FLE­RE RUSSERE OL-UTESTENGT

Hele fem av spil­ler­ne på A-lands­la­get i fot­ball er topp­sco­re­re i sine re­spek­ti­ve klub­ber. Pål Alex­an­der Kirke­vold (26) har vaert en sen­sa­sjon i Dan­mark.

Dagbladet - - SPORT - TORE ULRIK BRATLAND tub@dag­bla­det.no PÅL ALEX­AN­DER KIRKE­VOLD,

Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) har utestengt yt­ter­li­ge­re fire rus­sis­ke lang­renns­lø­pe­re fra OL på livs­tid: Maxim Vy­legzja­nin (bil­det), SKOPJE (Dag­bla­det):

Det luk­ter mål av Nor­ge når Makedonia er mot­stan­der i Skopje i kveld. Til pri­vat­lands­kam­pen har tre­ner Lars La­ger­bäck tatt med fem spil­le­re det svin­ger av.

Pål Alex­an­der Kirke­vold er topp­sco­rer i bå­de Hobro og den dans­ke Su­per­liga­en med 13 mål. Alex­an­der Sør­loth føl­ger bak med ni mål for Midtjyl­land.

Vi­de­re er Mor­ten Thors­by topp­sco­rer i He­er­en­ve­en med fire mål. Ola Ka­ma­ra har sco­ret 18 gan­ger for Co­lum­bus Crew i USA. I Sve­ri­ge er se­son­gen ak­ku­rat over. Topp­sco­rer for Mal­mö med ti mål: Jo In­ge Ber­get.

Publag

Ut­gangs­punk­tet i det of­fen­si­ve spil­let ser mer lo­ven­de ut enn på len­ge. Rik­tig­nok sco­ret Nor­ge åtte mål mot San Ma­ri­no 5. oktober. Men vi må va­ere aer­li­ge og si at mot­stan­de­ren bar preg av å va­ere et publag.

Kirke­vold er tatt ut i trop­pen for førs­te gang. An­gri­pe­ren smi­ler lurt når vi mø­ter ham på fa­sjo­nab­le ho­tell Park i Skopje.

– Det er litt ube­gri­pe­lig. Jeg må ta noen dype pust og kjen­ne litt på fø­lel­se­ne. Du må nyte det­te litt også, sier han.

Sann­he­ten er at Kirke­vold har våk­net som fot­ball­spil­ler, i en al­der av 26 år. I Nor­ge har han vaert inn­om HamKam, Mjøn­da­len, Sande­fjord og Sarps­borg. Der fikk han knapt en no­tis i store avi­ser som Dag­bla­det, VG og Af­ten­pos­ten.

Men den­ne se­son­gen her­jer han i Hobro. La­get lig­ger på fjerde­plass i Su­per­liga­en, ti po­eng bak se­rie­le­der Brønd­by.

Ut av skal­let

– Det har gått sinns­sykt fort. Men jeg har sett fle­re til­fel­ler: Pl­ut­se­lig kom­mer noen ut av skal­let sitt og bare blomst­rer, på­pe­ker Kirke­vold.

I Dan­mark er folk i ek­sta­se over pre­sta­sjo­ne­ne hans. Ikke minst for­di han har skjø­vet le­gen­de­ne Alex­ej Pe­tuk­hov, Jev­ge­nia Sjapoval­ova og Ju­lia Ivano­va. De mis­ter også tid­li­ge­re plas­se­rin­ger fra Sot­sji-OL. Det­te på bak­grunn av McLa­ren-rap­por­ten.

PRIVATLANDSKAMP

Eb­be Sand og Pe­ter Møl­ler av tro­nen. De to had­de den gam­le re­kor­den med å sco­re i åtte se­rie­kam­per på rad. Kirke­vold er nå oppe i el­le­ve. Goal­get­te­ren sier: – Det­te had­de jeg ikke kun­net fore­stil­le meg i min vil­les­te fan­ta­si. Klart: Jeg har all­tid gått inn i en se­song og tenkt: «Jeg har lyst til å bli topp­sco­rer. Jeg er jo spiss.» Du øns­ker all­tid å kom­me inn i en flyt som jeg har gjort. Men el­le­ve på rad er i over­kant av hva jeg had­de fan­ta­sert om. Det har vaert mas­se snakk og skri­ve­ri­er om det­te i Dan­mark. Og det har bare vaert po­si­tivt. De ser ikke på nord­menn som fjella­per. Den tid er for­bi.

Jus­te­rin­ger

Kirke­vold sier han har tatt tak i seg selv. Små jus­te­rin­ger rundt tre­ning og kost­hold har gjort un­der­ver­ker.

Men spørs­må­let mel­der seg na­tur­lig­vis: Kan suk­ses­sen i lil­le Hobro over­fø­res til den in­ter­na­sjo­na­le sce­nen med Nor­ge?

– Ja, det er fullt mu­lig. Det er der­for jeg er her, så de får tes­tet meg ut. Det er litt nye ting å for­hol­de seg til. I Hobro er om­gi­vel­se­ne tryg­ge og jeg har til­lit. Men jeg har kom­met fint inn i lands­lags­grup­pa. Tre­nin­ge­ne har vaert gode. Helt topp. Han fort­set­ter: – Du ser nivå­for­skjell fra klubb­la­get. Her har du de beste spil­ler­ne fra Nor­ge. Fle­re spil­ler i store liga­er. Kva­li­te­ten er jevnt god.

Selv­til­lit

Pri­vat­lands­kam­pe­ne mot Makedonia og Slo­va­kia (tirs­dag) hand­ler ikke om po­eng. For tre­ner Lars La­ger­bäck er det vik­tig å se fram­gan­ger – og at spil­ler­ne vi­ser at det­te er noe de har lyst til å va­ere med på.

Den an­tatt beste spis­sen, Jos­hua King, er ute med ska­de. Nå ja­ges han av spil­le­re med suk­sess og selv­til­lit.

– Jeg tror ikke nord­menn skjøn­ner hva jeg har gjort, er­k­la­erer Ola Ka­ma­ra. Fot­bal­len i USA er ald­ri blitt helt an­er­kjent i Euro­pa. Men Ka­ma­ra for­tel­ler om lag med over 70 000 til­skue­re og et nivå som er høy­ere enn Elite­se­ri­en.

Alex­an­der Sør­loth ble av Eks­t­ra Bla­det kå­ret til årets som­mer­kjøp i Dan­mark. Til Dag­bla­det sier han: «Det var helt for­tjent.»

Nord­menn med selv­til­lit før en lands­kamp li­ker vi. Om selv­til­li­ten er høy også etter kam­pen, er det enda bed­re. «DET ER LITT UBE­GRI­PE­LIG. JEG MÅ TA NOEN DYPE PUST OG KJEN­NE LITT PÅ FØ­LEL­SE­NE.»

lands­lags­de­bu­tant

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.