­stå­el­se av hva helse fak­tisk hand­ler om, sier Hau­gen og leg­ger til:

– Det er man­ge og lan­ge pro­ses­ser for å få til det­te, og det tar ett år å pre­pa­re­re hver enes­te kropp.

Be­va­rin­gen av li­ke­ne skjer via plas­ti­ne­ring. En me­to­de som stop­per ned­bryt­nin­gen av krop­pe­ne og pro­du­se­rer hold­ba­re ana­to­mis­ke ek­semp­la­rer – for vi­ten­ska­pe­lig og medi­sinsk opp­la­e­ring.

Re­spekt­løst

Pro­fes­sor i retts­me­di­sin ved UiO, Tor­leiv Ole Rog­num, er der­imot ikke sa­er­lig be­geist­ret for en ut­stil­ling som vi­ser døde men­neske­krop­per.

– Jeg er retts­me­di­si­ner og har mye med døde krop­per å gjø­re, sier han.

– Men da er det for å fin­ne løs­nin­ger og re­sul­ta­ter som kan va­ere po­si­tivt for en sak. Det­te blir alt­for sen­sa­sjons­pre­get og er lite til­ta­len­de et­ter min smak, sier Rog­num til Dag­bla­det.

Han om­ta­ler ut­stil­lin­gen som «litt re­spekt­løst» og er usik­ker på la­e­rings­ef­fek­ten av det.

– Jeg har ikke helt san­sen for det­te. Det er mer for sen­sa­sjon enn for tolk­ning og la­e­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.