«FLYTTE­PRO­SES­SEN HAR VAERT, OG ER, EN SKAN­DA­LE.»

Dagbladet - - NYHET - GUNNAR SEL­BERG,

det vi i dag kjen­ner som Ki­ru­na. Vi som bor i Ki­ru­na har et gans­ke godt liv, sier Stål­nacke som har job­bet i gru­va i 27 år, før han i fjor ble valgt til le­der av Gruv­tol­van.

– Dob­belt­spor til Nar­vik

– Syke­hu­set vårt – La­sa­ret­tet – skal også ri­ves. Vi øns­ker et full­ver­dig syke­hus, det vet vi ikke hvor­dan blir. Sik­ker­he­ten i gru­va er god, men det kan skje ting i ei gru­ve. Vi tren­ger et skik­ke­lig «la­sa­rett» i Ki­ru­na. Det er 33 mil til Luleå, hvis noe skjer, sier Stål­nacke.

Han er også ty­de­lig på at han had­de for­ven­tet mer av den svens­ke sta­ten.

– Po­li­ti­ker­ne i Stock­holm har vaert helt usyn­li­ge, det vir­ker som de ikke bryr seg om flyt­tin­gen. For oss som bor i Ki­ru­na er det føl­somt. For noen er det upro­ble­ma­tisk. And­re sy­nes det er vans­ke­lig at barn­doms­hjem­met jev­nes med jor­da, og gata de har bodd i hele li­vet for­svin­ner, sier Stål­nacke.

Fag­for­enings­le­de­ren, og man­ge med ham, har også et bren­nen­de øns­ke om at jern­ba­nen – Ofot­ba­nen – blir mo­der­ni­sert, og at det blir byg­get dob­belt­spor fra Ki­ru­na til ut­skip­nings­hav­na i Nar­vik.

Fryk­ter for by­ens sjel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.