HVOR SPIL­LER HAN OM FEM ÅR?

Dagbladet - - FORSIDE - SKOPJE (Dag­bla­det): TO­RE ULRIK BRATLAND tub@dag­bla­det.no

Mar­tin Øde­gaard (18) er fast be­stemt på at må­let er å spil­le seg inn på første­la­get til Real Madrid. Men ekspertene tviler.

Jeg hå­per jeg spil­ler i Real Madrid. Slik sva­rer Øde­gaard på Dag­bla­dets spørs­mål om hvor han er om fem år. Han er ut­lånt til He­er­en­ve­en ut se­son­gen. Så er me­nin­gen at han skal til­ba­ke til Madrid. – Det er den størs­te og bes­te klub­ben i ver­den. Jeg er vel­dig for­nøyd i He­er­en­ve­en. Men må­let er å spil­le i Madrid, er­k­la­erer Øde­gaard. Dag­bla­dets fot­ball­eks­pert, Mor­ten Pe­der­sen, er ikke over­be­vist: – Det er bare elleve men­nes­ker i hele ver­den som kan spil­le for Real Madrid sam­ti­dig. I Nor­ge har vi in­gen be­gre­per om hvor vans­ke­lig det er. Han får støt­te av Je­sper Mat­hi­sen, eks­pert på TV 2: – Å spil­le seg inn på la­get er om­trent umu­lig. De hen­ter spil­le­re for fle­re hund­re mil­lio­ner hvert år. Jeg tror ikke at han spil­ler der om fem år.

Ras­ke­re og ster­ke­re

Øde­gaard er på plass i Skopje sam­men med res­ten av A-lands­la­get. Lørdag ven­ter pri­vat­lands­kamp mot Ma­ke­do­nia.

Nor­ges størs­te fot­ball­ta­lent tre­ner for førs­te gang un­der Lars La­ger­bäck. Han er klar på at han har gjort fram­gan­ger som spil­ler.

– Jeg fø­ler at jeg er blitt bed­re på man­ge ting. Spil­let mitt er rå­ere. Og jeg er blitt ras­ke­re og ster­ke­re. Jeg tar hele tida de små ste­ge­ne som gjør at jeg for­hå­pent­lig­vis kan bli en god fot­ball­spil­ler.

Øde­gaard for­tel­ler at han får tett opp­føl­ging av sjefspei­de­ren i Real Madrid:

– Han gir meg til­bake­mel­din­ger når jeg har spilt kamp. Og han spør hvor­dan det går. Det er vel­dig en­kelt.

Ma­gisk øye­blikk

Nord­man­nen har én of­fi­si­ell kamp for stor­klub­ben. Den kom i Pri­me­ra Di­vi­sion 23. mai 2015. Cris­tia­no Ro­nal­do ble byt­tet ut, Øde­gaard ble kas­tet inn­på. Det var et ma­gisk øye­blikk for norsk fotball.

Men det ble – ikke over­ras­ken­de – tid­lig klart at han ikke had­de ni­vå­et in­ne til å va­ere i trop­pen. Der­for ble han lånt ut til He­er­en­ve­en i Ne­der­land.

De sis­te må­ne­de­ne har alle pi­ler pekt opp­over. Ser vi spi­ren til det som en gang kan bli fast in­ven­tar i Real Madrid?

– Han er på et vel­dig rik­tig sted nå, på­pe­ker Pe­der­sen.

– Du ser det på ham: Pl­ut­se­lig er han en spil­ler som er glad og tri­ves i hver­da­gen. Men – helt si­den hys­te­ri­et star­tet – har jeg va­ert blant et mindre­tall som har sagt: Kan vi ikke ven­te til han er 21 år med å se hvil­ken fot­ball­spil­ler han blir.

Glass­kule

Pe­der­sen på­pe­ker det fak­tum at han ikke har en glass­kule.

– At han kom­mer til å spil­le i en bra liga, er jeg sik­ker på. Men om han spil­ler i Real Madrid el­ler Wolfs­burg el­ler Ever­ton, det kan in­gen si. Jeg er uan­sett over­be­vist om at gut­ten kom­mer til å få en fin kar­rie­re. Mat­hi­sen sier: – Fra slut­ten av for­ri­ge se­song og fram til nå, har Mar­tin hatt en flott ut­vik­ling. Dess­ver­re har han litt for få mål­po­eng, alt­så sco­rin­ger og as­sist. Til gjen­gjeld er han flink til å star­te an­grep. Han er mye in­volvert i den tred­je el­ler fjer­de sis­te pas­nin­gen. Det bør han få mer skryt for.

Men så var det med Real Madrid. Mat­hi­sen tviler:

– Da han var 15 år, så det ut til at det­te vir­ke­lig kun­ne bli noe stort. Han har hatt en grei ut­vik­ling, men det har ikke gått så fort som vi hå­pet på. Han er i en god klubb nå. Jeg tror det er rea­lis­tisk å se for seg at han hav­ner i et av de seks bes­te la­ge­ne i Eng­land, Tyskland el­ler Spania.

– Eks­tremt vans­ke­lig

Mor­ten Thors­by er de­bu­tant på Alands­la­get og tre­ner med Øde­gaard hver dag i He­er­en­ve­en. Om fram­ti­da til kom­pi­sen sier han:

– For Mar­tins del er det vel­dig få be­grens­nin­ger.

– Tror du han er i Real Madrid om fem år?

– Det er eks­tremt vans­ke­lig. Å kom­me på la­get der er kan­skje det vans­ke­ligs­te du kan gjø­re uan­sett idrett. Men det er mu­lig. Mar­tin har et po­ten­si­al som er helt utro­lig. Om det hol­der til å spil­le på første­la­get til Real gjen­står å se. Thors­by fort­set­ter: – Å va­ere sam­men med Mar­tin er en utro­lig mo­ti­va­sjons­fak­tor. Jeg tar det ikke for gitt å spil­le sam­men med så gode fot­ball­spil­le­re. Det gjør meg bed­re også.

FOTO: AP / NTB SCANPIX

ØYEBLIKKET: Her blir Mar­tin Øde­gaard byt­tet inn for Cris­tia­no Ro­nal­do 23. mai 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.