HER KOM­MER SNØEN NÅ

Snøen skal dale ned på Vest­lan­det, mens Øst­lan­det kan nyte høst­sola i hel­ga.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: KAREN O. SETTEN ket@dag­bla­det.no

Ida Foss­li ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt til Dag­bla­det.

Iføl­ge en over­sikt på se­nor­ge.no, har det kom­met en god del snø i de høy­es­te fjell­om­rå­de­ne som Har­dan­ger­vid­da, Jo­tun­hei­men, Dovre­fjell og Ron­da­ne. Men også i lavt­lig­gen­de strøk i lan­dets fire vest­li­ge fyl­ker, har snøen al­le­re­de dalt ned.

Sol i øst

Lør­dag er det Øst­lan­det som får det fi­nes­te vaeret. Iføl­ge me­teoro­lo­gen vil det bli lite sky­er og en del sol.

– Nord­land, Troms og Finn­mark vil få opp­holds­va­er, men det vil va­ere sky­er rundt om­kring. So­la vil tit­te fram av og til, sier Ida Foss­li.

Søn­dag vil vaeret stort sett bli den sam­me.

– Vaeret vil fort­satt va­ere fi­nest på Øst­lan­det, men by­ge­ne sør for Stadt slip­per litt tak sånn at det blir let­te­re va­er enn på lør­dag, sier Foss­li.

I Nord­land, Troms og Finn­mark vil søn­dags­va­e­ret ba­ere preg av sky­er.

– Ned­bør kom­mer inn fra Sve­ri­ge og Fin­land. Da­gen vil star­te fin, men sky­ene kom­mer på slut­ten av da­gen, sier me­teoro­log Ida Foss­li.

Kaldt i ind­re strøk

Tem­pe­ra­tu­re­ne i lan­det va­rie­rer fra fle­re mi­nus­gra­der på Finn­marks­vid­da til fle­re pluss­gra­der på kys­ten.

Iføl­ge Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt var tem­pe­ra­tu­ren fre­dag for­mid­dag - 7,7 ved Suo­lovuop­mi på Finn­marks­vid­da. På Juv­vass­øe i Opp­land var tem­pe­ra­tu­ren - 9,3, mens ved Fa­er­der fyr uten­for Tjø­me i Vest­fold var tem­pe­ra­tu­ren fre­dag 9,3 gra­der.

Tem­pe­ra­tu­re­ne vil va­ere like va­rier­te gjen­nom hel­ga, men i lavt­lig­gen­de strøk rundt om i hele lan­det vil de lig­ge på et par pluss­gra­der. I ind­re strøk vil tem­pe­ra­tu­re­ne va­ere la­ve­re enn de er på kys­ten.

– På Øst­lan­det vil tem­pe­ra­tu­re­ne lig­ge på et par pluss­gra­der, men det blir fort null gra­der og mi­nus­gra­der når det blir klar­va­er om nat­ta. Det sam­me gjel­der Nord-Nor­ge. På Vest­lan­det vil tem­pe­ra­tu­re­ne va­ere mil­dest, med rundt seks til sju varme­gra­der, sier Ida Foss­li.

Slik så det ut ved Re­na i Hed­mark i slut­ten av oktober. Nå er snøen så godt som borte. Vin­te­ren er like rundt hjør­net, men i hel­ga er det Vest­lan­det som får snøen. FOTO: VIDAR RUUD / NTB SCANPIX

VINTER:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.