Han er klar for sitt 11. store mes­ter­skap som sjef, men den von­des­te job­ben gjør Thorir Hergeir­s­son i for­kant: Stjer­ner må vra­kes.

Dagbladet - - SPORT - Tekst: FREDRIK ØKSTAD SANDBERG fos@dag­bla­det.no

Jeg er spent, for­vent­nings­full, gle­der meg, men har re­spekt for kra­ve­ne som lig­ger der. Hvis vi kla­rer å de­fi­ne­re rol­le­ne og sette sam­spil­let, da kan vi va­ere med og rea­li­se­re en drøm, sier Thorir Hergeir­s­son til Dag­bla­det. – Hva er drøm­men din? – Drøm­men er all­tid å slåss der oppe i mes­ter­skap som VM, sier lands­lags­sje­fen i håndball.

Dag­bla­det mø­ter Hergeir­s­son in­ne hos Hånd­ball­for­bun­dets spon­sor Gjen­si­di­ge. Vi er midt i Oslo sen­trum og den ru­ti­ner­te tre­ne­ren har nett­opp lest opp 16 navn på spil­ler­ne som får plass i VM-trop­pen.

Det er un­der én må­ned til åp­nings­kam­pen – 2. de­sem­ber – mot Un­garn. Nor­ge er re­gje­ren­de VM- og EM-mest­re, men ak­ku­rat nå hand­ler det mes­te om gle­de og skuf­fel­se hos spil­ler­ne.

Store pro­fi­ler og EM-vin­ne­re fra de­sem­ber i fjor måt­te vra­kes.

– Det er ald­ri mor­somt å skuf­fe noen, sier Hergeir­s­son.

– Ja­ev­lig run­de

Blant an­net mål­vakt Sil­je Sol­berg var sen­tral i VM-gul­let fra 2015 og EM-gul­let fra i fjor. Da Nor­ge tok gull i EM 2014 ble Sol­berg kå­ret til mes­ter­ska­pets beste keeper. Nå er hun ute av trop­pen.

– Når vi er så na­er­me Nor­ge (VM i Tysk­land) øns­ker vi å ha to keepe­re. Ikke tre. Det gir oss en eks­t­ra ute­spil­ler og vi tren­ger den in­ten­si­te­ten vi kan få. To mål­vak­ter fun­ker bra for oss, sier Hergeir­s­son.

– Er det bru­talt å vra­ke en av ver­dens beste mål­vak­ter?

– Vi kun­ne unngått alt det­te, den jaev­li­ge run­den med å skuf­fe noen av dem. Men det beste for la­get er å ha med to keepe­re til VM, og å ha én hjem­me, sier is­len­din­gen.

– Hvor­for Katri­ne Lun­de og Ka­ri A. Grims­bø til VM?

– Det hand­ler om hvor­dan de har trent og stått i mål i som­mer og høst. Katri­ne (Lun­de) har vaert mest sta­bil og spilt mest. Ka­ri (Grims­bø) har kom­met vold­somt til­ba­ke etter ska­den og har vaert i full tre­ning en stund. Hun har stått godt de sis­te kam­pe­ne, sier Hergeir­s­son. Is­len­din­gen fort­set­ter: – Sil­je (Sol­berg) har vaert len­ger unna. Det har vaert litt ujevnt og hun har ikke kom­met opp på sitt høy­es­te nivå. Vi tok ut de vi me­ner er best ak­ku­rat nå. Sam­ti­dig er vi veldig gla­de for å ha Sil­je som re­ser­ve, sier Hergeir­s­son.

Skuf­fet Sol­berg

– Hvor­dan tok Sol­berg ut­ta­ket?

– Hun var veldig skuf­fet. Da gjel­der det bare å kom­me opp igjen. Hun er klar til å hop­pe inn der­som det trengs. Det er noe av styr­ken til mål­vakts­team­et, sier han.

– Lun­de var in­ne til OL, så ute til EM, og så inn til VM nå. Hvor­for?

– Hun red­der bal­ler. I høst har det lyst av Katri­ne Lun­de. Hun har fått en ny giv, mer ener­gi og har en power i spil­let sitt som vi kjen­ner fra tida da hun var på sitt beste. Hun har vaert den beste gjen­nom pe­rio­den.

– Hvor­dan er det å gi be­skjed om VM-vra­king til en av ver­dens beste mål­vak­ter som Sol­berg?

– Det er en av de tøf­fes­te de­le­ne av job­ben. I år var det Mats (Ols­son, keeper­tre­ner) som ga den sis­te be­skje­den til mål­vak­te­ne. Det er førs­te gang vi gjør det sånn, men vi va­rie­rer litt på hvem som har kon­tak­ten. Han mer­ket at det var tungt. Nor­malt er det jeg som tar den job­ben, rin­ger spil­ler­ne og sier «sor­ry», sier Hergeir­s­son.

VM star­ter med kamp mot Un­garn 2. de­sem­ber.

«VI KUN­NE UNNGÅTT ALT DET­TE» THORIR HERGEIR­S­SON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.